Wybierz najlepszą oprawę WL Ligi w 2012 roku

LechNews.pl oraz Sto­warzysze­nie “Wiara Lecha” zaprasza­ją od udzi­ału w drugiej edy­cji głosowa­nia na najlep­szą oprawę zaprezen­towaną pod­czas kibol­s­kich roz­gry­wek WL Ligi. W tym roku o miano najlep­szej oprawy wal­czyć będzie pięć opraw. Przy­pom­ni­jmy, że w 2011 roku za najlep­szą oprawę uznal­iś­cie tę przy­go­towaną przez Sekcję Wino­grady.

 

 

 

Najlep­sza oprawa 2011 roku:

O najlep­szą oprawę IV edy­cji WL Ligi wal­czyć będą poniższe oprawy.

Sekc­ja Wino­grady — “KKS

Lechita.net — “Mis­tr­zows­ka”

zdję­cia Roger Mikołajczak/Lechita.net

Lechita.net — “Pię­ci­ole­cie”

zdję­cia Roger Mikołajczak/Lechita.net

Sekc­ja SSL — “Pamię­tamy”

zdję­cia Roger Mikołajczak/Lechita.net

Oprawa wspól­na — “Na Dębcu się zaczęło…”

zdję­cia Roger Mikołajczak/Lechita.net

REGULAMIN GŁOSOWANIA W LECHNEWS.PL PUCHARZE KIBOLI NA NAJLEPSZĄ OPRAWĘ ROKU 2012 WL LIGI.

Postanowienia ogólne

1. Orga­ni­za­torem konkur­su jest por­tal LechNews.pl oraz Sto­warzysze­nie „Wiara Lecha”.
2. Do konkur­su zak­wal­i­fikowano pięć opraw zaprezen­towanych pod­czas roz­gry­wek WL Ligi w 2012 roku.
3. Celem Konkur­su jest wybór najlep­szej oprawy w 2012 roku zaprezen­towanej pod­czas roz­gry­wek WL Ligi.
4. Druży­na, której kibice zostaną zwycięzcą Konkur­su otrzy­ma­ją prze­jś­ciową stat­uetkę LechNews.pl Pucharu Kiboli pod­czas ofic­jal­nego zakończenia VI edy­cji WL Ligi, które odbędzie się 19 sty­cz­nia 2013 roku w Fort Columb.

Zasady głosowa­nia

1. W głosowa­niu może wziąć udzi­ał każ­da oso­ba, która spełni wymienione poniżej warun­ki:
a) „pol­u­bi” pro­fil WL Liga na por­talu Face­book, zna­j­du­ją­cy się pod adresem https://www.facebook.com/wlliga?ref=ts&fref=ts.
b) nie jest pra­cown­ikiem por­talu, a także orga­ni­za­torem roz­gry­wek WL Ligi.
c) speł­nia inne warun­ki określone w niniejszym reg­u­laminie.
2. Oso­ba biorą­ca udzi­ał w głosowa­niu wyraża zgodę na zas­tosowanie wszys­t­kich postanowień Reg­u­laminu.
3. Głosowanie trwać będzie od 2 do 13 sty­cz­nia 2013 roku.
4. Każ­da oso­ba może odd­ać dowol­ną liczbę głosów.
5. Każdy ma pra­wo do zgłasza­nia naruszenia postanowień reg­u­laminu do Orga­ni­za­to­ra.

Postanowienia koń­cowe

1. Niniejszy Reg­u­lamin wchodzi w życie z dniem rozpoczę­cia konkur­su i obow­iązu­je do cza­su jego zakończenia.
2. Orga­ni­za­torzy zas­trze­ga­ją, że nie ponoszą odpowiedzial­noś­ci za: zdarzenia uniemożli­wia­jące praw­idłowe przeprowadze­nie Konkur­su, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapo­biec, w szczegól­noś­ci w przy­pad­ku zaist­nienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
3. Orga­ni­za­torzy zas­trze­ga­ją sobie pra­wo inter­pre­tacji powyższego reg­u­laminu.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress