11.02.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Wisła Płock vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.7godz.32min.
13.80 X3.50 21.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Nowy regulamin imprezy masowej

kibiceZakończyły się prace grupy roboczej, której zadaniem było wypra­cow­anie jed­no­litej treś­ci reg­u­laminu imprezy masowej. Będzie on obow­iązy­wał pod­czas meczów Ekstrak­lasy od rundy wiosen­nej sezonu 2012/2013

Powołanie grupy roboczej, którą tworzyli przed­staw­iciele klubów Ekstrak­lasy, było odpowiedz­ią na potrze­bę ujed­no­lice­nia przepisów w całej lidze. – Klu­by jako orga­ni­za­torzy meczów zgłasza­ły realne prob­le­my z inter­pre­tacją przepisów przez organy admin­is­tracji państ­wowej w skali całego kra­ju. Wierzymy, że zapro­ponowana przez grupę roboczą treść reg­u­laminu będzie krok­iem, który ułatwi orga­ni­za­cję meczów Ekstrak­lasy – mówi Marcin Ani­muc­ki, członek zarzą­du Ekstrak­lasy SA.

Wypra­cow­any doku­ment został przekazany do wiado­moś­ci Komendy Głównej Policji.
Na bieżą­co współpracu­je­my z policją. Chce­my, aby wszys­tkie nasze reg­u­lac­je były kon­sul­towane sze­roko. Polic­ja zgłosiła swo­je rekomen­dac­je do treś­ci reg­u­laminu. Uważamy, że run­da wiosen­na tego sezonu będzie dobrym pilotażem dla nowego reg­u­laminu imprezy masowej. Najbliższe miesiące pokażą, w jakim zakre­sie od sezonu 2013/2014 warto będzie dokon­ać  w tym doku­men­cie dal­szych mody­fikacji. – doda­je Marcin Animucki.

Do tej pory nowy jed­no­li­ty reg­u­lamin imprezy masowej przyjęło 11 klubów Ekstrak­lasy. W pozostałych klubach doku­ment będzie przed­staw­iany do zatwierdzenia na najbliższych posiedzeni­ach Zarządów.

***

Przy­pom­ni­jmy, że reg­u­lamin imprezy masowej jest, zgod­nie z zapisa­mi Ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych z 20 mar­ca 2009 r., jed­nym z doku­men­tów niezbęd­nych do uzyska­nia poz­wole­nia na orga­ni­za­cję imprezy masowej.

***

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

- meczu pił­ki nożnej

Na pod­staw­ie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pieczeńst­wie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy reg­u­lamin imprez masowych — meczów pił­ki nożnej:

Rozdzi­ał I

Zakres obow­iązy­wa­nia

§ 1

 1. Reg­u­lamin doty­czy imprez masowych — meczów pił­ki nożnej , orga­ni­zowanych przez KKS Lech Poz­nań SA, na tere­nie Sta­dionu Miejskiego usy­tuowanego przy ul. Buł­garskiej 17 w Poznaniu.
 2. Reg­u­lamin określa prawa i obow­iąz­ki Orga­ni­za­to­ra, warun­ki udzi­ału i zasady zachowa­nia się uczest­ników imprezy masowej, w tym w szczegól­noś­ci postanowienia regulujące:

a.         sposób orga­ni­za­cji imprezy masowej,

b.         obow­iąz­ki uczest­ników imprezy masowej;

 1. warun­ki uczest­nict­wa w imprezie masowej;
 2. uprawnienia uczest­ników imprezy masowej;
 3. zasady odpowiedzial­noś­ci uczest­ników imprezy masowej za zachowanie niez­godne z  regulaminem

Rozdzi­ał II

Sposób orga­ni­za­cji imprezy masowej – meczu pił­ki nożnej

§ 2

 1. Za bez­pieczeńst­wo imprezy masowej w miejs­cu i w cza­sie jej trwa­nia odpowia­da Orga­ni­za­tor imprezy.
 2. Impreza jest odpłat­na i dostęp­na dla osób posi­ada­ją­cych kar­ty wstępu na imprezę masową — mecze pił­ki nożnej (bile­ty jed­no­ra­zowe, kar­ne­ty, imi­enne zaproszenia itp.) oraz, w przy­pad­ku wprowadzenia, imi­enne kar­ty kibi­ca, wydane zgod­nie z właś­ci­woś­cią przez Orga­ni­za­to­ra imprezy, pod­miot zarządza­ją­cy roz­gry­wka­mi ligi zawodowej, bądź w uzgod­nie­niu z nim przez klub.
 3. Do zakupu lub bezpłat­nego otrzy­ma­nia kart wstępu, o których mowa w ust. 2, uprawnione są oso­by, które pod­czas zakupu okażą  doku­ment potwierdza­ją­cy tożsamość lub w przy­pad­ku  wprowadzenia, posi­ada­jące imi­en­ną kartę kibica.
 4. Doku­men­ty upraw­ni­a­jące do wejś­cia na teren imprezy masowej,  są imi­enne i nie podle­ga­ją przekazy­wa­niu lub odsprzedaży.
 5. Przyj­mowanie zor­ga­ni­zowanych grup kibiców goś­ci odby­wa się zgod­nie z odręb­ny­mi reg­u­lac­ja­mi Pol­skiego Związku Pił­ki Nożnej i/lub Ekstrak­lasy SA.

Rozdzi­ał III

Obow­iąz­ki uczest­ni­ka imprezy masowej — meczu pił­ki nożnej

§ 3

 1. Uczest­nik imprezy jest obowiązany: 
  1. nie zakłó­cać  porząd­ku publicznego;
  2. przestrze­gać postanowień niniejszego reg­u­laminu oraz reg­u­laminu obiektu;
  3. posi­adać przy sobie i okazy­wać każ­do­ra­zowo na żądanie służb porząd­kowych lub służb infor­ma­cyjnych zabez­piecza­ją­cych imprezę masową doku­ment upraw­ni­a­ją­cy do wejś­cia i prze­by­wa­nia na imprezie, doku­ment tożsamoś­ci, oraz, w przy­pad­ku wyda­nia,  kartę kibica;
  4. zaj­mować miejsce określone w doku­men­cie upraw­ni­a­ją­cym do wejś­cia na imprezę masową;
  5. nie zagrażać bez­pieczeńst­wu innych osób obec­nych na imprezie masowej;
  6. stosować się do pole­ceń porząd­kowych wydawanych przez  służ­by porząd­kowe i służ­by infor­ma­cyjne  Orga­ni­za­to­ra imprezy masowej (w tym spik­era zawodów), a w przy­pad­ku inter­wencji funkcjonar­iuszy Policji, Państ­wowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żan­darmerii Wojskowej lub pra­cown­ików innych uprawnionych służb i organów – do wykony­wa­nia ich poleceń;

 

 1. Ze wzglę­du na bez­pieczeńst­wo imprezy masowej uczest­ni­cy imprezy masowej, na żądanie służ­by porząd­kowej lub służ­by infor­ma­cyjnej, zobow­iązani są zaj­mować miejs­ca inne niż określone w doku­men­cie upraw­ni­a­ją­cym do wejś­cia na obiekt lub pow­strzy­mać się od opuszczenia zaj­mowanego miejs­ca po zakończe­niu zawodów.

 Rozdzi­ał IV

Warun­ki uczest­nict­wa w imprezie masowej – meczu pił­ki nożnej

§ 4

 1. Zakazu­je się wstępu na imprezę masową – mecze pił­ki nożnej osobie: 
  1. wobec której zostało wydane orzecze­nie zakazu­jące wstępu na imprezę masową lub zobow­iązu­jące do pow­strzy­ma­nia się od prze­by­wa­nia w miejs­cach przeprowadzanych imprez masowych;
  2. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
  3. odmaw­ia­jącej pod­da­nia się czyn­noś­ciom określonym w art. 20 ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych;
  4. zna­j­du­jącej się  pod widocznym  wpły­wem alko­holu, środ­ków odurza­ją­cych, psy­chotropowych lub innych podob­nie dzi­ała­ją­cych środków;
  5. zachowu­jącej się agresy­wnie, prowoka­cyjnie albo w inny sposób stwarza­jącej zagroże­nie dla bez­pieczeńst­wa lub porząd­ku publicznego;
  6. mało­let­niej do  lat 13, nie będącej  pod opieką oso­by pełnoletniej .

 

 1. Pod­czas imprezy masowej – meczu pił­ki nożnej zabra­nia się w szczególności: 
  1. uży­wa­nia ele­men­tów odzieży lub przed­mio­tu służą­cych do zakrycia twarzy lub  do uniemożli­wienia lub utrud­nienia identyfikacji;
  2. głoszenia i wywiesza­nia haseł o treś­ci­ach obscenicznych, obraźli­wych, wul­gar­nych, rasis­tows­kich, nawoły­wa­nia do waśni na tle nar­o­dowoś­ciowym, religi­jnym, społecznym, świato­poglą­dowym, itp.; a także skła­ni­a­nia innych uczest­ników imprezy masowej do głoszenia takich treś­ci, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
  3. rzu­ca­nia przedmiotami;
  4. wnoszenia, posi­ada­nia oraz spoży­wa­nia alko­holu poza miejs­ca­mi do tego wyz­nac­zony­mi przez Organizatora;
  5. zaży­wa­nia środ­ków odurza­ją­cych lub  psychotropowych;
  6. upor­czy­wego sta­nia poza miejs­ca­mi w sek­torach wskazanych przez Organizatora;
  7. roznieca­nia i podsy­ca­nia ognia oraz pale­nia tyto­niu poza miejs­ca­mi do tego wyznaczonymi;
  8. posi­ada­nia mate­ri­ałów wybu­chowych, wyrobów pirotech­nicznych oraz innych sub­stancji o podob­nym działaniu.;
  9. umieszcza­nia trans­par­en­tów, flag lub ele­men­tów opraw w sposób ogranicza­ją­cy widoczność innym uczest­nikom imprezy lub w sposób ogranicza­ją­cy widoczność mate­ri­ałów reklam­owych lub bloku­ją­cych wyjś­cia i bramy ewakuacyjne;
  10. załatwia­nia potrzeb fizjo­log­icznych poza toale­ta­mi i zaśmieca­nia terenu sta­dionu, a także niszczenia infra­struk­tu­ry obiektu;
  11. nieuza­sad­nionego zaj­mowa­nia  miejsc w cią­gach komu­nika­cyjnych oraz na dro­gach ewakuacyjnych.
  12. uży­wa­nia urządzeń obiek­tu w sposób niez­god­ny z nich przeznaczeniem;
  13. stosowa­nia prze­mo­cy fizy­cznej lub for­mułowa­nia gróźb pod adresem innych uczest­ników imprezy masowej.

 

 1. Zabra­nia się wnoszenia i posi­ada­nia na imprezie masowej – meczu pił­ki nożnej: 
  1. broni, amu­nicji oraz innych niebez­piecznych przed­miotów, mogą­cych być uży­tych jako broń;
  2. mate­ri­ałów wybu­chowych, wyrobów pirotech­nicznych oraz sub­stancji o podob­nym dzi­ała­niu oraz wszelkiego rodza­ju mate­ri­ałów pożarowo niebezpiecznych;
  3. pojem­ników na płyny lub pro­duk­ty, w tym pro­duk­ty spoży­w­cze. W uza­sad­nionych przy­pad­kach Orga­ni­za­tor może wyraz­ić zgodę na wnosze­nie przed­miotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
  4. środ­ków odurza­ją­cych, psy­chotropowych lub innych podob­nie dzi­ała­ją­cych środków;
  5. kasków oraz parasoli;
  6. mate­ri­ałów, zaw­ier­a­ją­cych treś­ci rasis­towskie, obraźli­we, poli­ty­czne, kseno­fo­biczne, lub wulgarne;
  7. pojem­ników do rozpy­la­nia gazu, sub­stancji żrą­cych lub farbujących;
  8. przed­miotów, które z uwa­gi na swe ksz­tał­ty lub/i rozmi­ary nie mogą być schowane pod siedzenie;
  9. trąbek oraz instru­men­tów z napę­dem mechan­icznym lub elektrycznym.
  10. wskaźników laserowych;
  11. mate­ri­ałów reklam­owych za wyjątkiem dopuszc­zonych za pisem­ną zgodą Orga­ni­za­to­ra imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkown­i­ka obiektu;
  12. wprowadza­nia zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników;

 

 1. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo odmowy wyraże­nia zgody na wnosze­nie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestru­ją­cych dźwięk lub obraz jak również urządzeń służą­cych do przesyła­nia w celach komer­cyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.

 

 1. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo odmowy wyraże­nia zgody na wniesie­nie przed­mio­tu, jeżeli ist­nieje uza­sad­nione pode­jrze­nie, iż może on być uży­ty w celu popełnienia czynu zabro­nionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.

 

 1. Zabra­nia się wchodzenia w miejs­ca nieprzez­nac­zone dla pub­licznoś­ci. Zakaz doty­czy w szczegól­noś­ci: terenu na którym roz­gry­wane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzez­nac­zonych dla powszech­nego użytku, fasady obiek­tu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów sta­dionu, urządzeń oświ­etle­niowych, pomostów kamerowych,  drzew, wszelkiego rodza­ju masztów oraz wejś­cia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służ­by spec­jal­isty­czne lub przed­staw­iciele Orga­ni­za­to­ra imprezy.

 

 1. Współspraw­st­wo oraz pomoc­nict­wo w czy­nach, które są zabro­nione zgod­nie z ust. 2–3 oraz ust.6 powyżej, również będą trak­towane jako narusze­nie niniejszego regulaminu.

 

Rozdzi­ał V 

Uprawnienia uczest­ni­ka imprezy masowej – meczu pił­ki nożnej

§ 5

 1. Uczest­nik imprezy masowej ma prawo: 
  1. prze­by­wać na tere­nie sta­dionu w cza­sie trwa­nia imprezy, tj. od chwili udostęp­nienia obiek­tu przez Orga­ni­za­to­ra do cza­su zakończenia imprezy masowej;
  2. w nieskrępowany sposób uczest­niczyć w meczu wyraża­jąc swo­je emoc­je, co jest ogranic­zone jedynie koniecznoś­cią przestrze­ga­nia ogól­nie obow­iązu­ją­cych przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym reg­u­laminem a także koniecznoś­cią poszanowa­nia praw i god­noś­ci oso­bis­tej innych uczest­ników imprezy masowej;
  3. do infor­ma­cji o umiejs­cowie­niu punk­tów medy­cznych, infor­ma­cyjnych, gas­tro­nom­icznych i san­i­tarnych oraz udo­god­nieni­ach, a także wymo­gach bez­pieczeńst­wa określonych przez Orga­ni­za­to­ra lub służ­by ratownicze;
  4. korzys­tać z urządzeń, w tym z zaplecza higien­iczno-san­i­tarnego, które są udostęp­nione do ogól­nego użytku, w sposób zgod­ny z ich przeznaczeniem;
  5. korzys­tać z pomo­cy medy­cznej na imprezie;
  6. korzys­tać z punk­tu depozy­towego po uprzed­nim zgłosze­niu służbom porząd­kowym lub służbom infor­ma­cyjnym Organizatora.

 

 1. Uczest­nik imprezy jest uprawniony także do: 
  1. niezwłocznego zgłoszenia Orga­ni­za­torowi infor­ma­cji i ewen­tu­al­nych roszczeń na tem­at ponie­sionych przez niego szkód pow­stałych w trak­cie i na tere­nie imprezy masowej,
  2. żąda­nia od Orga­ni­za­to­ra zwro­tu kosztów, za niewyko­rzys­tane bile­ty lub kar­ty wstępu upraw­ni­a­jące do udzi­ału w imprezie masowej na zasadach określonych przez Orga­ni­za­to­ra w odręb­nych regulaminach,
  3. składa­nia skarg i wniosków.

 Rozdzi­ał VI

Postanowienia szczególne doty­czące roz­gry­wek ligi zawodowej 

 

§ 6

 1. Poprzez zakup kar­ty kibi­ca, bile­tu, kar­ne­tu, wejś­cie w posi­adanie doku­men­tu upraw­ni­a­jącego do uczest­nict­wa w imprezie masowej – meczu pił­ki nożnej uczest­nik imprezy udziela automaty­cznej zgody na przetwarzanie przez Orga­ni­za­to­ra, pod­miot zarządza­ją­cy roz­gry­wka­mi ligi zawodowej, jego spół­ki zależne bądź sto­warzys­zone klu­by piłkarskie, danych osobowych niezbęd­nych do spełnienia wymogów ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych, a także do przekazy­wa­nia tych danych innym pod­miotom na zasadach i w zakre­sie wskazanym w w/w Ustawie.

 

 1. Dane o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgod­nie z przepisa­mi ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od daty ostat­niego imprezy masowej – meczu pił­ki nożnej, w którym uczest­nik  brał udział.

 Rozdzi­ał VII

Przepisy koń­cowe

§ 7

 1. Wejś­cie na teren obiek­tu stanowi jed­noczes­ną zgodę na uży­cie swo­jego wiz­erunku w związku z pro­dukcją, prezen­towaniem, reklam­owaniem lub uży­waniem fil­mu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego ele­men­tu meczu prezen­towanego w przekazach medi­al­nych na całym świecie.
 2. W przy­pad­ku zatrzy­ma­nia uczest­ni­ka imprezy masowej – meczu pił­ki nożnej przez służ­by infor­ma­cyjne lub służ­by porząd­kowe Orga­ni­za­to­ra imprezy masowej, w związku ze zła­maniem przez uczest­ni­ka postanowień niniejszego reg­u­laminu, Orga­ni­za­tor imprezy masowej zas­trze­ga sobie pra­wo tym­cza­sowego zatrzy­ma­nia i/lub zablokowa­nia doku­men­tu upoważ­ni­a­jącego do wstępu na imprezę masową. Doku­ment taki zostanie uczest­nikowi zwró­cony i/lub odblokowany na jego wniosek, niezwłocznie w przy­pad­ku odstąpi­enia od nałoże­nia przez Orga­ni­za­to­ra kary zakazu klubowego, a w przy­pad­ku nałoże­nia takiej kary, w ter­minie 3 dni od dnia jej wykonania.
 1. Oso­by zakłó­ca­jące porządek pub­liczny lub zachowu­jące się niez­god­nie z reg­u­laminem imprezy masowej  mogą być  usunięte  z terenu imprezy masowej.
 2. Wobec spraw­cy naruszenia reg­u­laminu Orga­ni­za­tor imprezy masowej będącej meczem pił­ki nożnej może stosować zakaz klubowy, pole­ga­ją­cy na zakazie uczest­nict­wa w kole­jnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego Orga­ni­za­to­ra. Od zas­tosowa­nia zakazu klubowego oso­bie ukaranej służy pra­wo do złoże­nia odwoła­nia do właś­ci­wego pod­mio­tu zarządza­jącego roz­gry­wka­mi w ter­minie i w try­bie przez niego określonym.
 3. W przy­pad­kach określonych w ustaw­ie o bez­pieczeńst­wie imprez masowych służ­by Orga­ni­za­to­ra uprawnione są do uję­cia, w celu niezwłocznego przekaza­nia Policji osób stwarza­ją­cych bezpośred­nie zagroże­nie dla dóbr powier­zonych ochronie oraz osób dopuszcza­ją­cych się czynów zabronionych.
 4. Nieza­leżnie od postanowień niniejszego reg­u­laminu służ­by Orga­ni­za­to­ra odmaw­ia­ją oso­bie wstępu na imprezę masową w przy­pad­kach określonych w art. 22.1 ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych

 

 1. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do: 
  1. zmi­any ter­minu imprezy, gwaran­tu­jąc możli­wość zwro­tu pieniędzy za zaku­pi­one wcześniej kar­ty wstępu z zas­trzeże­niem, że zmi­ana będzie ogłaszana przez Orga­ni­za­to­ra niezwłocznie po pod­ję­ciu infor­ma­cji o koniecznoś­ci jej dokonania
  2. stosowa­nia atestowanych urządzeń tech­nicznych, służą­cych do pomi­aru alko­holu w wydy­chanym powietrzu.
  3. dochodzenia roszczeń za wyrząd­zone przez uczest­ni­ka imprezy szkody,
  4. unieważnienia kar­ty kibi­ca, iden­ty­fika­to­ra, abona­men­tu lub innego doku­men­tu upraw­ni­a­jącego do wejś­cia na imprezę masową, zgod­nie z przepisa­mi obow­iązu­jącego prawa.

 

 1. Reg­u­lamin imprezy masowej – meczu pił­ki nożnej wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

Orga­ni­za­tor

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.