Sto­warzysze­nie “Wiara Lecha” od początku swo­jej dzi­ałal­ność jest akty­wnie zaan­gażowane nie tylko w środowisku kibi­cowskim, ale również chęt­nie wspiera różne­go rodza­ju akc­je chary­taty­wne oraz pow­stańcze.

Niebiesko-Biały Mikołaj (2009, 2010, 2011)

Pier­wsza akc­ja miała miejsce w zeszłym, 2009 roku. Sto­warzysze­nie Wiara Lecha uzbier­ała nad­spodziewanie pokaźną sumę pieniędzy, za którą stworzyli pon­ad 1600 paczek dla dzieci z 43 szpi­tali, domów dziecka i placówek wychowaw­czy­ch na tere­nie całej Wielkopol­ski. Do akcji włączyli się również piłkarze, a nawet prezy­dent Poz­na­nia — Ryszard Gro­bel­ny. Wspól­nie odwiedza­li wyz­nac­zone miejs­ca i dzięki takim prezen­tom, spraw­iali wiele radoś­ci dla dzieci, ale i ich rodz­iców, którzy nie raz są podła­mani prze­by­waniem swo­jej pociechy w szpi­talu. W 2010 roku do akcji włączył się także spon­sor gen­er­al­ny “Kole­jorza” — fir­ma s. Oliv­er, który wsparł ją finan­sowo, a także przy­go­tował okazjon­al­ne sza­liki, z których koszt został przekazany na “Niebiesko-białe­go Mikoła­ja”. Pod­czas II edy­cji roz­dano 1700 paczek.

Wiara Pow­stań­com(2009, 2010, 2011)

Sto­warzysze­nie ” Wiara Lecha” postanow­iło zachę­cić Wielkopolan do uczczenia pamię­ci wszys­t­kich poległy­ch pod­czas Pow­sta­nia Wielkopol­skiego. W zeszłym roku, pod koniec grud­nia, pojaw­iły się banery upamięt­ni­a­jące zwycięst­wo Pow­stańców. Kibole zad­bali także o renowację grobów, postaw­ili wiele zniczy i wzięli udzi­ał w obchodach Pow­sta­nia Wielkopol­skiego. W 2010 roku namaw­iali mieszkańców do wywiesza­nia flag nar­o­dowych w dzień roczni­cy wybuchu Pow­sta­nia. 27 grud­nia 2010 roku o godz. 17:30 kibice Lecha odpalili kilka­set rac w całym mieś­cie, odd­a­jąc w ten sposób hołd Pow­stań­com. W 2011 roku przes­zli w Marszu Zwycięst­wa, który miał upamięt­nić pod­pisanie trak­tatu w Trewirze i udane zakończe­nie Pow­sta­nia Wielkopol­skiego. W kole­jnym roku — ponown­ie przeprowad­zono tę akcję. Tym razem 27 grud­nia odpalono race na trasie od Dwor­ca Let­niego do Placu Wol­noś­ci, a niespeł­na dwa miesiące później po raz drugi odbył się Marsz Zwycięst­wa.

Strona inter­ne­towa akcji: http://www.27grudnia1918.pl/

Przez życie z Wiarą w Lecha” (2010)

Kibole “Kole­jorza” zbier­ali pieniądze na sta­dion­ie do spec­jal­ny­ch puszek, orga­ni­zowali aukc­je oraz liczyli na wpłaty inny­ch na spec­jal­ne kon­to — wszys­tko po to, aby zakupić kamizelki odblaskowe dla przed­szko­laków z wojew­ództ­wa Wielkopol­skiego. Na kamizelka­ch wid­nieje herb Lecha oraz Wiary Lecha z napisem: “Przez życie z Wiarą w Lecha”. Wszys­tko się udało i pon­ad 50 tysię­cy dzieci­aków może ter­az założyć taką kamizelkę i idąc wiec­zorem — być widocznym z daleka. Akc­ja trwała od sty­cz­nia do 10 wrześ­nia tego roku, ale opła­cało się zro­bić takie rzeczy dla dzieci. Ktoś w końcu musi prze­jąć schedę i za ład­ny­ch parę lat krzy­czeć z cały­ch sił na sta­dion­ie przy Buł­garskiej: “Hej Lech, Kole­jorz!”