Kamil Jóźwiak po zakończeniu sezonu odejdzie z Lecha

Agent Kami­la Jóźwiaka w poniedzi­ałek po połud­niu defin­i­ty­wnie odrzu­cił przed­staw­ioną zawod­nikowi ofer­tę przedłuże­nia umowy z Lechem Poz­nań do koń­ca sezonu 2020/2021. Wychowanek klubu, który na Buł­garską trafił praw­ie 6 lat temu postanow­ił kon­tyn­uować kari­erę za granicą.

- To dla nas bolesna strata, trud­no nam zrozu­mieć tę decyzję i jesteśmy nią rozczarowani — komen­tu­je wiceprezes Piotr Rutkowski. - Kamil w barwach Lecha rozwi­jał się har­moni­jnie, dostał szan­sę wys­tępów w pier­wszej drużynie, pos­makował europe­js­kich pucharów, otrzymy­wał powoła­nia do młodzieżowych reprezen­tacji Pol­ski. Pomi­mo słab­szej formy w ostat­nich miesią­cach nadal mu ufal­iśmy i zależało nam na tym, by związał się z Kole­jorzem na dłużej.

Pomoc­nik otrzy­mał propozy­cję pod­pisa­nia nowe­go, 4-let­niego kon­trak­tu, który wygasałby 30 czer­w­ca 2021 roku. W tej chwili związany jest z Lechem umową, której bieg kończy się po obec­nym sezonie, choć zawarta jest też w niej klauzu­la automaty­czne­go przedłuże­nia o rok.

- Roz­mowy z agen­tem rozpoczęliśmy w latem, jak zresztą w wielu przy­pad­kach naszy­ch młody­ch zawod­ników, choćby Rober­ta Gum­ne­go, Pawła Tom­czyka, czy wcześniej Daw­ida Kow­nack­iego. Trwały jed­nak krótko, a odpowiedzi były częs­to odwlekane w cza­sie i jed­noz­nacznie wskazy­wały na to, że do porozu­mienia nie dojdzie — mówi wiceprezes.

O ostate­cznej decyzji przed­staw­iciel zawod­nika poin­for­mował sze­fów Lecha w poniedzi­ałek po połud­niu. Pod­czas spotka­nia w siedz­i­bie klubu wyrażony został brak zain­tere­sowa­nia złożoną ofer­tą, bo — jak zaz­nac­zono — 19-let­ni piłkarz swo­ją kari­erę będzie kon­tyn­uował za granicą.

- Oczy­wiś­cie, będziemy trzy­mać za Kami­la kciuki i, mimo żalu, życzymy mu powodzenia. Bard­zo chcielibyśmy, by poszedł prze­tar­tym już szlakiem inny­ch naszy­ch wychowanków, o których w ostat­nich miesią­cach było bard­zo głośno — argu­men­tu­je Piotr Rutkowski. - Jesteśmy przeko­nani, że nie jest jeszcze gotowy do wyjaz­du zagraniczne­go, braku­je mu takiego doświad­czenia, z jakim Lecha opuszcza­li na przykład Linet­ty i Kędzio­ra. Ma na swoim kon­cie 28 meczów w naszy­ch barwach, a co ważne – każdy z naszy­ch wychowanków, którzy dostawali u nas tyle szans gry, dziś kon­tynu­u­je kari­erę w dobrym zagranicznym klu­bie lub się do tego zbliża, albo prezen­tu­je niezły poziom ekstrak­la­sowy, jak Możdżeń czy Drew­ni­ak.

Jóźwiak będzie zawod­nikiem I drużyny Kole­jorza do koń­ca sezonu. W tym cza­sie ma pozostawać do dys­pozy­cji tren­era i poma­gać zespołowi w wal­ce o punk­ty. - Jeśli sztab szkole­niowy uzna, że for­ma Kami­la upoważ­nia go do gry, na pewno z jego usług sko­rzys­ta. Szan­sę dołączenia do pier­wsze­go zespołu dostaną jed­nak kole­jni młodzi piłkarze, którzy wierzą w to, że gra­jąc dla Lecha Poz­nań i ufa­jąc nam będą mogli zro­bić kole­jne ważne kroki w swoich kari­er­ach - kończy wiceprezes Rutkowski.

Inf. pra­sowa

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress