Zbiórka na Kresy

Wyjątkowo wcześniej,  niż w ubiegły­ch lat­ach ruszyła akc­ja zbiórki artykułów chemiczny­ch orga­ni­zowana przez kiboli dla Rodaków na Kre­sach.

Ubiegłorocz­na poprzeczka zaw­ies­zona jest wysoko. Oprócz dużej logisty­cznej akcji na linii Poz­nań-Gdy­nia-Kraków skierowanej na pomoc Polakom na Ukrainie (zwieńc­zonej wyjazdem 15 osób z naszy­ch różny­ch FC, Sekcji i grup). Repor­taż z tych wypraw może­cie zobaczyć pod poniższymi linkami:

https://www.youtube.com/watch?v=yiaa_ivJGik część I

https://www.youtube.com/watch?v=WO-eAfAQ4sE część II

Na wios­nę włas­ną akcję przeprowadzili Pilscy Patri­o­ci dla pol­skiej szkoły w Moś­ciszkach.

W tym roku planowana jest kon­tynu­ac­ja wspól­ny­ch dzi­ałań w ramach Tri­ada Kre­som wraz z Arką oraz Cra­cov­ią, a także kole­jny wyjazd pil­s­kich kiboli na Litwę ( już w listopadzie).

Cho­ci­aż bezpośred­nio w samą zbiórkę, a potem wyjazd zaan­gażowany­ch jest tylko kilka­naś­cie osób, to właśnie dzięki Wam uda­je się to wszys­tko zor­ga­ni­zować na poziomie god­nym kibiców Kole­jorza. To Wasze zaan­gażowanie, każ­da ofi­arowana rzecz, wpłata na kon­to czy każ­da inna for­ma pomo­cy od lat potwierdza, że Lech Poz­nań god­nie pamię­ta o swoich Rodakach na Kre­sach. A ta pamięć jest czymś czego nie da się zastąpić niczym innym.

Tegorocz­na zbiórka ma miejsce właśnie dziś – przed meczem z Wisłą, ale jeszcze się nie kończy!

Każdy kto chci­ałby włączyć się w pomoc, może to zro­bić w dwo­jaki sposób:

  1. a) przekazać swo­ją zbiórkę do 7 listopada do następu­ją­cy­ch punk­tów:

1) Sklep TIFO ul. Świę­ty Marcin 45, Pasaż pod Złotą Kulą, pier­wszy lokal, czyn­ne od 11 do 18, w sobotę 10–14.

2) Sklep Nar­o­dowy – ul. Młyńska 6/7, Poz­nań. Czyn­ne poniedzi­ałek-piątek 11–18, sob­o­ta 11–15.

3) Klub Bilar­dowy 9 stóp – ul. Łaci­na 6 i 8, czyn­ne codzi­en­nie od 15.

  1. b) wesprzeć akcję finan­sowo na kon­to:

Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań

  1. Buł­garska 17, 60–320 Poz­nań

BANK Pekao SA, numer rachunku: 38 12406524 1111 0010 57771501

KONIECZNIE z dopiskiem Cele statu­towe – Kole­jorz Rodakom na Kre­sach

Za zebrane pieniądze możli­we jest dokupi­e­nie braku­ją­cy­ch pro­duk­tów, a przede wszys­tkim sfi­nan­sowanie trans­portu paczek.

 

Oto lis­ta najbardziej potrzeb­ny­ch artykułów:
1) Proszek do pra­nia (w kar­tonach, w foliowych opakowa­ni­ach, waga nie ma znaczenia, towar defi­cy­towy),
2) Mydło w kostkach (tylko w kostkach, unikamy mydła w płynie),
3) Pas­ta do zębów, szc­zoteczki do zębów,
4) Płyny: do naczyń, do płuka­nia, do podłóg, mleczko do czyszczenia – butelki max. 2 lit­ry,
5) Szam­pony – butelki max. 1 litr,
6) Zmy­waki kuchen­ne i ścierki,
7) Worki na odpady,
8) Kostki zapa­chowe do WC.
Ważne: unikamy wszel­kich „psika­ją­cy­ch płynów”. Podana wyżej lis­ta zaw­iera najpotrzeb­niejsze przed­mio­ty do skom­ple­towa­nia paczek, a także uspraw­nia ich pakowa­nia oraz trans­port.

Wszelkie infor­ma­c­je doty­czące prze­biegu zbiórki zna­jdziecie na stron­ie www.forum.hejlech.pl oraz pro­filu www.facebook.pl/KibolskiKlubDyskusyjny

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress