Trochim w Lechu? Bez przesady

Woj­ciech Trochim w orbicie zain­tere­sowań Lecha Poz­nań. Znaleźliśmy następcę Semi­ra Stili­cia — moż­na przeczy­tać w medi­ach. W końcu potrze­bu­je­my kreaty­wne­go zawod­nika na pozy­cję „dziesiątki”. Ale, że on? Litoś­ci, odpuścimy trochę… albo trochim.

Infor­ma­c­je na tem­at zain­tere­sowa­nia przez Lecha zawod­nikiem Warty trak­tu­ję z bard­zo dużym przym­ruże­niem oka. Fakt, że na dwóch meczach tego klubu w obec­noś­ci swo­je­go sztabu szkole­niowe­go pojaw­ił się Mar­iusz Rumak, nic nie oznacza. Bo to praw­da, że tren­er „Kole­jorza” był na dwóch spotka­ni­ach Warty — z Cra­cov­ią i Wisłą. Tak samo prawdą jest, że obec­ny na nich był jeden ze skautów Lecha, ale Ci obser­wu­ją mecze — choćby ze wzglę­du na postać wypoży­c­zone­go do Warty Michała Jakóbowskiego.

Pier­wsze obe­jrzał w całoś­ci, w przy­pad­ku drugiego wyszedł po pier­wszy­ch 45 min­u­tach, ponieważ tego samego dnia, gdy Warta grała mecz Pucharu Pol­ski z Wisłą, krę­cono na Starym Rynku ostat­nią część fil­mu „Lech na mieś­cie”. Ale to, że na dwóch meczach był nie jest przesłanką ku temu, aby myśleć, że Rumak chce Trochi­ma.

Owszem to wyróż­ni­a­ją­cy się zawod­nik Warty, ale to wszys­tko. Nie jest wstanie póki co wal­czyć nawet o miano ewen­tu­al­ne­go następ­cy Semi­ra Stili­cia. Przede wszys­tkim ze wzglę­du na swo­je walo­ry, a także brak jakiejkol­wiek kreaty­wnoś­ci. To typowy wal­czak, które­go może i w Lechu braku­je. Ale nie o takich brakach mówił chy­ba ostat­nio tren­er Lecha.

Tworze­nie na pod­staw­ie obec­noś­ci na dwóch spotka­ni­ach Warty Mar­iusza Rumaka infor­ma­cji o jakimkol­wiek zain­tere­sowa­niu Woj­ciechem Trochimem jest tak samo poważne jak pisanie, że obec­ny na meczu Warty z Cra­cov­ią Czesław Mich­niewicz jest przymierzany do prowadzenia „Zielony­ch”. To, że był na tym spotka­niu jeszcze nic nie znaczy.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress