Rusza program Lechici

Rusza pro­gram LECHICI. To najważniejszy pro­jekt frek­wen­cyjny w his­torii Lecha Poz­nań. 

Są prost­sze sposoby, żeby być bliżej klubu. Tak brzmi hasło pro­mu­jące nową i najważniejszą inic­jaty­wę profrek­wen­cyjną w his­torii Lecha Poz­nań. Kole­jorz uruchamia pro­gram LECHICI, który jest skierowany do wszys­t­kich jego kibiców. Co gwaran­tu­je? Przede wszys­tkim znacznie bardziej ekskluzy­wny dostęp do Lecha Poz­nań, wach­larz przy­wile­jów i nagród dla uczest­ników, dzięki którym ich przeży­cia związane z kibi­cow­aniem mają być inten­sy­wniejsze. Kluczem do jak najlep­sze­go wyko­rzys­ta­nia możli­woś­ci pro­gra­mu będzie obec­ność na meczach Kole­jorza, a efek­tem ma być ros­ną­ca frek­wenc­ja na try­bunach na przestrzeni najbliższy­ch lat.

Lech Poz­nań nie ma prob­lemów z dotar­ciem do nowych kibiców. Naby­w­cą śred­nio co trze­ciego bile­tu sprzedawane­go na każdy mecz jest osoba, która jeszcze nigdy nie była na Buł­garskiej. To dowód, że z prowad­zonymi dzi­ała­ni­ami pro­mo­cyjnymi Kole­jorz dociera bard­zo skutecznie, bo zaprosze­nie na INEA Sta­dion jest chęt­nie przyj­mowane.

- Z anal­izy samy­ch dany­ch sys­te­mu sprzedaży biletów wiemy, że 80 pro­cent kibiców Kole­jorza pojaw­ia się na naszy­ch meczach maksy­mal­nie 2 razy w sezonie — mówi Sebas­tian Star­czewski, dyrek­tor mar­ketingu Lecha Poz­nań. — Ze spotkań i rozmów z kibi­cami, a także bada­nia ich opinii wiemy, że bycie bliżej klubu jest jed­ną z ich główny­ch, nat­u­ral­ny­ch potrzeb. Nie ule­gało więc wąt­pli­woś­ci, że jako klub musimy wzbo­ga­cać ich przeży­cia, jako sym­pa­tyków Lecha.

LECHICI to pro­gram, który ma spraw­ić, że każdy kibic zyska real­ny wpływ na budowanie frek­wencji i jeszcze lep­szej atmos­fery na meczach Kole­jorza. W ręce każde­go wpad­nie bowiem możli­wość połączenia przy­jem­ne­go z pożytecznym. W jaki sposób? Z per­spek­ty­wy sym­pa­tyka Lecha zmieni się tylko jed­no. Bez koniecznoś­ci zmi­any nawyków czy formy kibi­cow­a­nia, chodząc na mecze czy robiąc zakupy w klubowym sklepie, uczest­nik pro­gra­mu LECHICI będzie od ter­az otrzymy­wał dodatkowe prof­i­ty wyrażone w postaci punk­tów zgro­mad­zony­ch na swoim kon­cie. Punk­ty będzie moż­na w dal­szej kole­jnoś­ci wyko­rzys­tać na niedostęp­ne doty­chczas, wyjątkowe i ekskluzy­wne nagrody, akc­je lub zniżki na zakup biletów czy kar­netów.

Jedynym warunk­iem jest zare­je­strowanie się w pro­gramie, który daje możli­wość gro­madzenia punk­tów w zależnoś­ci od inten­sy­wnoś­ci kibi­cowskiej akty­wnoś­ci. Każ­da obec­ność na meczu (a nie zakup bile­tu!), każdy zakup w klubowym sklepie to kole­jne punk­ty na kon­cie.

Nasze prace trwały kilka­naś­cie miesię­cy i wyma­gały od nas pow­iąza­nia ze sobą trzech różny­ch sys­temów obsługi kibi­ca: bile­towe­go, hand­lowe­go w punk­tach sprzedaży i hand­lowe­go w sklepie inter­ne­towym, a także stworzenia plat­formy, która je zin­te­gru­je i będzie pod­stawą dzi­ała­nia pro­gra­mu LECHICI. Wiedzieliśmy od samego początku, że kluczem do sukce­su będzie scale­nie ze sobą wszys­t­kich punk­tów styku życia kibi­ca i dzi­ałal­noś­ci klubu — mówi Daniel Zieliński, kierown­ik pro­jek­tu i na co dzień szef dzi­ału sprzedaży biletów Lecha Poz­nań.

Po zal­o­gowa­niu się na kon­to na stron­ie lechpoznan.pl/LECHICI — oprócz liczby zgro­mad­zony­ch punk­tów — widocz­na jest m.in. ran­ga użytkown­ika (jest ich pięć), która jest zależ­na tylko i wyłącznie od uczest­nict­wa kibi­ca w meczach domowych Lecha w Lot­to Ekstrak­lasie. Im więcej meczów na kon­cie ma Lechi­ta, tym wyższą zdoby­wa rangę. A im wyższą ma rangę, tym więk­szy zysku­je dostęp do ekskluzy­wny­ch nagród, których nie jest w stanie nigdzie kupić.

Każdy Lechi­ta, czyli uczest­nik pro­gra­mu, w trak­cie trwa­nia jed­nej edy­cji — tożsamej z ligowym sezonem — zysku­je szereg przy­wile­jów. Sama rejes­trac­ja wystar­czy do otwar­cia możli­woś­ci zbiera­nia punk­tów i wymieni­a­nia ich na zniżki lub nagrody, dostępu do spec­jal­ny­ch pro­mocji na zakupy, newslet­tera, a także ofer­u­je 2 bezpłat­ne treningi w LPFA. Wraz z awansem na kole­jne rangi Lechi­ci zysku­ją dostęp do coraz bardziej ekskluzy­wny­ch nagród, takich jak uczest­nict­wo w kon­fer­encji pra­sowej, oglą­danie meczu z bezpośred­niej okol­i­cy ławki rez­er­wowych, uczest­nict­wo w prezen­tacji anal­izy pomec­zowej z klubowym anal­i­tykiem, a nawet ekskluzy­wny spac­er pod dachem INEA Sta­dionu. Warto pamię­tać, że zebrane punk­ty na końcu każdej edy­cji nie prze­chodzą na kole­jną edy­cję. Będzie jed­nak moż­na je przeliczyć na zniżkę na kar­net na kole­jny sezon lub rundę, albo na zakupy w klubowym sklepie.

- Z dniem uru­chomienia pro­gra­mu rusza też kam­pa­nia reklam­owa, która najbardziej inten­sy­w­na będzie w okre­sie star­towym, czyli przez około 3 miesię­cy. Pod­czas kon­fer­encji pra­sowej zaprezen­towany został jeden z czterech przy­go­towany­ch mate­ri­ałów video, których pre­miery zaplanowane są na kole­jne tygod­nie. Oprócz wyko­rzys­ta­nia typowych rozwiązań w kanałach zarówno wewnętrzny­ch jaki zewnętrzny­ch, nie zabraknie również nie­s­tandar­d­owych, ambi­en­towych dzi­ałań pro­mo­cyjny­ch — zdradza Star­czewski.

Pro­gram LECHICI został stwor­zony na potrze­by Lecha Poz­nań i będzie stale rozwi­jany. W wielomiesięczny pro­ces pow­stawa­nia pro­jek­tu Kole­jorza zaan­gażowane było pięć firm: Spar­tavi­ty, Robot­ick­et, H7, Maco­pe­dia i Supre­mo. Już na okres rundy wiosen­nej zaplanowano kole­jne ruchy posz­erza­jące możli­woś­ci inic­jaty­wy. Zak­tu­al­i­zowane o dostęp do pro­gra­mu zostaną aplikac­je Lech Poz­nań i Lech Poz­nań Bile­ty, na klubowej stron­ie inter­ne­towej pow­stawać będą newsy i sekc­je dostęp­ne tylko dla zare­je­strowany­ch Lechitów. Uczest­ni­cy pro­gra­mu mogą spodziewać się wielu akcji spec­jal­nie dedykowany­ch tylko dla nich  czy udostęp­ni­a­nia lim­i­towany­ch nagród dostęp­ny­ch tylko w okre­sach pro­mo­cyjny­ch.

Pier­wszy spot pro­mu­ją­cy pro­gram LECHICIhttps://www.youtube.com/watch?v=3DGQa5vgdsA&feature=youtu.be

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress