Centralna Liga Juniorów zastąpi Młodą Ekstraklasę

ekstraklasa mloda młodaW związku z wprowadze­niem Cen­tral­nej Ligi Juniorów od sezonu 2013/2014 przes­taną funkcjonować roz­gry­wki Młodej Ekstrak­lasy. Pod­ję­ta na bazie kon­sul­tacji z Klubami Ekstrak­lasy decyz­ja kończy sześ­ci­o­let­nią his­torię tych szkole­niowych roz­gry­wek

Dyskus­ja na tem­at przyszłoś­ci Młodej Ekstrak­lasy była bezpośred­nio związana z pro­jek­tem Cen­tral­nej Ligi Juniorów. – Mło­da Ekstrak­lasa przez kilka lat stanow­iła dobre wypełnie­nie luki w sys­temie roz­gry­wek młodzieżowych – mówi Bogusław Bis­zof, prezes zarzą­du Ekstrak­lasy SA. – Roz­gry­wki te w całej swo­jej his­torii nie miały alter­naty­wy. W ostat­nich miesią­cach ta sytu­ac­ja uległa zmi­an­ie. Jako przed­staw­iciele Ekstrak­lasy w zarządzie PZPN uczest­niczyliśmy w pra­cach nad zmi­anami w roz­gry­wkach juniors­kich, a w ostat­nich dni­ach wyrazil­iśmy popar­cie dla pro­jek­tu Cen­tral­nej Ligi Juniorów – wyjaś­nia Bogusław Bis­zof.

Dzisiejsza decyz­ja doty­czą­ca Młodej Ekstrak­lasy jest efek­tem kilku­miesięczny­ch kon­sul­tacji z Klubami Ekstrak­lasy. Od sierp­nia 2012 r. odbyło się kilka spotkań z przed­staw­icielami Klubów poświę­cony­ch tylko i wyłącznie temu tem­atowi. – Zda­ję sobie sprawę, że nie wszys­tkie Kluby pod­chodzą hur­raop­tymisty­cznie do zakończenia funkcjonowa­nia Młodej Ekstrak­lasy. Ta decyz­ja zyskała jed­nak popar­cie więk­szoś­ci. Wspól­nie uznal­iśmy, że pro­jekt CLJ powinien dać lep­szą możli­wość obję­cia cen­tral­nym szkole­niem więk­szej grupy zawod­ników i ułatwić start zawodowe­mu piłkar­zowi. Po roku funkcjonowa­nia nowe­go sys­te­mu, czyli na koniec sezonu 2013/2014, będzie okaz­ja do oceny efek­tów i ewen­tu­al­nie rozsz­erzenia roz­gry­wek o inne roczniki – doda­je Bogusław Bis­zof.

Przy­pom­ni­jmy, że zakończe­nie funkcjonowa­nia roz­gry­wek Młodej Ekstrak­lasy nie rodzi zmi­an w sys­temie licen­cyjnym. Podręcznik Licen­cyjny dla Klubów Ekstrak­lasy zakłada bowiem obow­iązek posi­ada­nia drużyny Młodej Ekstrak­lasy, tylko w przy­pad­ku, jeśli takie roz­gry­wki będą prowad­zone.

W najbliższym cza­sie Ekstrak­lasa SA pode­jmie roz­mowy z PZPN w spraw­ie dopuszczenia do gry zespołów rez­erw zain­tere­sowany­ch Klubów Ekstrak­lasy w najwyższej możli­wie klasie roz­gry­wkowej.

***

Mło­da Ekstrak­lasa – geneza pow­sta­nia

Roz­gry­wki Młodej Ekstrak­lasy wys­tar­towały w sezonie 2007/2008. Od ich początku w każdej drużynie mogli wys­tępować jedynie zawod­ni­cy z oby­wa­telst­wem pol­skim, mają­cy maksy­mal­nie 21 lat. W każdej drużynie mogło wys­tępować maksy­mal­nie trzech zawod­ników starszy­ch. Każdy z zawod­ników wys­tępu­ją­cy­ch w MESA musi­ał być wcześniej zgłos­zony do roz­gry­wek Ekstrak­lasy.

MESA została powołana na wzór rozwiązań funkcjonu­ją­cy­ch w inny­ch kra­jach (m.in. włoskiej Pri­mav­era). Jej zadaniem było między innymi stworze­nie przestrzeni dla pro­fesjon­al­nej rywal­iza­cji zawod­ników zbliża­ją­cy­ch się do koń­ca wieku juniorskiego. MESA miała ułatwić także prze­jś­cie z wieku juniorskiego do rywal­iza­cji na poziomie Ekstrak­lasy.

Kilku­nas­tu piłkarzy, którzy grali w roz­gry­wkach Młodej Ekstrak­lasy wys­tępowało później w reprezen­tacji Pol­ski: Ariel Bory­siuk, Dominik Fur­man, Michał Gli­wa, Jacek Kiełb, Dami­an Łukasik, Marcin Kamiński, Jakub Kosecki, Bar­tosz Ryma­ni­ak, Maciej Sad­lok, Grze­gorz San­domier­ski, Łukasz Sko­rup­ski, Jakub Słowik, Artur Sobiech, Mar­iusz Stępiński, Łukasz Teodor­czyk. Jakub Tosik, Rafał Wol­ski, Arka­diusz Woź­ni­ak, Paweł Wszołek.

Dofi­nan­sowanie sys­te­mu szkole­nia młodzieży przez Ekstrak­lasę SA

W ciągu sześ­ciu sezonów MESA została dofi­nan­sowana przez Ekstrak­lasę SA kwotą pon­ad 6 mil­ionów zło­ty­ch. Na nią złożyły się środ­ki przekazy­wane Klubom, m.in. na dofi­nan­sowanie wyjazdów na mecze oraz środ­ki na wyna­grodzenia sędz­iów (prowadzą­cy­ch mecze MESA) przekazy­wane PZPN.

Jed­nocześnie na mocy umowy z Pol­skim Związkiem Piłki Nożnej, Ekstrak­lasa co roku przekazu­je na rzecz PZPN 2,2 mil­iona zło­ty­ch z tytułu dofi­nan­sowa­nia wyna­grodzenia tren­erów grup młodzieżowych.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress