Patronat: “Chwała Bohaterom — Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 oczami najmłodszych”

Sto­warzysze­nie Wiara Lecha od kilku lat kul­ty­wu­je pamięć o zwycięskim Pow­sta­niu Wielkopol­skim poprzez zapalanie zniczy i renowację mogił pow­stańczy­ch, ilu­mi­nację świ­etl­ną czy też orga­ni­za­cję Marszu Zwycięst­wa. Podob­nie jak przed rok­iem LechNews.pl objął patronat medi­al­ny nad konkursem rysunkowym pt. “Chwała Bohaterom — Pow­stanie Wielkopol­skie 1918/1919 ocza­mi najmłod­szy­ch”.

Wzorem roku ubiegłe­go nie zapom­i­nany o najmłod­szy­ch kibi­cach. Spec­jal­nie dla nich został przy­go­towany konkurs rysunkowy pod tytułem Chwała Bohaterom — Pow­stanie Wielkopol­skie 1918/1919 ocza­mi najmłod­szy­ch. Zadaniem dzieci będzie wyko­nanie samodziel­nej pra­cy plas­ty­cznej związanej z tym wydarze­niem oraz przesłanie jej w ter­minie do 18 sty­cz­nia 2013 roku na adres: ul. Buł­garska 17, 60–320 Poz­nań.

Tem­atyka w tym roku ule­ga zmi­an­ie:
1) prace dzieci ze szkół pod­sta­wowych z terenów Wielkopol­ski i terenów obję­ty­ch Pow­staniem powin­ny ilus­trować zdarzenia pow­stańcze dane­go regionu,

2) dla szkół z terenu Poz­na­nia moty­wem prze­wod­nim jest zdoby­cie Ław­icy przez Pow­stańców mające miejsce 6 sty­cz­nia 1919 roku. Bit­wa ta zasługu­je na to, żeby o niej przy­pom­nieć. Klub Seniorów Lot­nict­wa Aeroklubu Poz­nańskiego im. Wandy Mod­li­bowskiej oraz Sto­warzysze­nie Wiara Lecha pode­j­mu­je dzi­ała­nia, by przy­wró­cić blask temu wydarze­niu. Zaję­cie lot­niska, będące­go ostat­nim bas­tionem oporu Niem­ców było przeło­mowym momentem pow­sta­nia i uniemożli­wiło niebez­pieczne ataki z powi­etrza. W wyniku bitwy w ręce Polaków trafił sprzęt, z które­go sfor­mowano kilka eskadr lot­niczy­ch, dają­cy­ch początek pol­skiemu lot­nictwu,

3) ostat­nim ele­mentem możli­wym do wyboru jest motyw — charak­terysty­czny ele­ment Pow­sta­nia – możli­wy do wyboru zarówno dla szkół pod­sta­wowych z Poz­na­nia, jak i wojew­ództ­wa wielkopol­skiego i obszarów obję­ty­ch Pow­staniem Wielkopol­skim.

Celem konkur­su jest zain­tere­sowanie najmłod­szy­ch mieszkańców nasze­go regionu jego his­torią. Poza tym także sposobem uczczenia kole­jnej już roczni­cy wybuchu Pow­sta­nia Wielkopol­skiego przez młody­ch kibiców. Liczymy na zaan­gażowanie nauczy­cieli, rodz­iców i opiekunów oraz wszys­t­kich Kibiców Lecha Poz­nań w mobi­liza­cji dzieci do uczest­nict­wa w konkur­sie.

W razie jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci zaprasza­my do zadawa­nia pytań za pośred­nictwem maila: konkurs@wiaralecha.pl.

Dla autorów najlep­szy­ch prac przewidziane są nagrody. Planowana jest wys­tawa zwycięs­kich prac w Muzeum Pow­sta­nia Wielkopol­skiego oraz na lot­nisku Ław­ica. Hon­orowy patronat nad konkursem objęli: Klub Seniorów Lot­nict­wa Aeroklubu Poz­nań im. Wandy Mod­li­bowskiej, Towarzyst­wo Pamię­ci Pow­sta­nia Wielkopol­skiego oraz Wielkopol­skie Muzeum Walk Niepodległoś­ciowych. O konkur­sie infor­mować będą MC Radio, LechNews.pl oraz mmpoznan.pl.

Reg­u­lam­in konkur­su plas­ty­czne­go

Rys his­to­ryczny — Bit­wa o Ław­icę

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress