02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.3godz.0min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Patronat: “Chwała Bohaterom — Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 oczami najmłodszych”

Sto­warzysze­nie Wiara Lecha od kilku lat kul­ty­wu­je pamięć o zwycięskim Pow­sta­niu Wielkopol­skim poprzez zapalanie zniczy i renowację mogił pow­stańczych, ilu­mi­nację świ­etl­ną czy też orga­ni­za­cję Marszu Zwycięst­wa. Podob­nie jak przed rok­iem LechNews.pl objął patronat medi­al­ny nad konkursem rysunkowym pt. “Chwała Bohaterom — Pow­stanie Wielkopol­skie 1918/1919 ocza­mi najmłodszych”.

Wzorem roku ubiegłego nie zapom­i­nany o najmłod­szych kibi­cach. Spec­jal­nie dla nich został przy­go­towany konkurs rysunkowy pod tytułem Chwała Bohaterom — Pow­stanie Wielkopol­skie 1918/1919 ocza­mi najmłod­szych. Zadaniem dzieci będzie wyko­nanie samodziel­nej pra­cy plas­ty­cznej związanej z tym wydarze­niem oraz przesłanie jej w ter­minie do 18 sty­cz­nia 2013 roku na adres: ul. Buł­gars­ka 17, 60–320 Poznań.

Tem­aty­ka w tym roku ule­ga zmianie:
1) prace dzieci ze szkół pod­sta­wowych z terenów Wielkopol­s­ki i terenów obję­tych Pow­staniem powin­ny ilus­trować zdarzenia pow­stańcze danego regionu,

2) dla szkół z terenu Poz­na­nia moty­wem prze­wod­nim jest zdoby­cie Ław­icy przez Pow­stańców mające miejsce 6 sty­cz­nia 1919 roku. Bit­wa ta zasługu­je na to, żeby o niej przy­pom­nieć. Klub Seniorów Lot­nict­wa Aeroklubu Poz­nańskiego im. Wandy Mod­li­bowskiej oraz Sto­warzysze­nie Wiara Lecha pode­j­mu­je dzi­ała­nia, by przy­wró­cić blask temu wydarze­niu. Zaję­cie lot­niska, będącego ostat­nim bas­tionem oporu Niem­ców było przeło­mowym momentem pow­sta­nia i uniemożli­wiło niebez­pieczne ata­ki z powi­etrza. W wyniku bitwy w ręce Polaków trafił sprzęt, z którego sfor­mowano kil­ka eskadr lot­niczych, dają­cych początek pol­skiemu lotnictwu,

3) ostat­nim ele­mentem możli­wym do wyboru jest motyw — charak­terysty­czny ele­ment Pow­sta­nia – możli­wy do wyboru zarówno dla szkół pod­sta­wowych z Poz­na­nia, jak i wojew­ództ­wa wielkopol­skiego i obszarów obję­tych Pow­staniem Wielkopolskim.

Celem konkur­su jest zain­tere­sowanie najmłod­szych mieszkańców naszego regionu jego his­torią. Poza tym także sposobem uczczenia kole­jnej już roczni­cy wybuchu Pow­sta­nia Wielkopol­skiego przez młodych kibiców. Liczymy na zaan­gażowanie nauczy­cieli, rodz­iców i opiekunów oraz wszys­t­kich Kibiców Lecha Poz­nań w mobi­liza­cji dzieci do uczest­nict­wa w konkursie.

W razie jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci zaprasza­my do zadawa­nia pytań za pośred­nictwem maila: [email protected].

Dla autorów najlep­szych prac przewidziane są nagrody. Planowana jest wys­tawa zwycięs­kich prac w Muzeum Pow­sta­nia Wielkopol­skiego oraz na lot­nisku Ław­ica. Hon­orowy patronat nad konkursem objęli: Klub Seniorów Lot­nict­wa Aeroklubu Poz­nań im. Wandy Mod­li­bowskiej, Towarzyst­wo Pamię­ci Pow­sta­nia Wielkopol­skiego oraz Wielkopol­skie Muzeum Walk Niepodległoś­ciowych. O konkur­sie infor­mować będą MC Radio, LechNews.pl oraz mmpoznan.pl.

Reg­u­lamin konkur­su plastycznego

Rys his­to­ryczny — Bit­wa o Ławicę

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.