LECH POZNAŃ:
stroje

Data pow­sta­nia: 19 mar­ca 1922
Mis­trz Pol­ski: 1983, 1984, 1990, 1992, 1993, 2010
Zdoby­w­ca Pucharu Pol­ski: 1982, 1984, 1988, 2004, 2009
Zdoby­w­ca Super­pucharu Pol­ski: 1990, 1992, 2004, 2009
Mis­trz Wielkopol­ski 1941/1945
Mis­trz Pol­ski Juniorów Starszy­ch 1987, 1995
Mis­trz Pol­ski Juniorów Młod­szy­ch 2009
Bar­wy: niebiesko-białe
Debi­ut w pier­wszej lidze: 14 mar­ca 1948, Widzew Łódź — Lech Poz­nań 4:3

 

WŁADZE KLUBU

Obec­ny zarząd Lecha dzi­ała w tym klu­bie od czer­w­ca 2006 roku, kiedy to nastąpiła final­iza­c­ja fuzji pomiędzy WKP Lech Poz­nań, a Amiką Wronki S.A. Na mocy umowy nastąpiło połącze­nie tych dwóch klubów. Ami­ca Wronki wykupiła pra­wo do posługi­wa­nia się wszys­tkimi dobrami mate­ri­al­nymi, a także trady­c­jami Lecha Poz­nań.

Przed sezonem 2011/2012 doszło do zmi­an na stanowiskach kierown­iczy­ch. Z funkcji dyrek­tora sportowe­go zwol­niono Marka Pogorzel­czyka, a jego miejsce zajął Andrzej Daw­idz­iuk, znany doty­chczas z pra­cy z Młodzieżowej Szkoły Piłkarskiej Szamo­tuły.

Z dniem 1 listopada zmienił się również prezes klubu. Został nim Karol Klim­czak, doty­chcza­sowy członek zarzadu, a doty­chcza­sowy prezes, Andrzej Kadz­iński znalazł się w radzie nad­zor­czej Lecha Poz­nań. Do zarzą­du dołączył także Piotr Rutkowski, który jest odpowiedzial­ny na sprawy sportowe.

1 mar­ca Andrzej Daw­idz­iuk przes­tał być dyrek­torem sportowym Lecha Poz­nań i został odpowiedzial­ny tylko za szkole­nie bramkarzy i nadzór nad ich podopiecznymi. Nowym dyrek­torem sportowym został Piotr Rutkowski. Z kolei 30 sierp­nia 2012 roku decyzją Rady Nad­zor­czej odwołany funkcji wicepreze­sa został Arka­diusz Kasprzak. Władze klubu nie zde­cy­dowały się na powołanie nowe­go wicepreze­sa.

Imię i nazwisko: Pełniona funkc­ja
Jacek Rutkowski właś­ci­ciel
Andrzej Kadz­iński członek rady nad­zor­czej
Maciej Wandzel członek rady nad­zor­czej
Karol Klim­czak prezes
Piotr Rutkowski dyrek­tor ds. sportowych
Hen­ryk Szla­chetka dyrek­tor ds. orga­ni­za­cji i bez­pieczeńst­wa

 

Jacek Rutkowski — właś­ci­ciel

Maciej Wandzel — członek rady nad­zor­czej

Andrzej Kadz­iński — członek rady nad­zor­czej

Karol Klim­czak — prezes

Piotr Rutkowski — dyrek­tor ds. sportowych

Hen­ryk Szla­chetka — dyrek­tor ds. orga­ni­za­cji i bez­pieczeńst­wa