Kamiński ustępuje Arboledzie? “Może zagrać w kolejnym meczu”

Marcin Kamińs­ki po meczu Pucharu Pol­s­ki stracił miejsce w pod­sta­wowym składzie. Młody obroń­ca, który w poprzed­nim sezonie wys­tąpił w 32 meczach, a jedynie dwa mecze obe­jrzał z ław­ki rez­er­wowych, musi obec­nie czekać na swo­ją kole­jną szan­sę na wys­tęp.

- Mam trzech środ­kowych obrońców na wysokim poziomie, którzy prezen­tu­ją się dobrze, a różni­ca pomiędzy ich umiejęt­noś­ci­a­mi nie jest duża. W obec­nej sytu­acji o wys­tępie decy­du­je for­ma sportowa - tłu­maczy swo­ją decyzję tren­er. — W poprzed­nich dwóch meczach nie zagrał, ale niewyk­luc­zone, że zagra w kole­jnym spotka­niu — doda­je.

Rumak pod­kreśla również, że w kadrze pier­wszego zespołu zna­j­du­je się również Adri­an Cieślak, który na razie ma możli­wość trenowa­nia z pier­wszą drużyną i podob­nie jak wcześniej Marcin Kamińs­ki czeka na swo­ją szan­sę na debi­ut.

Marcin Kamińs­ki po powro­cie z Euro 2012 zal­iczył niemały regres swoich umiejęt­noś­ci. Trud­no powiedzieć czym jest to spowodowane, ale praw­dopodob­nie piłkarz musi trochę odpocząć, a jego słab­sza for­ma jest kon­sek­wencją przemęczenia młodego orga­niz­mu, dla którego poprzed­ni sezon był pier­wszym, w którym zawod­nik nie tylko znalazł się w osiem­nastce mec­zowej każdego meczu Lecha, ale również nie zagrał w jedynie dwóch z nich.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress