Podsumowanie 10. kolejki Ligi Kiboli

W Kibol­skiej Lidze Kole­jorza jesteśmy już coraz bliżej ostate­cznych rozstrzyg­nięć. Wiemy już, że w I WL Lidze w przyszłym sezonie zagra­ją Oni-Poleng i Muszki­eterowie “Sol­i­darność”. O krok od mis­tr­zost­wa w swoich roz­gry­wkach są również zespołu Wiary Lecha I i Sekcji SSL.

TIFOSI LIGA KIBOLI – X KOLEJKA:

Kap­i­tal­ny tydzień za sobą mają kibole z Sekcji SSL. W trzech meczach zdobyli kom­plet punk­tów i do zdoby­cia mis­tr­zost­wa braku­je im wygranej w bezpośred­nim poje­dynku z naj­groźniejszym rywalem, czyli Lechitą.net. Reprezen­tan­ci por­talu przeży­wa­ją obec­nie zała­manie formy, która ma przełoże­nie na wyniki.

Lechi­tow­cy z zaplanowanych trzech meczów roze­grali dwa i w obu stra­cili punk­ty, najpierw remisu­jąc z SWR S7, a następ­nie prze­gry­wa­jąc z Wiarą Lecha II. Wygrali tylko raz … walkow­erem z Sekcją Jeżyce. W wysok­iej formie zna­j­du­ją się zawod­ni­cy SWR S7. Po remisie z Lechitą.net postaw­ili wysoko poprzeczkę lid­erowi prze­gry­wa­jąc zaled­wie jed­ną bramką. SWR S7 wygrał za to z Wiarą Lecha II, Forzą-Janusze i Sekcją Stare Miasto.

Dzię­ki zdoby­ciu aż 10 punk­tów awan­sował na 3 miejsce w tabeli. W dwóch bard­zo ważnych poje­dynkach poległa Sekc­ja Wino­grady. Przed sezonem byli staw­iani w gronie fawory­tów, a obec­nie nie są pewni nawet 3 miejs­ca. Wino­gradzian­ie ulegli Sekcji SSL i Wiarze Lecha II, która zgar­nęła sześć „oczek” w dwóch szlagier­ach. We wspom­ni­anym wcześniej poje­dynku z Sekcją Wino­grady  wygrała 6:3. Niebiesko-biali pokon­ali także Lechitę.net 4:2! Jak przy tych wynikach wyglą­da remis z Sekcją Jeżyce i poraż­ka z Pias­towskim Miastem? Wystar­czy spo­jrzeć na tabelę.

Wyni­ki:

KKS Wiara Lecha II — Sekc­ja Jeżyce 5:5 (Schoepe 2, Wawrzy­ni­ak, Wietrzyńs­ki, Żur­czak — Kranz 2, Hen­cel, Popraws­ki, Kosiński)
KKS Wiara Lecha II — Pias­towskie Mias­to 4:5 (Lenart 2, Skwars­ki, Wawrzy­ni­ak — Gra­jkows­ki 2, Kraw­czyk, A.Tyliński, Tyżyk)
Sekc­ja SSL — Sekc­ja Jeżyce 10:2 (Tym 4, Grabows­ki 2, Sza­la 2, Kapała, Koniecz­ka — Brykar­czyk, Kranz)
SWR S7 — Lechita.net 2:2 (Dąbrows­ki 2 — Łapińs­ki 2)
KKS Wiara Lecha II — Lechita.net 4:2 (Tabiszews­ki 3, Wawrzy­ni­ak — D.Mikołajczak, Prze­woźny) Sekc­ja SSL — Sekc­ja Wino­grady 10:6 (Tym 3, Borows­ki 3, Gar­bows­ki, Koniecz­ka, Kowalak,Szała — Siejek 4, Gryniewicz, Piestrzyński)
Sekc­ja SSLSWR S7 4:3 (Kowalak 2, Borows­ki, Tym — Dąbrows­ki, Kozłows­ki, Siu­da) Pias­towskie Mias­to — Sekc­ja Jeżyce 1:3 (Mazurkiewicz — Jakubows­ki, Ławniczak, Ole­sik) Forza-Janusze — SWR S7 1:7 (Sta­chow­icz — Kozłows­ki 2, C.Boratyński, Dąbrows­ki, Now­ic­ki, Piotrows­ki, T.Tyliński)
Forza-Janusze — Pias­towskie Mias­to 2:3 (Jaskuła, Niedrich — Gra­jkows­ki, Grzeszczak, Tyżyk) SWR S7KKS Wiara Lecha II 4:1 (C.Boratyński 2, Kozłows­ki, Rutkows­ki — Kujawski)
Sekc­ja Wino­grady — KKS Wiara Lecha II 3:6 (Nowak, Siejek, Gryniewicz — Skwars­ki 3, Kujaws­ki 2, Wawrzyniak)
Forza-Janusze — Sekc­ja Jeżyce 5:1 (Droz­dows­ki 3, Kiełbow­icz 2 — Poprawski)
SWR S7 — Sekc­ja Stare Mias­to 8:3 (Dąbrows­ki 2, Piotrows­ki 2, T.Tyliński 2, C.Boratyński, Kozłows­ki — Górs­ki, Jarosz, Koziarski)
Lechita.net — Sekc­ja Jeżyce 5:0 (walkow­er)
Sekc­ja Stare Mias­to — Pias­towskie Mias­to 5:0 (walkow­er)

Tabela:

1. Sekc­ja SSL

13

36

82 — 30

2. Lechita.net

14

34

88 — 27

3. SWR S7

15

26

60 — 44

4. KKS Wiara Lecha II

14

25

68 — 54

5. Sekc­ja Winogrady

13

22

64 — 50

6. Sekc­ja Stare Miasto

11

15

42 — 56

7. Pias­towskie Miasto

15

11

42 — 66

8. Forza-Janusze

13

5

30 — 86

9. Sekc­ja Jeżyce

14

2

24 — 87

Najlep­si strzelcy:

32 bram­ki – Tórz (Lechita.net), Tym (Sekc­ja SSL)

23 – Łapińs­ki (Lechita.net)

17 – Tabiszews­ki (KKS Wiara Lecha II)

SOLIDARNOŚĆ” I WL LIGA  — X KOLEJKA:

Kto by się spodziewał takiego rozstrzyg­nię­cia? I WL Liga pod­czas jesi­en­nych roz­gry­wek bard­zo zaskaku­je. Jeszcze dwa tygod­nie temu obroń­cy tytułu mis­tr­zowskiego przeży­wali kryzys. Obec­nie braku­je im trzech punk­tów do mis­tr­zost­wa! Duża w tym zasłu­ga FC Pyr­landii, która w rundzie rewanżowej idzie jak burza.

Zaczni­jmy jed­nak od lid­era. Wiara Lecha I po kap­i­tal­nym meczu wygrała z LP‑G Fans 6:4. Na początku niebiesko-biali prowadzili 2:0, na 12 min­ut przed końcem prze­gry­wali 2:4. Nie przeszkodz­iło to w zdoby­ciu czterech kole­jnych bramek i wygra­niu arcy­ważnego poje­dynku. W poniedzi­ałek Wiara Lecha I pokon­ała WM i zgar­nęła pełną pulę w X kole­jce. Mis­tr­zowie zagrali na „szóstkę”, wicemistr­zowie także.

FC Pyr­lan­dia pokon­ała Gietewu i wal­czące o mis­tr­zost­wo EW! W wyniku słaboś­ci FC Stili­cia i mis­trza Ligi Kiboli zawod­ni­cy FCP stanęli przed szan­są na obronę miejs­ca wywal­czonego wios­ną. Z ligi została wyco­fana Lam­ba­da Team, co spraw­iło, że mecz pomiędzy WM i Gietewu był poje­dynkiem o utrzy­manie. Z presją lep­iej poradzili sobie zawod­ni­cy Wilczego Mły­na, którzy w przyszłej edy­cji ponown­ie zagra­ją w I lidze.

Wyni­ki:

KKS Wiara Lecha I — LP‑G Fans 6:4 (Sander 2, Tabiszews­ki 2, Siejek, Tym — Sobiesińs­ki 2, Kowa­lik, Miążek)
Gietewu — FC Pyr­lan­dia 5:8 (Latosi 2, T.Szwałek 2, Sza­jek — Frontczak 4, Borkows­ki, Stróżyńs­ki, D.Nowak, Sadowski)
FC Stil­ić — EW 2:2 (Krus­zona, K.Szerszeń — Sobczak, M.Antczak)
EWFC Pyr­lan­dia 4:5 (Sobczak 3, Szlandrow­icz — D.Nowak 2, Adam­czak, Czer­ni­ak, Frankiewicz)
KKS Wiara Lecha I — WM 11:1 (Tabiszews­ki 7, Siejek 3, P.Olaszczyk — Kokociński) 
FC Stil­ić — LP‑G Fans 3:5 (Filas 2, K.Szerszeń — Kowa­lik 3, S.Nowak, Sokołows­ki) Gietewu — WM 4:5 (Majchrzak 3, Latosi — Rogalewicz 4, Kokociński)

Tabela:

1. KKS Wiara Lecha I

12

28

67 — 26

2. EW

13

26

76 — 43

3. FC Pyr­lan­dia

13

24

61 — 48

4. FC Štil­ić

12

20

44 — 33

5. LP‑G Fans

12

18

40 — 44

6. WM

12

12

38 — 70

7. Gietewu

14

6

40 — 75

8. Lam­ba­da Team

14

0

31 — 58

Najlep­si strzelcy:

27 bramek – Sobczak (EW)

24 – Tabiszews­ki (KKS Wiara Lecha II)

14 – Rogalewicz (WM)

SOLIDARNOŚĆ” II WL LIGA – X KOLEJKA:

W X kole­jce poz­nal­iśmy beni­aminków I ligi! Pier­wsi awan­sowali Oni-Poleng pokonu­jąc w meczu o awans PWW. 45 min­ut później pro­mocję wywal­czyli Muszki­eterowie „Sol­i­darność”. Ostat­nim zespołem, który mógł pokrzyżować plany fawory­towi był Spis­ki Team.

W rywal­iza­cji z Restau­racją La Luc­ci­o­la okaza­li się jed­nak słab­si i zapewnili awans … Muszki­eterom „Sol­i­darność”! Końcówka ligi jest udana dla Stoczniow­ca Poz­nań. W I rundzie byli dostar­czy­ciela­mi punk­tów. W ostat­niej kole­jce zgar­nęli 6 punk­tów i pomi­ja­jąc mecz z Muszki­etera­mi „Sol­i­darność” prezen­towali solid­ną formę.

Wyni­ki:

VW-Odlew­nia Poz­nań — Poz­na­ni­a­cy 7:11 (S.Biniasz 3, Pem­pera 2, Galin, Woj­dak — Zboroń 5, Frankows­ki 3, Okoniews­ki 2, W.Król)
Muszki­eterowie “Sol­i­darność” — Stoczniowiec Poz­nań 14:4 (Woj­ta­lik 5, Goli­wąs 4, Kaz­imier­s­ki 2, Wiśniews­ki 2, M.Wojciechowski — Bielawa, Borowik, Raszews­ki, Skwaryło) 
Oni-Poleng — Restau­rac­ja La Luc­ci­o­la 6:3 (Burek 2, Piotr Jassem 2, Gal­la, Grzy­bek — Sta­chowiak, Wawrzy­ni­ak, Żurczak) 
VW-Odlew­nia Poz­nań — Stoczniowiec Poz­nań 1:5 (Pierzch­lewicz — Bielawa 2, Raszews­ki 2, Rutkowski) 
Restau­rac­ja La Luc­ci­o­la — VW-Odlew­nia Poz­nań 12:3 (Kujaws­ki 3, Lenart 3, Sta­chowiak 3, Ślisińs­ki 2, Żur­czak — Pem­pera 2, M.Biniasz)
Oni-Poleng — PWW 8:4 (Burek 4, Ple­wa 2, Jerzak, Krzyża­ni­ak — Mag­nuszews­ki 3, Foltyn) 
Spis­ki Team — Restau­rac­ja La Luc­ci­o­la 1:9 (Wiśniews­ki — Kujaws­ki 2, Sta­chowiak 2, Woj­ciechows­ki 2, Lenart, Wawrzy­ni­ak, samob.) 
Restau­rac­ja La Luc­ci­o­la — Poz­na­ni­a­cy 5:0 (walkow­er)
Spis­ki Team — Stoczniowiec Poz­nań 1:0 (Gro­bel­ny)
Stoczniowiec Poz­nań — PWW 3:1 (Rutkows­ki 2, Kowal­s­ki — Miężał)

Tabela:

1. Oni-Poleng

12

29

61 — 32

2. Muszki­eterowie “Sol­i­darność”

10

26

71 — 38

3. Restau­rac­ja La Lucciola

13

23

63 — 38

4. Spis­ki Team

12

19

35 — 44

5. PWW

13

16

50 — 58

6. Stoczniowiec Poz­nań

13

10

30 — 58

7. Poz­na­ni­a­cy

11

8

47 — 57

8. VW-Odlew­nia Poznań

12

7

41 — 73

Najlep­si strzelcy:

25 – Woj­ta­lik (Muszki­eterowie „Sol­i­darność”)

17 – Mag­nuszews­ki (PWW)

15 – Burek (Oni-Poleng)

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress