Trochim w Lechu? Bez przesady

Woj­ciech Trochim w orbicie zain­tere­sowań Lecha Poz­nań. Znaleźliśmy następcę Semi­ra Stili­cia — moż­na przeczy­tać w medi­ach. W końcu potrze­bu­je­my kreaty­wnego zawod­ni­ka na pozy­cję „dziesiąt­ki”. Ale, że on? Litoś­ci, odpuścimy trochę… albo trochim.

Infor­ma­c­je na tem­at zain­tere­sowa­nia przez Lecha zawod­nikiem Warty trak­tu­ję z bard­zo dużym przym­ruże­niem oka. Fakt, że na dwóch meczach tego klubu w obec­noś­ci swo­jego sztabu szkole­niowego pojaw­ił się Mar­iusz Rumak, nic nie oznacza. Bo to praw­da, że tren­er „Kole­jorza” był na dwóch spotka­ni­ach Warty — z Cra­cov­ią i Wisłą. Tak samo prawdą jest, że obec­ny na nich był jeden ze skautów Lecha, ale Ci obser­wu­ją mecze — choć­by ze wzglę­du na postać wypoży­c­zonego do Warty Michała Jakóbowskiego.

Pier­wsze obe­jrzał w całoś­ci, w przy­pad­ku drugiego wyszedł po pier­wszych 45 min­u­tach, ponieważ tego samego dnia, gdy Warta grała mecz Pucharu Pol­s­ki z Wisłą, krę­cono na Starym Rynku ostat­nią część fil­mu „Lech na mieś­cie”. Ale to, że na dwóch meczach był nie jest przesłanką ku temu, aby myśleć, że Rumak chce Trochi­ma.

Owszem to wyróż­ni­a­ją­cy się zawod­nik Warty, ale to wszys­tko. Nie jest wstanie póki co wal­czyć nawet o miano ewen­tu­al­nego następ­cy Semi­ra Stili­cia. Przede wszys­tkim ze wzglę­du na swo­je walo­ry, a także brak jakiejkol­wiek kreaty­wnoś­ci. To typowy wal­czak, którego może i w Lechu braku­je. Ale nie o takich brakach mówił chy­ba ostat­nio tren­er Lecha.

Tworze­nie na pod­staw­ie obec­noś­ci na dwóch spotka­ni­ach Warty Mar­iusza Ruma­ka infor­ma­cji o jakimkol­wiek zain­tere­sowa­niu Woj­ciechem Trochimem jest tak samo poważne jak pisanie, że obec­ny na meczu Warty z Cra­cov­ią Czesław Mich­niewicz jest przymierzany do prowadzenia „Zielonych”. To, że był na tym spotka­niu jeszcze nic nie znaczy.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress