Nowy regulamin imprezy masowej od rundy wiosennej

Zakończyły się prace grupy roboczej, której zadaniem było wypra­cow­anie jed­no­litej treś­ci reg­u­laminu imprezy masowej. Będzie on obow­iązy­wał pod­czas meczów Ekstrak­lasy od rundy wiosen­nej sezonu 2012/2013.

Powołanie grupy roboczej, którą tworzyli przed­staw­iciele klubów Ekstrak­lasy, było odpowiedz­ią na potrze­bę ujed­no­lice­nia przepisów w całej lidze. – Klu­by jako orga­ni­za­torzy meczów zgłasza­ły realne prob­le­my z inter­pre­tacją przepisów przez organy admin­is­tracji państ­wowej w skali całego kra­ju. Wierzymy, że zapro­ponowana przez grupę roboczą treść reg­u­laminu będzie krok­iem, który ułatwi orga­ni­za­cję meczów Ekstrak­lasy – mówi Marcin Ani­muc­ki, członek zarzą­du Ekstrak­lasy SA.

Wypra­cow­any doku­ment został przekazany do wiado­moś­ci Komendy Głównej Policji. – Na bieżą­co współpracu­je­my z policją. Chce­my, aby wszys­tkie nasze reg­u­lac­je były kon­sul­towane sze­roko. Polic­ja zgłosiła swo­je rekomen­dac­je do treś­ci reg­u­laminu. Uważamy, że run­da wiosen­na tego sezonu będzie dobrym pilotażem dla nowego reg­u­laminu imprezy masowej. Najbliższe miesiące pokażą, w jakim zakre­sie od sezonu 2013/2014 warto będzie dokon­ać  w tym doku­men­cie dal­szych mody­fikacji. – doda­je Marcin Ani­muc­ki.

Do tej pory nowy jed­no­li­ty reg­u­lamin imprezy masowej przyjęło 11 klubów Ekstrak­lasy. W pozostałych klubach doku­ment będzie przed­staw­iany do zatwierdzenia na najbliższych posiedzeni­ach Zarządów.

***

Przy­pom­ni­jmy, że reg­u­lamin imprezy masowej jest, zgod­nie z zapisa­mi Ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych z 20 mar­ca 2009 r., jed­nym z doku­men­tów niezbęd­nych do uzyska­nia poz­wole­nia na orga­ni­za­cję imprezy masowej.

Pełny tekst jed­no­litego reg­u­laminu imprezy masowej moż­na znaleźć TU.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress