Lech wykreślony z “czarnej listy”. Uregulował zaległości

Lech Poz­nań został skreślony z listy dłużników UEFA. Klub znalazł się na niej w związku z zaległoś­ci­a­mi wzglę­dem Urzę­du Skar­bowego, jed­nak po ure­g­u­lowa­niu należnoś­ci i przesła­niu odpowied­nich doku­men­tów do siedz­i­by europe­jskiej fed­er­acji piłkarskiej, ta postanow­iła wykreślić klub z “czarnej listy”.

Szy­bkie ure­g­u­lowanie długu poz­woli klubowi uniknąć kary, jaką w takim przy­pad­ku może nałożyć UEFA. Mogła to być kara finan­sowa, a nawet wyk­lucze­nie z udzi­ału w europe­js­kich pucharach. Lech Poz­nań to jedyny klub, który uniknął kary. Pozostałe osiem, które również znalazły się na liś­cie dłużników zostały ukarane.

Najpoważniejsza kara spotkała hisz­pańską Malagę, która została wyk­luc­zona z udzi­ału w europe­js­kich pucharach w kole­jnym sezonie, w którym awan­su­je do pucharów, jeśli ten nastąpi w prze­ciągu czterech najbliższych sezonów. Zostła także ukarana karą finan­sową wysokoś­ci 300 tys. Zagroże­nie wyk­lucze­niem z pucharów ist­nieje również w przy­pad­ku innych pię­ciu drużyn, jed­nak te mają jeszcze możli­wość spłaty zadłuże­nia do 31 mar­ca 2013 roku.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress