Oceniamy lechitów za zwycięstwo z Lechią: Fantastyczny Majewski, mądrością gry pomógł Lechowi też Trałka

Lech Poz­nań pokon­ał Lechię Gdańsk w 24. kole­jce Lot­to Ekstrak­lasy po niezwyk­le zacię­tym i emocjonu­ją­cym wid­owisku. Warto zauważyć, że trzy punk­ty lechi­ci wywal­czyli sobie głównie dzięki mądrej grze i odpowied­niemu nastaw­ie­niu men­tal­ne­mu. Nie dali się sprowokować lechis­tom i kon­sek­went­nie wal­czyli o zdobytą bramkę. Co ważne, po raz kole­jny Lech zakończył rywal­iza­cję z czystym kon­tem. Zobacz, jak oce­nil­iśmy poszczegól­ny­ch lechitów za niedziel­ny wys­tęp.

Najlep­szy lechi­ta — Radosław Majew­ski

Śred­nia ocen — 7,29

kostevych

Matus Put­nocky — 8

Jede­nasty mecz z czystym kon­tem w tym sezonie udowad­nia fan­tasty­czną postawę tego zawod­nika między słup­kami Kole­jorza. Goś­cie z Gdańska nie zatrud­niali golkipera Lecha za częs­to, a to dzięki dobrej defen­sy­wie Kole­jorza. Jedynie Rafał Wol­ski połasił się o groźne uderze­nie, ale słowacki golkiper wyszedł z tej sytu­acji z pier­wszej połowy obron­ną ręką.  Widać było wysok­ie umiejęt­noś­ci Słowaka przy rozpoczy­na­niu kon­trataków.

Tomasz Kędzio­ra — 8

Solid­ny wys­tęp wychowanka Lecha. Nakrył czap­ką uczest­nika Euro 2016 — Sła­womi­ra Peszko, który zresztą otrzy­mał czer­woną kartkę za faul na lechi­cie. Skrzy­dłowy Lechii nie podzi­ałał zbyt­nio w ofen­sy­wie głównie za sprawą Kędzio­ry, który nato­mi­ast kilkukrot­nie pokazał się pod bramką goś­ci. W 84. min­u­cie mógł zal­iczyć asys­tę dośrod­kowu­jąc do Daw­ida Kow­nack­iego, ale wolej sna­jpera Kole­jorza został zablokowany przez resztki zawod­ników Lechii. Nieste­ty, w meczu z Arką Kędzio­ra będzie pau­zował za sprawą żółtej kartki pokazanej po prz­er­wie.

Jan Bednarek — 8 

Prezen­tował luz, spokój i doświad­cze­nie, jak­by miał na kon­cie 370 wys­tępów na poziomie Ekstrak­lasy, a nie 37. Co najważniejsze, skład dwójki stop­erów Lecha nie ma więk­sze­go znaczenia. Czy to Wilusz z Nielsen­em, czy Bednarek z Wiluszem, czy Nielsen z Bed­narkiem, liczba bramek jest niezmi­en­na — zero.  Nieste­ty, otrzy­mana przez niego żół­ta kartka jest ósmą w tym sezonie, więc młody defen­sor Lecha nie będzie mógł zagrać prze­ci­wko Arce w najbliższy piątek.

Maciej Wilusz — 8

Bez błędów, co w jego przy­pad­ku jest najważniejsze. Dobry wys­tęp 28-latka, jedynie w pier­wszej połowie został wkrę­cony przez Grze­gorza Wojtkowiaka we włas­nym polu karnym, ale sytu­ację ura­towali koledzy z drużyny. Jak­by nie było, czwarty z rzę­du wys­tęp tego zawod­nika bez straty bramki i w obliczu pauz dwóch młody­ch obrońców Kole­jorza, Wilusz może być pewny swo­je­go wys­tępu w Trójmieś­cie.

Volodymyr Kostevy­ch — 8 

Bard­zo użyteczny nie tylko w ofen­sy­wie, do czego przyzwycza­ił nas w poprzed­nich czterech meczach, ale także w obronie. Ukrainiec zagrał fan­tasty­czny mecz w defen­sy­wie, kilkukrot­nie hamu­jąc zapędy podopieczny­ch tren­era Pio­tra Nowaka. W jed­nej z ostat­nich akcji Lecha mógł pod­wyższyć wynik spotka­nia na 2:0, gdy położył na ziemię Dusana Kuci­aka, ale jego uderze­nie wybroniło pozostały­ch ośmiu lechistów.

trała

Łukasz Trałka — 9 

Wyt­warzał presję, kiedy to było potrzeb­ne i tonował nas­tro­je, gdy emoc­je w lechi­tach osią­gały tem­per­aturę wrzenia. Dzięki temu, podopieczni tren­era Nenada Bjel­i­cy nie dali się sprowokować zespołowi Lechii i to goś­cie prze­grali men­tal­ną wojenkę inka­su­jąc aż trzy czer­wone kartki. Bard­zo częs­to widoczny był także pod bramką prze­ci­wnika, gdzie roz­gry­wał piłkę w ofen­sy­wie, a mało brakowało, by kap­i­tanowi Lecha udało się pokon­ać golkipera Lechii w drugiej połowie.

Abdul Aziz Tet­teh — 8

Agresy­wny i skuteczny w destrukcji. Chy­ba po raz pier­wszy w tym sezonie zobaczyliśmy Ghańczyka w sytu­acji strz­eleck­iej, co wynikało nie tylko z jego deter­mi­nacji, ale też nieste­ty z tego, jak spar­al­iżowani byli w pier­wszy­ch min­u­tach lechi­ci. Druży­na tren­era Nenada Bjel­i­cy wyszła na boisko w bard­zo defen­sy­wnym ustaw­ie­niu. Przez to też po raz pier­wszy od bard­zo długiego okre­su mogliśmy zobaczyć w środ­ku pola dwóch typowo defen­sy­wny­ch pomoc­ników — duet TT. Do najwięk­szy­ch osiąg­nięć pop­u­larne­go „Bizona” w tym meczu zal­icza­my wyk­lucze­nie z gry Milosa Kra­si­cia.

Szy­mon Pawłowski — 7

Mógł otworzyć wynik spotka­nia już po kwad­ran­sie gry po doskon­ałym zagra­niu Marci­na Robaka, ale Dusan Kuci­ak wyczuł intenc­je lechi­ty i obronił strzał. Poza tą akcją, skrzy­dłowy Lecha nie wykazał się nad­mierną akty­wnoś­cią i moż­na go uznać za najsłab­szy punkt Lecha w tym meczu.

Radosław Majew­ski — 9

Od początku dokład­ny i zaan­gażowany w ofen­sy­wne poczy­na­nia lechitów. Dzięki jego kreaty­wnoś­ci i opanowa­nia piłki, podopieczni tren­era Pio­tra Nowaka mieli sporo kłopotów z opanowaniem sytu­acji na ich włas­nej połowie. Jeden z lep­szy­ch jego wys­tępów w niebiesko-biały­ch barwach. Trafił do siatki Dusana Kuci­aka, dobi­ja­jąc strzał Robaka, ale sędzia asys­tent zasyg­nal­i­zował, że pomoc­nik Kole­jorza był na pozy­cji spalonej. W 70. min­u­cie zdobył gola, tym razem wykańcza­jąc piękną akcję Kole­jorza i sędzia Marcini­ak musi­ał wskazać na środek boiska. Tym samym były reprezen­tant Pol­ski zakończył swój fan­tasty­czny wys­tęp.

maja

Maciej Makuszewski — 8 

Mimo, że nie szarżował tak, jak we wrześniowym spotka­niu z Lechią, swo­ją szy­bkoś­cią i kreaty­wnoś­cią przy­czynił się do zwycięst­wa. Przy­pom­ni­jmy, że akc­ja bramkowa rozpoczęła się od jego finezyjne­go zagra­nia do wbie­ga­jące­go Trałki, choć początku spotka­nia “Maki” nie może zal­iczyć do najlep­szy­ch w swoim wyko­na­niu. Pon­ad 30-tysięczny tłum i waga spotka­nia z klubem, z które­go aktu­al­nie jest wypoży­c­zony, zdawały się delikat­nie związać skrzy­dłowe­mu Lecha nogi. Na szczęś­cie, z min­u­ty na min­utę było co raz lep­iej. Miejmy nadzieje, że już niedłu­go Lech sko­rzys­ta z prawa pier­wokupu 27-latka.

Marcin Robak — 8

Napast­nik Kole­jorza zaw­itał w wyjś­ciowym składzie Lecha po raz pier­wszy od sześ­ciu spotkań i od razu pokazał, że ze swo­ją kreaty­wnoś­cią i umiejęt­noś­cią zastaw­ienia się z piłką może być Lechowi bard­zo przy­dat­ny w star­ciu z lid­erem Ekstrak­lasy. Już w 15. min­u­cie gry posłał świet­ne podanie do wyb­ie­ga­jące­go na wol­ne pole Szy­mona Pawłowskiego, które otworzyło mu drogę do bramki. Bard­zo częs­to poma­gał drużynie przetrzy­mu­jąc piłkę na połowie rywala, przez co w niedzielę częś­ciej zagry­wał, niż sam zna­jdy­wał się w sytu­acji strz­eleck­iej. Kilkukrot­nie przeszkodz­iła mu grząska murawa, lecz ostate­cznie wicelid­er klasy­fikacji strzel­ców może być zad­owolony zarówno z trzech punk­tów jak i z intu­icyjnej asysty przy golu Majew­skiego.

Darko Jevtić — 7

Zaw­itał na placu gry w 70. min­u­cie zmieni­a­jąc strzel­ca bramki — Radosława Majew­skiego. Co ciekawe, do zmi­any wyty­czyli go asys­ten­ci Nenada Bjel­i­cy, bo szkole­niowiec Kole­jorza został odesłany na try­buny przez sędziego spotka­nia po incy­den­cie z koń­ca pier­wszej połowy. Nie odmienił obrazu gry Lecha po wejś­ciu, ani nie wykre­ował żad­nej groźnej okazji. Warto odno­tować, że był to wys­tęp numer 100 szwa­j­carskiego pomoc­nika.

maciej gajos

Maciej Gajos — 7

Zmienił Szy­mona Pawłowskiego na kwad­rans przed upły­wem pod­sta­wowe­go cza­su gry. Roz­gry­wa­ją­cy swój 50. wys­tęp w niebiesko-biały­ch barwach w Ekstrak­lasie pomoc­nik miał za zadanie zapełnić luki w środ­ku pola wynika­jące z mniejszej liczby piłkarzy Lechii na placu gry.

Daw­id Kow­nacki — 7

Wszedł na boisko na ostat­ni kwad­rans niezwyk­le emocjonu­jącej bitwy z gośćmi z Pomorza. Powal­czył i spróbował wyko­rzys­tać luki w zdziesiątkowany­ch szykach Lechii. Nieste­ty nie udało mu się przedłużyć swo­jej serii czterech meczów ze strzelonym golem, ale bohater­sko wywal­czony kom­plet punk­tów z pewnoś­cią zad­owala 20-let­niego lechitę, który przed pier­wszym gwiz­d­kiem otrzy­mał stat­uetkę dla najlep­sze­go piłkarza Ekstrak­lasy miesią­ca luty. Co więcej, tytuł najlep­sze­go tren­era lute­go został przyz­nany tren­erowi Nenad­owi Bjel­i­cy.

Karol Jaroni

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress