Oświadczenie OZSK

Prezen­tu­je­my poniżej treść oświad­czenia wys­tosowane­go przez Ogólnopol­ski Związek Sto­warzyszeń Kibiców ws. sytu­acji w pol­skiej piłce nożnej.

Szanowni Państ­wo,

zwracamy się w imie­niu Ogólnopol­skiego Związku Sto­warzyszeń Kibiców – orga­ni­za­cji łączącej pracę kilkudziesię­ciu Sto­warzyszeń Kibiców piłkars­kich w całej Polsce, będącej jedynym ofic­jal­nym reprezen­tan­tem ruchu kibi­cowskiego sku­pi­one­go wokół klubów piłki nożnej. Zaprasza­my do pod­ję­cia dia­logu, który pomoże wye­lim­i­nować patolo­gie sku­pi­one wokół piłki nożnej w Polsce oraz wpłynie na poprawę wiz­erunku środowiska piłkarskiego w naszym kra­ju w oczach kibiców.

OZSK nie może prze­jść obo­jęt­nie wobec degren­go­la­dy, jaka dotyka wszys­tkie aspek­ty związane z pol­ską piłka nożną, szczegól­nie jeżeli chodzi o pod­miotowe trak­towanie kibiców, którzy w naszym mnie­ma­niu są najwięk­szym „skarbem”, jaki w obec­nej chwili posi­ada piłka noż­na w naszym kra­ju.

Ogólnopol­ski Związek Sto­warzyszeń Kibiców, zabier­a­jąc głos w imie­niu kilkudziesię­ciu tysię­cy zrzes­zony­ch sym­pa­tyków piłki nożnej, wniosku­je o:

- zmi­anę niekon­sty­tucyjny­ch przepisów ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych i inny­ch aktów prawny­ch związany­ch z ustawą i dotyka­ją­cy­ch dzi­ałal­noś­ci klubów oraz kibiców piłkars­kich,
— lik­widację odpowiedzial­noś­ci zbiorowej i kara­nia w postaci zamyka­nia sta­dionów, czy też ich częś­ci,
— zaprzes­tanie prak­tyk zabra­ni­a­nia kibi­com uczest­nict­wa w wyjaz­dowych meczach ich klubów,
— umożli­wie­nie kibi­com prowadzenia zor­ga­ni­zowane­go dopin­gu oraz wykony­wa­nia opraw na meczach ligowych i Reprezen­tacji Pol­ski,
— ogranicze­nie do niezbęd­ne­go min­i­mum ingerencji policji w pracę klubów i kibiców oraz wery­fikac­ja i mon­i­torowanie ich bezprawny­ch dzi­ałań i prak­tyk – piłka noż­na dla kibiców, nie piłka noż­na dla policji,
— zmi­anę reg­u­laminu wyjaz­dowe­go uch­walone­go przez PZPN, który pozwala na bezpod­stawne zamykanie sek­torów dla kibiców goś­ci,
— zmi­anę reg­u­lam­inów sta­dionowych, które zaw­ier­a­ją zapisy na grani­cy absur­du, są niez­god­ne z kon­sty­tucją i mają stanow­ić pra­wo, choć nie są do tego upoważnione,
— stosowanie się do zale­ceń Gen­er­al­ne­go Inspek­tora Ochrony Dany­ch Osobowych w zakre­sie ochrony dany­ch osobowych kibiców, tj. gro­madzenia przez kluby dany­ch kibiców, które nie są wyma­gane przepisami oraz dzi­ałań policji, narusza­ją­cy­ch ustawę o ochronie dany­ch osobowych,
— przed­staw­ie­nie szczegółowe­go zakre­su dzi­ałal­noś­ci oraz doty­chczas konkret­nie wyko­nany­ch dzi­ałań Nar­o­dowe­go Koor­dy­na­tora ds. Współpra­cy z Kibi­cami zgod­nie z art. 35 Reg­u­lacji UEFA 2010 Licencji Klubowych oraz Finan­sowe­go Fair Play,
— przeprowadzanie każ­do­ra­zowo kon­sul­tacji ze środowiskiem kibi­cowskim przy wprowadza­niu nowych reg­u­lacji prawny­ch i orga­ni­za­cyjny­ch doty­czą­cy­ch kibiców.

Ogólnopol­ski Związek Sto­warzyszeń Kibiców apelu­je o pod­ję­cie dia­logu w wyżej wymieniony­ch kwes­t­i­ach, w celu ich rozwiąza­nia i reg­u­lacji. W naszej opinii absurdal­ne przepisy i reg­u­lac­je skutku­ją niską frek­wencją na pol­s­kich sta­dionach, utrud­ni­a­ją sym­pa­tykom piłkarskim czer­panie przy­jem­noś­ci z pasji, a nowych kibiców skutecznie odstrasza­ją i demo­ty­wu­ją.

W przy­pad­ku kole­jne­go pominię­cia gło­su naszy­ch przed­staw­icieli w kon­sul­tac­jach wyżej wymieniony­ch prob­lemów środowiska kibiców piłki nożnej, będziemy zmuszeni do prze­niesienia nasze­go apelu na try­buny pol­s­kich sta­dionów i poprzez try­buny wyraża­nia swo­jej deza­pro­baty wobec braku dzi­ałań zmierza­ją­cy­ch do uzdrowienia atmos­fery wokół piłki i na sta­dionach.

Z poważaniem,

Ogólnopol­ski Związek Sto­warzyszeń Kibiców

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress