Teodorczyka trzeba sprzedać póki wzbudza zainteresowanie

Doniesienia doty­czące zain­tere­sowa­nia pozyskaniem Teodor­czyka przez Dinamo Zagrzeb skła­ni­a­ją do reflek­sji. Wyda­je mi się bowiem, że najbliższe okienko trans­fer­owe będzie najlep­szą okazją do tego, aby Teodor­czyka sprzedać. Tak dobre­go sezonu ten zawod­nik już prze­cież nie powtórzy.

Obec­ny sezon dla napast­nika Lecha jest póki co świet­ny. 19 bramek w Ekstrak­lasie, pier­wszy w kari­erze hat-trick. Wiem, że statystyki nie gra­ją, ale gdy­by porów­nać doko­na­nia Teodor­czyka z poprzed­nimi sezon­ami w jego wyko­na­niu, to obec­ny jest szczytem jego możli­woś­ci.

Eksper­ci przy­pom­i­na­ją nawet, że Lewandowski, gdy odchodz­ił z Lecha do Borus­sii nie miał tylu zdoby­ty­ch goli w sezonie — choć został królem strzel­ców, a Teodor­czyk wciąż o to miano wal­czy. Zdoby­cie 19 goli, to wyczyn — niewielu zawod­nikom to się udało.

Lech powinien to wyko­rzys­tać. W porów­na­niu do Paixao czy Robaka, na plus dla Teodor­czyka jest na pewno wiek. Swo­je też robi sama marka Lecha, który w ostat­nim cza­sie wypro­dukował wspom­ni­ane­go Lewandowskiego i Rud­nevsa. Dwóch bard­zo wysok­iej klasy napast­ników i choć ten drugi jeszcze na dobre w Bun­deslidze nie odpal­ił, to jego osiąg­nię­cia również robią wraże­nie.

Mam przeko­nanie, że Teodor­czyk takiej liczby bramek może już nie zdobyć. Nieza­leżnie od tego czy zagra w kole­jnym sezonie w barwach Lecha czy nie, to mak­si­mum. Także jeśli chodzi o zau­fanie, to trze­ba zaz­naczyć, że po ode­jś­ciu Ślusarskiego nie ma on żad­nej konkurencji — niby jest Kow­nacki, ale nie brany na poważnie pod uwagę przez tren­era Rumaka. Teodor­czyk jest jedynym napast­nikiem i to świet­nie wyko­rzys­tu­je.

Nie chcę oce­ni­ać jego gry i przy­dat­noś­ci dla zespołu, bo pra­ca jaką wykonu­je na boisku i liczba sytu­acji bramkowych, to jed­no, drugiej nato­mi­ast, to statystyki, które gra­ją na jego korzyść. I to powinien wyko­rzys­tać Lech.

Teodor­czyk budzi na rynku trans­fer­owym zain­tere­sowanie. Nieza­leżnie od tego czy to Bun­desli­ga czy Ekstrak­lasa, to zdoby­cie 19 bramek przez zawod­nika w wieku 22 lat musi robić wraże­nie i budz­ić zain­tere­sowanie. Ter­az wszys­tko w rękach menadżerów i dyrek­torów.

3 mln to dobra cena za Teodor­czyka i moim zdaniem ewen­tu­al­ny wybór Dinamo Zagrzeb, nieza­leżnie od tego na ile to prawdzi­we doniesienia, były ciekawym kierunk­iem. Tam na pewno pres­ja jest mniejsza, niż z Bun­deslidze, a mam obawy czy z wysoką presją Teodor­czyk sobie radzi. W Poz­na­niu trak­towany jest z przym­roże­niem oka.

To zawod­nik humorza­sty i póki wzbudza zain­tere­sowanie, to to trze­ba go zapakować w samolot, zaw­ieźć na miejsce i sprzedać. A następ­ca? O to nie trze­ba się bać. Sprzedaż zawod­nika jest niemal gwaran­tem kup­na jego następ­cy, a trze­ba też pamię­tać, że w Lechu mamy megatal­ent — Daw­ida Kow­nack­iego.

One Comment

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress