Nowy regulamin imprezy masowej od rundy wiosennej

Zakończyły się prace grupy roboczej, której zadaniem było wypra­cow­anie jed­no­litej treś­ci reg­u­laminu imprezy masowej. Będzie on obow­iązy­wał pod­czas meczów Ekstrak­lasy od rundy wiosen­nej sezonu 2012/2013.

Powołanie grupy roboczej, którą tworzyli przed­staw­iciele klubów Ekstrak­lasy, było odpowiedz­ią na potrze­bę ujed­no­lice­nia przepisów w całej lidze. – Klu­by jako orga­ni­za­torzy meczów zgłasza­ły realne prob­le­my z inter­pre­tacją przepisów przez organy admin­is­tracji państ­wowej w skali całego kra­ju. Wierzymy, że zapro­ponowana przez grupę roboczą treść reg­u­laminu będzie krok­iem, który ułatwi orga­ni­za­cję meczów Ekstrak­lasy – mówi Marcin Ani­muc­ki, członek zarzą­du Ekstrak­lasy SA.

Wypra­cow­any doku­ment został przekazany do wiado­moś­ci Komendy Głównej Policji. – Na bieżą­co współpracu­je­my z policją. Chce­my, aby wszys­tkie nasze reg­u­lac­je były kon­sul­towane sze­roko. Polic­ja zgłosiła swo­je rekomen­dac­je do treś­ci reg­u­laminu. Uważamy, że run­da wiosen­na tego sezonu będzie dobrym pilotażem dla nowego reg­u­laminu imprezy masowej. Najbliższe miesiące pokażą, w jakim zakre­sie od sezonu 2013/2014 warto będzie dokon­ać  w tym doku­men­cie dal­szych mody­fikacji. – doda­je Marcin Animucki.

Do tej pory nowy jed­no­li­ty reg­u­lamin imprezy masowej przyjęło 11 klubów Ekstrak­lasy. W pozostałych klubach doku­ment będzie przed­staw­iany do zatwierdzenia na najbliższych posiedzeni­ach Zarządów.

***

Przy­pom­ni­jmy, że reg­u­lamin imprezy masowej jest, zgod­nie z zapisa­mi Ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych z 20 mar­ca 2009 r., jed­nym z doku­men­tów niezbęd­nych do uzyska­nia poz­wole­nia na orga­ni­za­cję imprezy masowej.

Pełny tekst jed­no­litego reg­u­laminu imprezy masowej moż­na znaleźć TU

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress