Kilku drobnych problemów przed Podbeskidziem

Bez kilku kon­tuzjowany­ch zawod­ników do meczu z Podbeskidziem Biel­sko-Biała w czwartek przy­go­towywał się Lech Poz­nań. Poza kon­tuzjowanym Manuelem Arboledą, dzisi­aj indy­wid­u­al­nie trenowali Marcin Kamiński oraz Bar­tosz Bereszyński. Część zadań z drużyną wykony­wał już Łukasz Trałka, jed­nak nie brał udzi­ału w gierce. W treningu z drużyną udzi­ału nie brał Rafał Murawski.

Poza Kolumbi­jczykiem, które­go wys­tęp w jakimkol­wiek z trzech pozostały­ch do koń­ca rundy jesi­en­nej meczów, pozostała trójka może być do dys­pozy­cji sztabu szkole­niowe­go. Najpoważniej wyglą­da sytu­ac­ja Marci­na Kamińskiego. Dlat­e­go też Mar­iusz Rumak już pod­czas przy­go­towań do meczu szyku­je się do wari­antu z Ivanem Djur­d­je­vi­ciem i Keb­bą Ceesaya na środ­ku defen­sy­wy.

Zarówno Bar­tosz Bereszyński jak i Łukasz Trałka praw­dopodob­nie będą mogli wys­tąpić w poniedzi­ałek. Ten pier­wszy w środę delikat­nie nad­ciągnął mięsień przy­wodzi­ciela, ale jak sam mówi już w piątek będzie trenował z drużyną. Z kolei Łukasz Trałka, podob­nie jak „Kamyk” ma prob­le­my ze stawem skokowym, lecz wykonu­je już zde­cy­dowaną część ćwiczeń razem z drużyną. W czwartek nie brał udzi­ału jeszcze w gierce wewnętrznej, ale do poniedzi­ałku powinien być gotowy do gry.

Rafał Murawski jest przez­iębiony, ale w jego przy­pad­ku również nie ma więk­sze­go zagroże­nia związane­go z absencją w spotka­niu z Podbeskidziem Biel­sko-Biała. Pomoc­nik Lecha dzisi­aj jed­nak z zespołem nie trenował.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress