Fundacja Sport Twoją Szansą na koszulkach Lecha

W dniu 22 kwiet­nia, w najbliższym meczu 30. kole­jki Lot­to Ekstrak­lasy, zawod­ni­cy Lecha Poz­nań zagra­ją w wyjątkowych stro­jach z logiem Fun­dacji Sport Two­ją Szan­są, które zastąpi logo STS. Wydarze­nie jest związane z planowanym znacznym zwięk­sze­niem skali dzi­ałal­noś­ci insty­tucji udziela­jącej wspar­cia sportow­com z całe­go kra­ju. Na stron­ie www.sporttwojaszansa.pl przyj­mowane są już wnioski od osób i orga­ni­za­cji szuka­ją­cy­ch pomo­cy w rozwi­ja­niu kari­ery sportowej. Fun­dac­ja pow­stała z inic­jaty­wy firmy STS — najwięk­sze­go buk­machera w Polsce. W akcję chary­taty­wną zaan­gażowani są pon­ad­to sportow­cy, jak i dzi­ałacze oraz dzi­en­nikarze sportowi.

- STS od lat wspiera pol­ski sport spon­soru­jąc liczne kluby z wielu dyscy­plin sportowych, a przede wszys­tkim reprezen­tację Pol­ski w piłce nożnej. Prowadząc Fun­dację Sport Two­ją Szan­są zamierza­my efek­ty­wnie poma­gać także osobom i mniejszym orga­ni­za­cjom, dla których sport jest pasją, ale z różny­ch powodów mają trud­noś­ci w jej real­iza­cji — powiedzi­ał Mateusz Juroszek, prezes STS oraz Fun­dacji Sport Two­ją Szan­są.

Fun­dac­ja przyj­mu­je wnioski o wspar­cie od 19 kwiet­nia br. Następ­nie spośród nadesłany­ch zgłoszeń wybrane zostaną pro­jek­ty, które będą kwal­i­fikowały się do udzie­le­nia wspar­cia. Zade­cy­du­ją o tym m.in. członkowie Rady Hon­orowej, a w spec­jal­nym głosowa­niu to użytkown­i­cy por­talu STS.pl wybiorą przyszły­ch podopieczny­ch. W Radzie Hon­orowej Fun­dacji zasi­ada­ją obec­nie sportow­cy, dzi­ałacze oraz dzi­en­nikarze sportowi: Monika Pyrek, Bartłomiej Bonk, Grze­gorz Tkaczyk, Sebas­tian Mila, Tomasz Smokowski, Piotr Koźmiński oraz Karol Klim­czak i Michał Listkiewicz.

- Widząc efek­ty nasze­go doty­chcza­sowe­go zaan­gażowa­nia oraz sukcesy podopieczny­ch sportow­ców, postanow­iliśmy z wios­ną tego roku zwięk­szyć skalę prowad­zony­ch dzi­ałań. Planu­je­my poma­gać osobom zaan­gażowanym w dzi­ałal­ność sportową, którzy ze wzglę­du na różne prze­ci­wnoś­ci nie mogą swo­jej deter­mi­nacji przełożyć na wymierne osiąg­nię­cia. Chce­my dotrzeć do sze­rok­iego grona osób, stąd zaan­gażowanie do pro­jek­tu Lecha Poz­nań — dodał Mateusz Juroszek.

- Idea Fun­dacji Sport Two­ją Szan­są znakomi­cie wpisu­je się w nasze doty­chcza­sowe dzi­ała­nia w ramach pro­jek­tu Lech Razem, których głównym celem jest pro­moc­ja zdrowe­go i akty­wne­go try­bu życia. Zachę­camy do upraw­ia­nia sportu i reg­u­larne­go ruchu, kon­cen­tru­je­my się na wyk­sz­tał­ca­niu praw­idłowych nawyków przede wszys­tkim u najmłod­szy­ch poz­na­ni­aków i Wielkopolan. Włącze­nie się do inic­jaty­wy Fun­dacji posz­erza to spek­trum o wspar­cie dla pro­fesjon­al­ne­go sportu, niekoniecznie tylko piłki nożnej, angażu­jąc nas na poziomie mece­natu w naszym region­ie — mówi Karol Klim­czak, prezes Lecha Poz­nań oraz członek Rady Hon­orowej Fun­dacji Sport Two­ją Szan­są.

Fun­dac­ja Sport Two­ją Szan­są funkcjonu­je od 2014 roku, prowadząc dzi­ała­nia na rzecz roz­wo­ju pol­skiego sportu. Wspiera tal­en­ty, zapew­ni­a­jąc im pomoc mate­ri­al­ną oraz mery­to­ryczną. Moty­wu­je do dzi­ała­nia i poma­ga w urządze­niu odpowied­niego zaplecza treningowe­go. Fun­dac­ja pow­stała z inic­jaty­wy firmy STS, która od daw­na wspiera pol­ski sport. Od cza­su założe­nia pomogła już wielu sportow­com. Jest m.in. part­nerem Cieszyńskiego Klubu Sportowe­go Piast rozwi­ja­jące­go piłkarskie tal­en­ty, wspiera reprezen­tację Pol­ski w koszyków­ce na wózkach, pomogła też w przy­go­towa­ni­ach do paraolimpiady Janus­zowi Rokick­iemu, który z Lon­dynu i Rio de Janeiro przy­wiózł sre­brne medale.

Nr kon­ta Fun­dacji: 48 1140 1049 0000 4672 9600 1001

Więcej infor­ma­cji zna­jdą Państ­wo na www.sporttwojaszansa.pl oraz na por­ta­lach Face­book i Twit­ter.

Infor­ma­c­ja pra­sowa
lechpoznan.pl/fot. Michał Jakubowski

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress