Sekcja Winogrady nagrodzona po raz drugi

Przed­staw­iciel Sekcji Wino­grady ode­brał dzisi­aj, podob­nie jak przed rok­iem, paterę za najlep­szą oprawę zaprezen­towaną pod­czas roz­gry­wek WL Ligi. Wspom­ni­ana sekc­ja po raz dru­gi z rzę­du zwyciężyła w LechNews.pl Puchar Kiboli, domin­u­jąc ponown­ie swoich rywali. Zwycięzcą serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy, podob­nie jak pozostałym ekipom, dużo wytr­wałoś­ci i pomysłów na nowe oprawy prezen­towane pod­czas meczów WL Ligi.

 

Wyni­ki głosowa­nia na najlep­szą oprawę:

Na Dębcu się zaczęło i his­to­ria nadal trwa (oprawa wspól­na) — 20 głosów

Lechita.net, Oprawa mis­tr­zows­ka — 57 głosów

Lechita.net, Oprawa z okazji 5-lecia ist­nienia — 17 głosów

Sekc­ja SSL — Pamię­tamy — 9 głosów

Sekc­ja Wino­grady — KKS — 207 głosów

Zwycięs­ka oprawa

Głosowanie zor­ga­ni­zowane zostało przez por­tal LechNews.pl przy współpra­cy ze Sto­warzysze­niem „Wiara Lecha”. Wszys­tkim orga­ni­za­torom, a także osobom, które zaan­gażowały się w orga­ni­za­cję konkur­su dzięku­je­my.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress