Początki prob­lemów kibiców piłkars­kich z władzą mają miejsce od kilku­nas­tu miesię­cy. W kwiet­niu tego roku przeprowadzili oni ogólnopol­ską akcję, w której na każdym pol­skim obiek­cie sportowym pojaw­ił się trans­par­ent: „Niespełnione rzą­du obiet­nice – tem­at zastępczy kibice”. Pon­ad­to w Poz­na­niu pod­czas meczu z Legią kibice zaprezen­towali inny, na którym znalazły się porażki rzą­du względem mają­cy­ch odbyć się w czer­w­cu 2012 roku Mis­tr­zostw Europy.


PROJEKT EURO 2012
Sta­diony – przepła­cone
Autostrady – nie będzie
Dworce – przy­pudrowane
Lot­niska – prow­incjon­al­ne
Zawod­ni­cy – słabi
Tem­at zastępczy kibice
Rząd — zad­owolony


Na początku maja doszło do niepotrzeb­ny­ch zajść po finale Pucharu Pol­ski w Byd­goszczy, które stały się pretek­stem do zwięk­szenia zain­tere­sowa­nia, a także represji wobec kibiców przez władze oraz służby bez­pieczeńst­wa. Media zain­tere­sowane prob­le­mem nagłośniły go, stwarza­jąc tym samym pejo­raty­wny sto­sunek do kibiców.

Kilka dni później na wniosek woje­w­odów zamknięte zostały dla pub­licznoś­ci dwa sta­diony: w Poz­na­niu i w Warsza­w­ie. Powodem takiej decyzji były względy bez­pieczeńst­wa, a także ostrożność służb porząd­kowych, które po wydarzeni­ach w Byd­goszczy obaw­iały się zamieszek na sta­dionach.

W związku z tym kibice tych obu zespołów, a następ­nie także inny­ch drużyn piłkars­kich postanow­iły protestować, nie zgadza­jąc się z decyzją zamknię­cia sta­dionów dla kilkudziesię­ciu tysię­cy widzów, pod­czas gdy w zamieszkach uczest­niczyło kilka­set osób.

PZPN po zdarzeni­ach z finału Pucharu Pol­ski pod­jął decyzję, zakazu­jącą udzi­ału zor­ga­ni­zowany­ch grup kibi­cows­kich na meczach wyjaz­dowych swoich drużyn na wszys­t­kich poziomach roz­gry­wek.

- Od miesię­cy kibice w różny sposób kierowali kry­tykę wobec poczy­nań pre­miera. Reakcją na kry­tykę stała się nagonka i repres­je. Absurdal­ne decyz­je władz różny­ch szczebli uderza­ją nie tylko we wszys­t­kich kibiców, ale także w kluby piłkarskie oraz całą pol­ską piłkę nożną – czy­tal­iśmy w wydanym zaraz po decyzji PZPN oświad­cze­niu Ogólnopol­skiego Związku Sto­warzyszeń Kibiców.

Prob­le­my spotkały nie tylko kibiców Lecha oraz Legii, ale również inny­ch drużyn. Kilkudziesię­ciu sym­pa­tyków Jagiel­lonii Białys­tok zostało zatrzy­mani, a także ukarany­ch wysokimi man­datami za obrażanie pre­miera Don­al­da Tuska. Stało się to, gdy w Urzędzie Mias­ta w Białym­stoku trwała kon­fer­enc­ja pra­sowa, na której poin­for­mowano, że ze względów bez­pieczeńst­wa część obiek­tu Jagiel­lonii zostanie pro­fi­lak­ty­cznie zamknię­ta na wniosek woje­w­ody.

Kibice zde­cy­dowali się na protest prze­ci­wko represjom rzą­du, a także służb porząd­kowych, względem właśnie kibiców, a także klubów. Zaprzestali oni dopin­gu na meczach, a zami­ast barw swoich drużyn zakładali czarne, oznacza­jące smutek związany z decyz­jami władz.

Pre­mier pod­kreślał niebez­pieczeńst­wa, jakie związane są z brakiem reakcji wobec kibiców, choć pol­i­cyjne statystyki jed­noz­nacznie wykazy­wały spadek sta­dionowych incy­den­tów oraz zwięk­sza­jące się bez­pieczeńst­wo na pol­s­kich sta­dionach.

Poprzed­ni sezon zakończył się w nieprzy­jem­nej atmos­ferze. Na jego zakończe­nie kilkudziesię­ciu fanów Lecha pod­czas kończące­go sezon meczu z Koroną Kiel­ce odpal­iło race, po wcześniejszym upuszcze­niu przez wszys­t­kich zna­j­du­ją­cy się tak kibiców, w celu utrud­nienia iden­ty­fikacji tychże osób.

Na początku nowe­go sezonu protest kon­tyn­uować zde­cy­dowali się kibice Lecha Poz­nań, którzy wydali Oświad­cze­nie wszys­t­kich Grup Kibi­cows­kich Lecha Poz­nań, w którym argu­men­towali swo­ją decyzję, a także infor­mowali, w jaki sposób będą oni protestować. - W prze­ci­wieńst­wie do pozostały­ch ekip z pol­skiej Ekstrak­lasy nie mamy zami­aru udawać, że sytu­ac­ja wyt­wor­zona w poprzed­niej rundzie uległa jakiejkol­wiek zmi­an­ie – czy­tal­iśmy w tym oświad­cze­niu. Niepełne jego zrozu­mie­nie spowodowało wydanie wyjaśnienia, które zostało opub­likowane 21 sierp­nia.

Sytu­ac­ja nie uległa popraw­ie. Na meczu w Białym­stoku polic­ja weszła na sek­tor zaj­mowany przez najzagorzal­szy­ch sym­pa­tyków Jagiel­lonii i siłą wyprowadz­iła z obiek­tu osobę prowadzącą dop­ing w celu jej iden­ty­fikacji. Polic­ja w Warsza­w­ie zatrzy­mała auto­bus, w którym na mecz Legii jechali kibice tego klubu, śpiewa­ją­cy: „Don­ald matole, Twój rząd obalą kibole” i wręczyła im man­daty.

Od tego cza­su wielokrot­nie zdarza­ło się karanie kibiców zakaza­mi sta­dionowymi: za siedze­nie na pło­cie, za uży­wanie wul­gar­yzmów posi­adanie koszulki z wyżej wymienionym hasłem („Don­ald matole…”), wywieszanie antyrzą­dowe­go trans­par­en­tu.

Pod­czas wrześniowe­go meczu Lecha Poz­nań z Wisłą Kraków dop­ing na II try­bunie prowadz­ił jeden z kibiców „Kole­jorza” – Kli­ma, który następ­ne­go dnia po meczu został zatrzy­many i postaw­ione mu zostały zarzu­ty związane z niedos­tosowaniem się do przepisów zawarty­ch w ustaw­ie o bez­pieczeńst­wie imprez masowych: opuszcze­niu swo­je­go miejs­ca wskazane­go na bile­cie oraz niedos­tosowa­niu się do pole­ceń służb porząd­kowych w trak­cie spotka­nia. Za te wykroczenia groz­iło mu 6 tysię­cy grzy­wny oraz 6 lat zakazu sta­dionowe­go.

We wrześniu do protes­tu dołączyli się sym­pa­ty­cy Górnika Zabrze. - W związku z zaostrzaniem przez policję represji wobec sym­pa­tyków fut­bolu, w tym także fanów Górnika Zabrze, którzy po ostat­nich spotka­ni­ach roze­grany­ch przy Roo­sevelta sto­ją przed zagroże­niem otrzy­ma­nia zakazu sta­dionowe­go za niedos­tosowanie się do pole­ceń ochrony (stanie w cią­gach komu­nika­cyjny­ch) oraz przek­leńst­wa (!) wszys­tkie grupy kibi­cowskie dzi­ała­jące przy Górniku Zabrze postanow­iły od spotka­nia z Cra­cov­ią Kraków zaostrzyć protest prowad­zony od rundy wiosen­nej poprzed­niego sezonu – napisali przed­staw­iciele kibiców z Zabrza.

Dla osób niez­na­ją­cy­ch środowiska kibi­cowskiego protest może być odbier­any, jako obraza klubu, a także brak jego wspar­cia. Jed­nak kibi­com chodzi jedynie o przetr­wanie w tych trud­ny­ch dla nich cza­sach. Moty­wem, dla które­go protest, związany z brakiem dopin­gu oraz uczest­niczenia w meczach, ma miejsce jest przeczekanie nagonki na kibiców. Jeśli ta sytu­ac­ja uleg­nie popraw­ie…

Ofic­jal­ne oświad­cze­nie wszys­t­kich Grup Kibi­cows­kich Lecha Poz­nań (z dnia 2 sierp­nia 2011 roku)

Dodatkowe wyjaśnienia Grup Kibi­cows­kich ws. protes­tu