Sokołów Sponsorem Głównym Lecha

Lid­er branży mięs­no-wędliniarskiej fir­ma Sokołów SA po raz kole­jny pod­pisała umowę spon­soringową z  Lechem Poz­nań. Dzięki nowej umowie fir­ma została Spon­sorem Głównym klubu na kole­jny sezon.

Fir­ma Sokołów SA związana jest z Lechem Poz­nań już od 2007 roku tworząc ide­al­ny mod­el współpra­cy na linii spon­sor-klub. Przez ostat­nie kilka sezonów wspól­nie przy­go­towal­iśmy
i przeprowadzil­iśmy liczne kam­panie i akc­je pro­mo­cyjne, do udzi­ału w których zaprosil­iśmy wszys­t­kich Wielkopolan.

Dziś w siedz­i­bie klubu umowę pod­pisali Mieczysław Walkowiak, wiceprezes zarzą­du Sokołów SA oraz Arka­diusz Kasprzak, wiceprezes Lecha Poz­nań. Będzie ona obow­iązy­wała do koń­ca sezonu 2012/13.

- Jako lid­er branży mięs­no-wędliniarskiej w Polsce przykładamy niezwyk­le dużą wagę do jakoś­ci i pro­fesjon­al­iz­mu naszy­ch part­nerów. Po raz kole­jny związa­l­iśmy się z Lechem Poz­nań, gdyż to waż­na i solid­na marka w Wielkopolsce- mówi Mieczysław Walkowiak, wiceprezes zarzą­du Sokołów SA.

Sokołów SA jest spółką mającą swą siedz­ibę w Sokołowie Pod­laskim. Obec­nie w jej skład wchodzi siedem zakładów pro­duk­cyjny­ch, które posi­ada­ją uprawnienia eksportowe na rynki: USA, UE oraz Kor­ei, Rosji, Ukrainy, Kazach­stanu, Japonii, Zjed­noc­zony­ch Emi­ratów Arab­s­kich i inny­ch kra­jów trze­ci­ch. Sokołów prowadzi dzi­ałal­ność gospo­dar­czą w najnowocześniejszy­ch obiek­tach w Polsce. Posi­adane przez fir­mę lin­ie tech­no­log­iczne umożli­wia­ją wyt­warzanie sze­rok­iej gamy pro­duk­tów, adresowany­ch do różny­ch kat­e­gorii odbior­ców, zarówno kra­jowych jak i zagraniczny­ch. Miesięcznie fir­ma pro­duku­je około 22 tys. ton mięsa i jego przetworów.
Sokołów SA od początku naszej współpra­cy był jed­nym z najważniejszy­ch part­nerów klubu. Wspól­ne akc­je pro­mo­cyjne skierowane do kibiców Lecha Poz­nań tj. Zło­ta Jede­nastka Sokołowa czy dedykowane pro­duk­ty wśród których reko­rdy pop­u­larnoś­ci biła kiełbasa Lechitka czy tatar kibi­ca pokaza­ły, że korzyś­ci ze spon­soringu klubu sportowe­go mogą płynąć dla obu stron – mówi Arka­diusz Kasprzak, wiceprezes zarzą­du KKS Lech Poz­nań.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress