01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.7godz.37min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Nowy regulamin imprezy masowej

kibiceZakończyły się prace grupy roboczej, której zadaniem było wypra­cow­anie jed­no­litej treś­ci reg­u­laminu imprezy masowej. Będzie on obow­iązy­wał pod­czas meczów Ekstrak­lasy od rundy wiosen­nej sezonu 2012/2013

Powołanie grupy roboczej, którą tworzyli przed­staw­iciele klubów Ekstrak­lasy, było odpowiedz­ią na potrze­bę ujed­no­lice­nia przepisów w całej lidze. – Klu­by jako orga­ni­za­torzy meczów zgłasza­ły realne prob­le­my z inter­pre­tacją przepisów przez organy admin­is­tracji państ­wowej w skali całego kra­ju. Wierzymy, że zapro­ponowana przez grupę roboczą treść reg­u­laminu będzie krok­iem, który ułatwi orga­ni­za­cję meczów Ekstrak­lasy – mówi Marcin Ani­muc­ki, członek zarzą­du Ekstrak­lasy SA.

Wypra­cow­any doku­ment został przekazany do wiado­moś­ci Komendy Głównej Policji.
Na bieżą­co współpracu­je­my z policją. Chce­my, aby wszys­tkie nasze reg­u­lac­je były kon­sul­towane sze­roko. Polic­ja zgłosiła swo­je rekomen­dac­je do treś­ci reg­u­laminu. Uważamy, że run­da wiosen­na tego sezonu będzie dobrym pilotażem dla nowego reg­u­laminu imprezy masowej. Najbliższe miesiące pokażą, w jakim zakre­sie od sezonu 2013/2014 warto będzie dokon­ać  w tym doku­men­cie dal­szych mody­fikacji. – doda­je Marcin Animucki.

Do tej pory nowy jed­no­li­ty reg­u­lamin imprezy masowej przyjęło 11 klubów Ekstrak­lasy. W pozostałych klubach doku­ment będzie przed­staw­iany do zatwierdzenia na najbliższych posiedzeni­ach Zarządów.

***

Przy­pom­ni­jmy, że reg­u­lamin imprezy masowej jest, zgod­nie z zapisa­mi Ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych z 20 mar­ca 2009 r., jed­nym z doku­men­tów niezbęd­nych do uzyska­nia poz­wole­nia na orga­ni­za­cję imprezy masowej.

***

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

- meczu pił­ki nożnej

Na pod­staw­ie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pieczeńst­wie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy reg­u­lamin imprez masowych — meczów pił­ki nożnej:

Rozdzi­ał I

Zakres obow­iązy­wa­nia

§ 1

 1. Reg­u­lamin doty­czy imprez masowych — meczów pił­ki nożnej , orga­ni­zowanych przez KKS Lech Poz­nań SA, na tere­nie Sta­dionu Miejskiego usy­tuowanego przy ul. Buł­garskiej 17 w Poznaniu.
 2. Reg­u­lamin określa prawa i obow­iąz­ki Orga­ni­za­to­ra, warun­ki udzi­ału i zasady zachowa­nia się uczest­ników imprezy masowej, w tym w szczegól­noś­ci postanowienia regulujące:

a.         sposób orga­ni­za­cji imprezy masowej,

b.         obow­iąz­ki uczest­ników imprezy masowej;

 1. warun­ki uczest­nict­wa w imprezie masowej;
 2. uprawnienia uczest­ników imprezy masowej;
 3. zasady odpowiedzial­noś­ci uczest­ników imprezy masowej za zachowanie niez­godne z  regulaminem

Rozdzi­ał II

Sposób orga­ni­za­cji imprezy masowej – meczu pił­ki nożnej

§ 2

 1. Za bez­pieczeńst­wo imprezy masowej w miejs­cu i w cza­sie jej trwa­nia odpowia­da Orga­ni­za­tor imprezy.
 2. Impreza jest odpłat­na i dostęp­na dla osób posi­ada­ją­cych kar­ty wstępu na imprezę masową — mecze pił­ki nożnej (bile­ty jed­no­ra­zowe, kar­ne­ty, imi­enne zaproszenia itp.) oraz, w przy­pad­ku wprowadzenia, imi­enne kar­ty kibi­ca, wydane zgod­nie z właś­ci­woś­cią przez Orga­ni­za­to­ra imprezy, pod­miot zarządza­ją­cy roz­gry­wka­mi ligi zawodowej, bądź w uzgod­nie­niu z nim przez klub.
 3. Do zakupu lub bezpłat­nego otrzy­ma­nia kart wstępu, o których mowa w ust. 2, uprawnione są oso­by, które pod­czas zakupu okażą  doku­ment potwierdza­ją­cy tożsamość lub w przy­pad­ku  wprowadzenia, posi­ada­jące imi­en­ną kartę kibica.
 4. Doku­men­ty upraw­ni­a­jące do wejś­cia na teren imprezy masowej,  są imi­enne i nie podle­ga­ją przekazy­wa­niu lub odsprzedaży.
 5. Przyj­mowanie zor­ga­ni­zowanych grup kibiców goś­ci odby­wa się zgod­nie z odręb­ny­mi reg­u­lac­ja­mi Pol­skiego Związku Pił­ki Nożnej i/lub Ekstrak­lasy SA.

Rozdzi­ał III

Obow­iąz­ki uczest­ni­ka imprezy masowej — meczu pił­ki nożnej

§ 3

 1. Uczest­nik imprezy jest obowiązany: 
  1. nie zakłó­cać  porząd­ku publicznego;
  2. przestrze­gać postanowień niniejszego reg­u­laminu oraz reg­u­laminu obiektu;
  3. posi­adać przy sobie i okazy­wać każ­do­ra­zowo na żądanie służb porząd­kowych lub służb infor­ma­cyjnych zabez­piecza­ją­cych imprezę masową doku­ment upraw­ni­a­ją­cy do wejś­cia i prze­by­wa­nia na imprezie, doku­ment tożsamoś­ci, oraz, w przy­pad­ku wyda­nia,  kartę kibica;
  4. zaj­mować miejsce określone w doku­men­cie upraw­ni­a­ją­cym do wejś­cia na imprezę masową;
  5. nie zagrażać bez­pieczeńst­wu innych osób obec­nych na imprezie masowej;
  6. stosować się do pole­ceń porząd­kowych wydawanych przez  służ­by porząd­kowe i służ­by infor­ma­cyjne  Orga­ni­za­to­ra imprezy masowej (w tym spik­era zawodów), a w przy­pad­ku inter­wencji funkcjonar­iuszy Policji, Państ­wowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żan­darmerii Wojskowej lub pra­cown­ików innych uprawnionych służb i organów – do wykony­wa­nia ich poleceń;

 

 1. Ze wzglę­du na bez­pieczeńst­wo imprezy masowej uczest­ni­cy imprezy masowej, na żądanie służ­by porząd­kowej lub służ­by infor­ma­cyjnej, zobow­iązani są zaj­mować miejs­ca inne niż określone w doku­men­cie upraw­ni­a­ją­cym do wejś­cia na obiekt lub pow­strzy­mać się od opuszczenia zaj­mowanego miejs­ca po zakończe­niu zawodów.

 Rozdzi­ał IV

Warun­ki uczest­nict­wa w imprezie masowej – meczu pił­ki nożnej

§ 4

 1. Zakazu­je się wstępu na imprezę masową – mecze pił­ki nożnej osobie: 
  1. wobec której zostało wydane orzecze­nie zakazu­jące wstępu na imprezę masową lub zobow­iązu­jące do pow­strzy­ma­nia się od prze­by­wa­nia w miejs­cach przeprowadzanych imprez masowych;
  2. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
  3. odmaw­ia­jącej pod­da­nia się czyn­noś­ciom określonym w art. 20 ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych;
  4. zna­j­du­jącej się  pod widocznym  wpły­wem alko­holu, środ­ków odurza­ją­cych, psy­chotropowych lub innych podob­nie dzi­ała­ją­cych środków;
  5. zachowu­jącej się agresy­wnie, prowoka­cyjnie albo w inny sposób stwarza­jącej zagroże­nie dla bez­pieczeńst­wa lub porząd­ku publicznego;
  6. mało­let­niej do  lat 13, nie będącej  pod opieką oso­by pełnoletniej .

 

 1. Pod­czas imprezy masowej – meczu pił­ki nożnej zabra­nia się w szczególności: 
  1. uży­wa­nia ele­men­tów odzieży lub przed­mio­tu służą­cych do zakrycia twarzy lub  do uniemożli­wienia lub utrud­nienia identyfikacji;
  2. głoszenia i wywiesza­nia haseł o treś­ci­ach obscenicznych, obraźli­wych, wul­gar­nych, rasis­tows­kich, nawoły­wa­nia do waśni na tle nar­o­dowoś­ciowym, religi­jnym, społecznym, świato­poglą­dowym, itp.; a także skła­ni­a­nia innych uczest­ników imprezy masowej do głoszenia takich treś­ci, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
  3. rzu­ca­nia przedmiotami;
  4. wnoszenia, posi­ada­nia oraz spoży­wa­nia alko­holu poza miejs­ca­mi do tego wyz­nac­zony­mi przez Organizatora;
  5. zaży­wa­nia środ­ków odurza­ją­cych lub  psychotropowych;
  6. upor­czy­wego sta­nia poza miejs­ca­mi w sek­torach wskazanych przez Organizatora;
  7. roznieca­nia i podsy­ca­nia ognia oraz pale­nia tyto­niu poza miejs­ca­mi do tego wyznaczonymi;
  8. posi­ada­nia mate­ri­ałów wybu­chowych, wyrobów pirotech­nicznych oraz innych sub­stancji o podob­nym działaniu.;
  9. umieszcza­nia trans­par­en­tów, flag lub ele­men­tów opraw w sposób ogranicza­ją­cy widoczność innym uczest­nikom imprezy lub w sposób ogranicza­ją­cy widoczność mate­ri­ałów reklam­owych lub bloku­ją­cych wyjś­cia i bramy ewakuacyjne;
  10. załatwia­nia potrzeb fizjo­log­icznych poza toale­ta­mi i zaśmieca­nia terenu sta­dionu, a także niszczenia infra­struk­tu­ry obiektu;
  11. nieuza­sad­nionego zaj­mowa­nia  miejsc w cią­gach komu­nika­cyjnych oraz na dro­gach ewakuacyjnych.
  12. uży­wa­nia urządzeń obiek­tu w sposób niez­god­ny z nich przeznaczeniem;
  13. stosowa­nia prze­mo­cy fizy­cznej lub for­mułowa­nia gróźb pod adresem innych uczest­ników imprezy masowej.

 

 1. Zabra­nia się wnoszenia i posi­ada­nia na imprezie masowej – meczu pił­ki nożnej: 
  1. broni, amu­nicji oraz innych niebez­piecznych przed­miotów, mogą­cych być uży­tych jako broń;
  2. mate­ri­ałów wybu­chowych, wyrobów pirotech­nicznych oraz sub­stancji o podob­nym dzi­ała­niu oraz wszelkiego rodza­ju mate­ri­ałów pożarowo niebezpiecznych;
  3. pojem­ników na płyny lub pro­duk­ty, w tym pro­duk­ty spoży­w­cze. W uza­sad­nionych przy­pad­kach Orga­ni­za­tor może wyraz­ić zgodę na wnosze­nie przed­miotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
  4. środ­ków odurza­ją­cych, psy­chotropowych lub innych podob­nie dzi­ała­ją­cych środków;
  5. kasków oraz parasoli;
  6. mate­ri­ałów, zaw­ier­a­ją­cych treś­ci rasis­towskie, obraźli­we, poli­ty­czne, kseno­fo­biczne, lub wulgarne;
  7. pojem­ników do rozpy­la­nia gazu, sub­stancji żrą­cych lub farbujących;
  8. przed­miotów, które z uwa­gi na swe ksz­tał­ty lub/i rozmi­ary nie mogą być schowane pod siedzenie;
  9. trąbek oraz instru­men­tów z napę­dem mechan­icznym lub elektrycznym.
  10. wskaźników laserowych;
  11. mate­ri­ałów reklam­owych za wyjątkiem dopuszc­zonych za pisem­ną zgodą Orga­ni­za­to­ra imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkown­i­ka obiektu;
  12. wprowadza­nia zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników;

 

 1. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo odmowy wyraże­nia zgody na wnosze­nie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestru­ją­cych dźwięk lub obraz jak również urządzeń służą­cych do przesyła­nia w celach komer­cyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.

 

 1. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo odmowy wyraże­nia zgody na wniesie­nie przed­mio­tu, jeżeli ist­nieje uza­sad­nione pode­jrze­nie, iż może on być uży­ty w celu popełnienia czynu zabro­nionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.

 

 1. Zabra­nia się wchodzenia w miejs­ca nieprzez­nac­zone dla pub­licznoś­ci. Zakaz doty­czy w szczegól­noś­ci: terenu na którym roz­gry­wane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzez­nac­zonych dla powszech­nego użytku, fasady obiek­tu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów sta­dionu, urządzeń oświ­etle­niowych, pomostów kamerowych,  drzew, wszelkiego rodza­ju masztów oraz wejś­cia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służ­by spec­jal­isty­czne lub przed­staw­iciele Orga­ni­za­to­ra imprezy.

 

 1. Współspraw­st­wo oraz pomoc­nict­wo w czy­nach, które są zabro­nione zgod­nie z ust. 2–3 oraz ust.6 powyżej, również będą trak­towane jako narusze­nie niniejszego regulaminu.

 

Rozdzi­ał V 

Uprawnienia uczest­ni­ka imprezy masowej – meczu pił­ki nożnej

§ 5

 1. Uczest­nik imprezy masowej ma prawo: 
  1. prze­by­wać na tere­nie sta­dionu w cza­sie trwa­nia imprezy, tj. od chwili udostęp­nienia obiek­tu przez Orga­ni­za­to­ra do cza­su zakończenia imprezy masowej;
  2. w nieskrępowany sposób uczest­niczyć w meczu wyraża­jąc swo­je emoc­je, co jest ogranic­zone jedynie koniecznoś­cią przestrze­ga­nia ogól­nie obow­iązu­ją­cych przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym reg­u­laminem a także koniecznoś­cią poszanowa­nia praw i god­noś­ci oso­bis­tej innych uczest­ników imprezy masowej;
  3. do infor­ma­cji o umiejs­cowie­niu punk­tów medy­cznych, infor­ma­cyjnych, gas­tro­nom­icznych i san­i­tarnych oraz udo­god­nieni­ach, a także wymo­gach bez­pieczeńst­wa określonych przez Orga­ni­za­to­ra lub służ­by ratownicze;
  4. korzys­tać z urządzeń, w tym z zaplecza higien­iczno-san­i­tarnego, które są udostęp­nione do ogól­nego użytku, w sposób zgod­ny z ich przeznaczeniem;
  5. korzys­tać z pomo­cy medy­cznej na imprezie;
  6. korzys­tać z punk­tu depozy­towego po uprzed­nim zgłosze­niu służbom porząd­kowym lub służbom infor­ma­cyjnym Organizatora.

 

 1. Uczest­nik imprezy jest uprawniony także do: 
  1. niezwłocznego zgłoszenia Orga­ni­za­torowi infor­ma­cji i ewen­tu­al­nych roszczeń na tem­at ponie­sionych przez niego szkód pow­stałych w trak­cie i na tere­nie imprezy masowej,
  2. żąda­nia od Orga­ni­za­to­ra zwro­tu kosztów, za niewyko­rzys­tane bile­ty lub kar­ty wstępu upraw­ni­a­jące do udzi­ału w imprezie masowej na zasadach określonych przez Orga­ni­za­to­ra w odręb­nych regulaminach,
  3. składa­nia skarg i wniosków.

 Rozdzi­ał VI

Postanowienia szczególne doty­czące roz­gry­wek ligi zawodowej 

 

§ 6

 1. Poprzez zakup kar­ty kibi­ca, bile­tu, kar­ne­tu, wejś­cie w posi­adanie doku­men­tu upraw­ni­a­jącego do uczest­nict­wa w imprezie masowej – meczu pił­ki nożnej uczest­nik imprezy udziela automaty­cznej zgody na przetwarzanie przez Orga­ni­za­to­ra, pod­miot zarządza­ją­cy roz­gry­wka­mi ligi zawodowej, jego spół­ki zależne bądź sto­warzys­zone klu­by piłkarskie, danych osobowych niezbęd­nych do spełnienia wymogów ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych, a także do przekazy­wa­nia tych danych innym pod­miotom na zasadach i w zakre­sie wskazanym w w/w Ustawie.

 

 1. Dane o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgod­nie z przepisa­mi ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od daty ostat­niego imprezy masowej – meczu pił­ki nożnej, w którym uczest­nik  brał udział.

 Rozdzi­ał VII

Przepisy koń­cowe

§ 7

 1. Wejś­cie na teren obiek­tu stanowi jed­noczes­ną zgodę na uży­cie swo­jego wiz­erunku w związku z pro­dukcją, prezen­towaniem, reklam­owaniem lub uży­waniem fil­mu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego ele­men­tu meczu prezen­towanego w przekazach medi­al­nych na całym świecie.
 2. W przy­pad­ku zatrzy­ma­nia uczest­ni­ka imprezy masowej – meczu pił­ki nożnej przez służ­by infor­ma­cyjne lub służ­by porząd­kowe Orga­ni­za­to­ra imprezy masowej, w związku ze zła­maniem przez uczest­ni­ka postanowień niniejszego reg­u­laminu, Orga­ni­za­tor imprezy masowej zas­trze­ga sobie pra­wo tym­cza­sowego zatrzy­ma­nia i/lub zablokowa­nia doku­men­tu upoważ­ni­a­jącego do wstępu na imprezę masową. Doku­ment taki zostanie uczest­nikowi zwró­cony i/lub odblokowany na jego wniosek, niezwłocznie w przy­pad­ku odstąpi­enia od nałoże­nia przez Orga­ni­za­to­ra kary zakazu klubowego, a w przy­pad­ku nałoże­nia takiej kary, w ter­minie 3 dni od dnia jej wykonania.
 1. Oso­by zakłó­ca­jące porządek pub­liczny lub zachowu­jące się niez­god­nie z reg­u­laminem imprezy masowej  mogą być  usunięte  z terenu imprezy masowej.
 2. Wobec spraw­cy naruszenia reg­u­laminu Orga­ni­za­tor imprezy masowej będącej meczem pił­ki nożnej może stosować zakaz klubowy, pole­ga­ją­cy na zakazie uczest­nict­wa w kole­jnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego Orga­ni­za­to­ra. Od zas­tosowa­nia zakazu klubowego oso­bie ukaranej służy pra­wo do złoże­nia odwoła­nia do właś­ci­wego pod­mio­tu zarządza­jącego roz­gry­wka­mi w ter­minie i w try­bie przez niego określonym.
 3. W przy­pad­kach określonych w ustaw­ie o bez­pieczeńst­wie imprez masowych służ­by Orga­ni­za­to­ra uprawnione są do uję­cia, w celu niezwłocznego przekaza­nia Policji osób stwarza­ją­cych bezpośred­nie zagroże­nie dla dóbr powier­zonych ochronie oraz osób dopuszcza­ją­cych się czynów zabronionych.
 4. Nieza­leżnie od postanowień niniejszego reg­u­laminu służ­by Orga­ni­za­to­ra odmaw­ia­ją oso­bie wstępu na imprezę masową w przy­pad­kach określonych w art. 22.1 ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych

 

 1. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do: 
  1. zmi­any ter­minu imprezy, gwaran­tu­jąc możli­wość zwro­tu pieniędzy za zaku­pi­one wcześniej kar­ty wstępu z zas­trzeże­niem, że zmi­ana będzie ogłaszana przez Orga­ni­za­to­ra niezwłocznie po pod­ję­ciu infor­ma­cji o koniecznoś­ci jej dokonania
  2. stosowa­nia atestowanych urządzeń tech­nicznych, służą­cych do pomi­aru alko­holu w wydy­chanym powietrzu.
  3. dochodzenia roszczeń za wyrząd­zone przez uczest­ni­ka imprezy szkody,
  4. unieważnienia kar­ty kibi­ca, iden­ty­fika­to­ra, abona­men­tu lub innego doku­men­tu upraw­ni­a­jącego do wejś­cia na imprezę masową, zgod­nie z przepisa­mi obow­iązu­jącego prawa.

 

 1. Reg­u­lamin imprezy masowej – meczu pił­ki nożnej wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

Orga­ni­za­tor

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.