Lech bez barier

Po raz kole­jny Lech Poz­nań orga­nizu­je akcję “Lech bez bari­er” i przy­go­tował kilka­dziesiąt dar­mowych biletów dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na spotka­nia rundy jesi­en­nej sezonu 2011/2012. Wejś­ciów­ki bedą przyz­nawane na każdy mecz roz­gry­wany na Sta­dion­ie Miejskim przy ul. Bułgarskiej.

Tym razem jed­nak pojaw­iła się jed­na zmi­ana. Ze wzglę­du na bard­zo duże zain­tere­sowanie pro­gramem Zarząd Klubu pod­jął decyzję, że z dar­mowych biletów będą mogły sko­rzys­tać wyłącznie oso­by z I grupą inwalidzką (znacznym stop­niem niepełnosprawnoś­ci) oraz posi­ada­jące kartę kibica.

Aby otrzy­mać bezpłat­ną wejś­ciówkę należy przesłać na adres e‑mail: [email protected] , fax: (0–61) 886 3010 bądź przynieść oso­biś­cie do sekre­tariatu Klubu następu­jące dokumenty:

Orzecze­nie o niepełnosprawnoś­ci wydane przez orzeczni­ka ZUS bądź Miejs­ki lub Wojew­ódz­ki Zespół ds. Orzeka­nia o Niepełnosprawności.
Pod­pisany reg­u­lamin pro­gra­mu “Lech bez bari­er” (w załączniku)
Podanie, które zaw­ier­ać będzie następu­jące informacje:
— imię i nazwisko oraz numer PESEL oso­by niepełnosprawnej
— imię i nazwisko oraz numer PESEL opiekuna
— infor­ma­cję czy oso­ba niepełnospraw­na porusza się na wózku
— adres
— numer telefonu
— adres e‑mail

Poda­nia o udzi­ał w pro­gramie Lech bez bari­er” należy składać na 7 dni przed planowanym spotkaniem. Ostate­czny ter­min składa­nia wniosków upły­wa dzień przed meczem, o godzinie 12:00.
Wnios­ki, które dotrą do klubu po tym ter­minie nie będą roz­pa­try­wane. O przyz­na­niu dar­mowych wejś­ciówek decy­dować będzie kole­jność zgłoszeń.
Klub prosi jed­nak, aby nie wysyłać kopii Legi­t­y­macji Oso­by Niepełnosprawnej czy Legi­t­y­macji Emery­ta-Ren­cisty. Jedynym doku­mentem upoważ­ni­a­ją­cym do wzię­cia udzi­ału w pro­gramie “Lech bez bari­er” jest Orzecze­nie o niepełnosprawnoś­ci wydane przez orzeczni­ka ZUS bądź Miejs­ki lub Wojew­ódz­ki Zespół ds. Orzeka­nia o Niepełnosprawności.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress