Decyzja wojewody. Zamknięty Kocioł na jeden mecz

Woje­w­o­da Piotr Flo­rek pod­jął decyzję o zamknię­ciu try­buny nr 2 na najbliższy mecz Lecha Poz­nań, który ten roze­gra 2 mar­ca 2013 roku z Polonią Warsza­wa. - Gdy­by kole­jne spotkanie odbyło się za tydzień albo dwa, to zamknąłbym cały sta­dion — pod­kreślił Woje­w­o­da Wielkopol­s­ki. Zaz­nacza jed­nak, że ta decyz­ja może ulec zmi­an­ie, a kon­sek­wenc­je mogą być znacznie poważniejsze.

Naw­iązał on również do swo­jej decyzji  maja 2011 roku, kiedy pod­jął decyzję o orga­ni­za­cji meczu Lecha Poz­nań z Górnikiem Zabrze bez udzi­ału pub­licznoś­ci. - Naszym zadaniem jest wyła­panie wszys­t­kich chuli­ganów, którzy uczest­niczyli w meczu finałowym Pucharu Pol­s­ki w Byd­goszczy. Wtedy do kole­jnego meczu pozostało zaled­wie kil­ka dni. Dzisi­aj do kole­jnego spotka­nia w Poz­na­niu mamy kil­ka miesię­cy. Gdy­by mecz odby­wał się za tydzień lub dwa pod­jąłbym inną decyzję — tłu­maczy swo­ją decyzję Piotr Flo­rek.

Jed­nocześnie zaz­nacza on, że to decyz­ja, którą może jeszcze zmienić. - Na pewno zamknię­ta zostanie try­buna nr 2. Jed­nak jeśli do cza­su meczu z Polonią nie wyłapiemy tych chuli­ganów, którzy odpalali pod­czas ostat­niego spotka­nia mate­ri­ały pirotech­niczne, to mogę pod­jąć decyzję o zamknię­ciu całego sta­dionu. Nawet gdy prezy­dent wyda pozy­ty­wną opinię, ja mogę wydać inną - komen­tu­je Woje­w­o­da. — Liczę na to, że nie będzie trze­ba zas­tosować tych wniosków. Całe spotkanie poza tymi incy­den­ta­mi odby­wało się w bez­piecznej atmos­ferze. Kibice Śląs­ka bez prob­le­mu dojechali na mecz, a także opuś­cili sta­dion. Poza orga­ni­za­torem meczu, którym jest klub, wszys­tkie służ­by spisały się wzorowo — doda­je.

Sugeru­je on także zmi­anę reg­u­laminu sta­dionu odnośnie zakazów. Dużo szu­mu medi­al­nego w ostat­nim cza­sie jest poświę­conego tem­atowi sek­torówek, pod który­mi zdaniem dzi­en­nikarzy oso­by odpala­jące pirotech­nikę sta­ją się anon­i­mowe. - Chci­ałbym, żeby pojaw­ił się zapis mówią­cy o zakazie wnoszenia i rozwi­ja­nia sek­torówek na meczach Lecha. To jest bard­zo ważne ze względów bez­pieczeńst­wa, ponieważ moż­na pod nią odpalać race, mate­ri­ały wybu­chowe i hukowe. To jest jedynie moja sug­es­tia — zaz­nacza Piotr Flo­rek.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress