Karty kibica i harmonogram sprzedaży karnetów

Jak poin­for­mowała ofic­jal­na strona inter­ne­towa Lecha od rundy wiosen­nej obec­nych roz­gry­wek kibice, którzy chcą zobaczyć na żywo mecze “Kole­jorza” będą zoblig­owani do posi­ada­nia Kar­ty Kibi­ca. Już dziś moż­na wypełnić spec­jal­ny for­mu­la­rz, który poz­woli ją odebrać.

Kar­ta Kibi­ca jest kartą wielofunkcyjną: 

- Jest kartą iden­ty­fika­cyjną umożli­wia­jącą wstęp na sta­dion w myśl przepisów ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych, na kar­cie nadrukowane jest imię i nazwisko, numer PESEL oraz wiz­erunek twarzy jej posiadacza.

-  Jest nieza­wod­nym nośnikiem biletów / kar­netów, umożli­wia­jącą otwar­cie kołowrotów sta­dionu przy ul. Buł­garskiej metodą bezstykową.

-  Jest bankową kartą pre-paid, umożli­wia­jącą dokony­wa­nia transakcji bez­gotówkowych (w tym również transakcji bezstykowych Pay­Pass) we wszys­t­kich punk­tach akcep­tacji kart płat­niczych oznac­zonych logo Mas­ter­Card. Funkc­ja bankowa została uru­chomiona przy współpra­cy z Gospo­dar­czym Bankiem Wielopol­skim, uak­ty­w­ni­an­ie funkcji bankowej wyma­ga pod­pisa­nia umowy z bankiem.

-  Jest kartą kom­paty­bil­ną z pro­jek­tem PEKA (Poz­nańs­ka Elek­tron­icz­na Kar­ta Aglom­er­a­cyj­na), wraz z uru­chomie­niem pro­jek­tu stanie się inte­gral­na jego częś­cią. Będzie m.in. nośnikiem biletów komu­nikacji miejskiej w aglom­er­acji Poz­nańskiej czy nośnikiem biletów do insty­tucji użytku publicznego.

Wydanie kar­ty jest całkowicie bezpłatne, za żad­ną z w/w funkcjon­al­noś­ci nie jest pobier­ana opła­ta, korzys­tanie z kar­ty jest dar­mowe. W przy­pad­ku zgu­bi­enia kar­ty kibic zostanie obciążony kwotą za wydanie duplikatu.

Aplikac­ja o kartę:

Aby aplikować o kartę kibi­ca należy zal­o­gować się na stron­ie zakupu biletów on-line bilety.lechpoznan.pl lub bezpośred­nio na stron­ie kartakibica.lechpoznan.pl, a następ­nie uzu­pełnić swo­je dane o wszys­tkie niezbędne infor­ma­c­je konieczne do otrzy­ma­nia kar­ty kibica.

Pier­wszeńst­wo w wyro­bi­e­niu kar­ty kibi­ca będą mieli kibice posi­ada­ją­cy kar­net na rundę jesi­en­ną 2010/2011, warunk­iem jej otrzy­ma­nia jest jed­nak poprawne wypełnie­nie for­mu­la­rza rejes­tra­cyjnego włącza­jąc w to przesłanie za jego pomocą zdję­cia wiz­erunku twarzy.

Osobom do 13 roku życia wydawana będzie wyłącznie kar­ta identyfikacyjna.

Oso­by w wieku 13–18 lat otrzy­ma­ją również kartę iden­ty­fika­cyjną. Aby otrzy­mać kartę z funkcją płat­niczą, oso­by te do dnia 31.05. w siedz­i­bie klubu wraz z prawnym opiekunem będą musi­ały pod­pisać umowę bankową. W prze­ci­wnym razie kar­ta straci ważność.

Do dys­pozy­cji kibiców klub uru­chomił infolin­ię doty­czącą Kar­ty Kibi­ca, kar­netów, biletów. Pod numere­mi tele­fonów (61) 622 97 85 i (61) 622 97 86 moż­na zasięgnąć wszys­t­kich niezbęd­nych infor­ma­cji oraz uzyskać pomoc przy wypełnie­niu for­mu­la­rza aplikacji o kartę kibi­ca. Wszelkie pyta­nia doty­czące kar­ty moż­na również kierować mailowo na adres [email protected]

Rekla­mac­je i zgłoszenia o błęd­nych danych moż­na kierować na adres: [email protected]

Jak otrzy­mać kartę:
1. Przy­go­tuj swo­je dane.
2. Wejdź na stronę KartaKibica.lechpoznan.p l lub bilety.lechpoznan.pl
3. Zaloguj się do systemu.
4. Uzu­pełnij swo­jej dane
5. Prześlij zdję­cie swo­jej twarzy.
6. W ter­minie podanym przez klub przyjdź na Buł­garską, weź ze sobą dowód tożsamości.
7. Zostanie Ci wydana karta.
8. Ter­az jesteś uprawniony do zakupu kar­ne­tu na rundę lub bile­tu na wybrany przez Ciebie mecz.

Har­mono­gram sprzedaży kar­netów i odbioru kart kibica:
Sprzedaż zamknię­ta:
17.01. — 19.01. — posi­adacze kar­netów Jesień 2010 II tura z I i IV trybuny
20.01. — 22.01. — posi­adacze kar­netów Jesień 2010 II tura z II trybuny
23.01. — 25.01. — posi­adacze kar­netów Jesień 2010 II tura z III trybuny
26.01. — 01.02. — Dodatkowy ter­min dla posi­adaczy kar­netów Jesień 2010 II tura z try­bun I, II, IIIIV.

Kar­ty kibi­ca będzie moż­na odbier­ać w biu­rach na 3 poziomie III try­buny — wejś­cie z poziomu prom­e­nady. Odbiór kar­ty możli­wy jest wyłącznie przy jed­noczes­nym zakupie kar­ne­tu. Punkt sprzedaży kar­netów i odbioru kart czyn­ny będzie w godz­i­nach 8:00–22:00.

Zwracamy się z uprze­jmą prośbą do kibiców, aby w miarę możli­woś­ci odbier­ali swo­je kar­ty kibi­ca w trzech pier­wszych terminach.

W sprzedaży zamkniętej moż­na nabyć kar­net na miejsce zaj­mowane w ramach kar­ne­tu Jesień 2010 II tura lub inne wolne miejsce.

Przy zakupie kar­ne­tu będzie moż­na jed­nocześnie nabyć bilet na mecz Lech — SC Bra­ga, jed­nak wyłącznie na miejsce posi­adane w ramach kar­ne­tu Wios­na 2011.

1.02. — 13.02. — sprzedaż on-line dla posi­adaczy kar­netów Wios­na 2011, którzy przy zakupie kar­ne­tu nie nabyli bile­tu na mecz Lech — SC Bra­ga (wyłącznie na miejsce posi­adane w ramach kar­ne­tu Wios­na 2011)

2.02. — 13.02. — otwarta sprzedaż karnetów

14.02. — sprzedaż zamknię­ta biletów na mecz Lech — SC Bra­ga dla posi­adaczy kar­netów Wios­na 2011, którzy chcą zając inne miejsce niż posi­adane w ramach kar­ne­tu Wios­na 2011 (sprzedaż tylko w punk­tach stacjonarnych)

15.02. — 17.02. — sprzedaż otwarta biletów na Lech — SC Bra­ga. Jed­na oso­ba może zakupić maksy­mal­nie 4 bile­ty. (sprzedaż wyłącznie w punk­tach stacjonarnych)

Dodatkowe infor­ma­c­je:
Kar­ne­ty i bile­ty w sek­torze rodzin­nym (sek­to­ry N1, N2, N3, M4) może nabyć opiekun wraz z dzieckiem/dziećmi do 13 roku życia lub dwój­ka opiekunów z dzieckiem/dziećmi do 13 roku życia.

Kar­ne­ty i bile­ty na I i II poziom II try­buny mogą naby­wać wyłącznie oso­by powyżej 13 roku życia.

Kursy na mecze Lecha

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.