Trałka. Na dziś lepszy niż Murawski

W słab­szej dys­pozy­cji w pier­wszej częś­ci sezonu ligowe­go jest Rafał Murawski. Tren­er Mar­iusz Rumak zauważył, że gdy na boisku się nie pojaw­iał, to gra Lecha wyglą­dała bard­zo słabo, a jego zespół te mecze prze­gry­wał. To jed­nak nie on, a Łukasz Trałka jest dzisi­aj czołową postacią Lecha. Jego postawa na boisku nie przeszła uwadze Walde­mara For­nalika. I dobrze, bo jako jeden z nieliczny­ch graczy Lecha na nie zasłużył.

Murawski po powro­cie z urlopu zawodzi. Nie mamy do niego więk­szy­ch pre­ten­sji za grę, nie popeł­nia poważniejszy­ch błędów na boisku, ale sprze­cięt­ni­ał. Widzieliśmy Rafała w znacznie lep­szej dys­pozy­cji i odnosząc się do poziomu, który prezen­tował wcześniej, moż­na uznać, że gra nie najlepiej. Owszem, lep­iej niż Drew­ni­ak, ale mimo to po „Mura­siu” moż­na spodziewać się więcej. Dużo więcej.

Brak kla­sowe­go pomoc­nika w środ­kowej linii nie jest jed­nak tak widoczny. Wysoką dys­pozy­cję od samego początku sezonu prezen­tu­je Łukasz Trałka. Wys­tępu­ją­cy od tego sezonu przy Buł­garskiej pomoc­nik gra pewnie, zde­cy­dowanie i to on jest w więk­szoś­ci spotkań jed­nym z naj­jaśniejszy­ch punk­tów zespołu. A na powołanie zasłużył znacznie bardziej niż Murawski.

Ten na początku sezonu otrzy­mał jeszcze zaprosze­nie na zgrupowanie od tren­era Walde­mara For­nalika. Nie zagrał wiele w pier­wszy­ch meczach pod wodzą nowe­go selekcjon­era, na kole­jnym zgrupowa­niu pojaw­ił się tylko i wyłącznie ze wzglę­du na prob­le­my oso­bis­te Euge­na Polan­skiego, żeby w końcu wypaść z kadry. Jego miejsce zajmie jed­nak inny Lechi­ta.

Wybór For­nalika wyda­je się być dobry. Od dłuższe­go cza­su speku­lowało się o możli­wym powoła­niu dla Trałki, który gra bard­zo dobry fut­bol i prezen­tu­je się znacznie lep­iej, niż Murawski. Obaj na boisku ze sobą współpracu­ją nieźle, z dobrym skutkiem dla „Kole­jorza”. Gdy­by jed­nak wskazy­wać na lep­sze­go z tej pary, to dziś z czystym sum­ie­niem moż­na wskazać właśnie Trałkę.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress