Podsumowanie 9. kolejki Ligi Kiboli

Zaprasza­my do przeczy­ta­nia pod­sumowa­nia 9. kole­j­ki Ligi Kiboli. W niej dwie wygrane odniosła Sekc­ja SSL i zbliżyła się dzię­ki temu do lid­era rozgrywek.

Dwie wygrane odniosła Sekc­ja SSL, która zbliżyła się na trzy punk­ty do lid­era Ligi Kiboli. W kap­i­tal­nej formie znaleźli się zawod­ni­cy FC Pyr­landii, którzy w prze­ciągu dwóch tygod­ni z zespołu broniącego się przed spad­kiem stali się drużyną zgłasza­jącą aspirac­je do obrony tytułu wicemistr­zowskiego! W sobotę odbyły się mecze Forza Pucharu Ligi Kiboli. Poz­nal­iśmy pół­fi­nal­istów tych rozgrywek!

LIGA KIBOLIIX KOLEJKA:

W Lidze Kiboli z zaplanowanych trzech spotkań odbyły się dwa. Sekc­ja SSL pewnie zdobyła kom­plet punk­tów w dwóch meczach. Na początek pokon­ali na boisku Pias­towskie Mias­to, a następ­nie bez wal­ki zgar­nęli pełną pulę w poje­dynku, który nie doszedł do skutku. Niespodziankę spraw­ił solid­ny zespół SWR S7. Dzię­ki wygranej 6:1 z Sekcją Wino­grady zgłosili aspirac­je do wal­ki o brą­zowy medal!

Wyni­ki:

Sekc­ja SSL — Pias­towskie Mias­to 6:2 (Tym 3, Antkowiak, Gar­bows­ki, Kowalak — Mazurkiewicz, Tyżyk)

Sekc­ja Wino­grady — SWR S7 1:6 (A.Kania — A.Boratyński 3, Dąbrows­ki 2, Kozłowski)

Sekc­ja SSL — Forza-Janusze 5:0 (walkow­er)

Tabela:

1. Lechita.net

11

30

79 — 21

2. Sekc­ja SSL

10

27

58 — 19

3. Sekc­ja Winogrady

11

22

55 — 34

4. KKS Wiara Lecha II

9

18

48 — 35

5. SWR S7

10

16

36 — 33

6. Sekc­ja Stare Miasto

9

12

34 — 48

7. Pias­towskie Miasto

11

6

33 — 52

8. Forza-Janusze

10

2

22 — 75

9. Sekc­ja Jeżyce

9

-1

13 — 61

Najlep­si strzelcy:

32 bram­ki – Tórz (Lechita.net)

23 – Tym (Sekc­ja SSL)

21 – Łapińs­ki (Lechita.net)

I WL LIGA  — IX KOLEJKA:

IX kole­j­ka należała do FC Pyr­landii, której zawod­ni­cy zdobyli sześć „oczek” i awan­sowali na trze­cią lokatę! W pier­wszym spotka­niu o „być albo nie być” pokon­ali FC Stili­cia 2:1, a dzień później rozpraw­ili się z wal­czą­cym o utrzy­manie WM 5:0. Kosz­marne trzy dni zal­iczyli zawod­ni­cy mis­trza halowych roz­gry­wek. FC Stil­ić w sobotę odpadł z Forza Pucharu Ligi, w niedzielę uległ FC Pyr­landii, a w poniedzi­ałek prze­grał z Wiarą Lecha I! Na pier­wszych dwóch miejs­cach bez zmi­an. EW po wygranej nad Gietewu nadal pozosta­je lid­erem pier­ws­zoligowych zma­gań. Tuż za nimi pla­su­je się Wiara Lecha I, która w klasyku WL Ligi pokon­ała FC Stili­cia 5:2. W IX kole­jce doczekaliśmy się pier­wszego rozstrzyg­nię­cia. Do II WL Ligi po porażce z EW spadło Gietewu.

Wyni­ki:

FC Pyr­lan­dia — FC Stil­ić 3:2 (Adam­czak 3 — Budzyńs­ki, Lech)

FC Pyr­lan­dia — WM 5:0 (Adam­czak 2, Frontczak 2, D.Nowak)

LP‑G Fans — Lam­ba­da Team 5:0 (walkow­er)

KKS Wiara Lecha I — FC Stil­ić 5:2 (Tabiszews­ki 2, Adams­ki, Tym, D.Norek — Gramza, B.Nowak)

EW — Gietewu 8:1 (Wyr­wa 3, Sobczak 3, Wiec­zorek 2 — Majchrzak)

Tabela:

 

1. EW

10

22

65 — 36

2. KKS Wiara Lecha I

9

19

45 — 21

3. FC Pyr­lan­dia

11

18

48 — 39

4. FC Štil­ić

9

16

34 — 26

5. LP‑G Fans

10

15

31 — 35

6. Lam­ba­da Team

9

13

31 — 33

7. WM

9

6

27 — 55

8. Gietewu

11

3

26 — 6

Najlep­si strzelcy:

23 bramek – Sobczak (EW)

15 – Tabiszews­ki (KKS Wiara Lecha II)

12 – Adam­czak (FC Pyrlandia)

II WL LIGAIX KOLEJKA:

Do dwóch ciekawych poje­dynków doszło w II lidze. Poraż­ki fawory­tów moc­no by skom­p­likowały sytu­ację w tabeli dając tym samym sporo emocji na zakończe­nie roz­gry­wek. Nieste­ty dla bezstron­nych kibiców taki sce­nar­iusz nie miał miejs­ca. faworyci wygrali swo­je mecze i umoc­nili się na pozy­c­jach gwaran­tu­ją­cych awans do I WL Ligi! Oby­d­wa zespoły mają już 7 punk­tów przewa­gi nad trze­cią i czwartą drużyną.

Wyni­ki:

PWW — Muszki­eterowie “Sol­i­darność” 4:8 (Kuka 2, Mag­nuszews­ki, Szymkowiak — Sobańs­ki 4, Woj­ta­lik 2, Goli­wąs, M.Wojciechowski)

Oni-Poleng — Spis­ki Team 4:2 (Burek 2, Paweł Jassem, Krzyża­ni­ak — Pawłows­ki, Grobelny)

Tabela:

 

1. Muszki­eterowie “Sol­i­darność”

9

23

57 — 34

2. Oni-Poleng

10

23

47 — 25

3. PWW

11

16

45 — 47

4. Spis­ki Team

10

16

33 — 35

5. Restau­rac­ja La Lucciola

9

14

34 — 28

6. VW-Odlew­nia Poznań

9

7

30 — 45

7. Poz­na­ni­a­cy

9

6

36 — 45

8. Stoczniowiec Poz­nań

9

4

18 — 4

Najlep­si strzelcy:

20 – Woj­ta­lik (Muszki­eterowie „Sol­i­darność”)

17 – Mag­nuszews­ki (PWW)

13 – Burek (Oni-Poleng), Pawłows­ki (Spis­ki Team)

FORZA PUCHAR LIGI KIBOLIII RUNDA

W sobotę na boisku przy ul. Żonkilo­wej odbyła się kole­j­na run­da Forza Pucharu Ligi Kiboli. 12 zespołów podzielonych na 4 grupy po 3 zespoły rywal­i­zowało o 8 miejsc w ćwierć­fi­nałach, a następ­nie o 4 w pół­fi­nałach. Zaczęliśmy od grupy H, w której pewny awans wywal­czyli faworyci. Lechita.net nie dał szans LP‑G i Forzy i z pier­wszego miejs­ca wyszedł do ćwierć­fi­nału. Drugą lokatę zajęli głuszy­ni­an­ie. Oby­d­wie drużyny czekały na rozstrzyg­nię­cia grupy „śmier­ci”, której zestaw­ie­nie mogło imponować. Wiara Lecha I, FC Stil­ić, Muszki­eterowie „Sol­i­darność”. Trzy bard­zo dobre zespoły, a tylko dwa miejs­ca, które dawały szanse włączenia się do wal­ki o Forza Puchar Ligi. Pier­wsze dwa mecze wygrała Wiara Lecha I i szy­bko wywal­czyła sobie awans do ćwierć­fi­nału. O drugą lokatę powal­czyli Muszki­eterowie z FC Stili­ciem. Tej drugiej drużynie star­czał remis. Na 120 sekund przed końcem FC Stil­ić prowadz­ił 1:0. Pił­ka noż­na to jed­nak nieprzewidy­wal­ny sport, a puchary rządzą się swoi­mi prawa­mi. Tak stało się i tym razem. Muszki­eterowie zdobyli dwa gole i … awan­sowali dalej! W grupie I pewne wyjś­cie z grupy zapewniły sobie dwie sekc­je, które rywal­i­zowały ze sobą na ilość goli strzelonych Gietewu. SSL zdobył tych bramek więcej i wygrał grupę. Wino­grady musi­ały zad­owolić się drugą pozy­cją. W ostat­niej grupie odbył się tylko jeden mecz, w którym FC Pyr­lan­dia pokon­ała EW. Dzię­ki tej wygranej pół­fi­nal­iś­ci poprzed­niej edy­cji wygrali rywal­iza­cję w grupie J.

Tabele grup II rundy:

 

G:

 

1. Lechita.net

2

6

6 — 1

2. LP‑G Fans

2

3

5 — 2

3. Forza-Janusze

2

0

0 — 8

 

H:

 

1. KKS Wiara Lecha I

2

6

5 — 1

2. Muszki­eterowie “Sol­i­darność”

2

3

2 — 3

3. FC Stil­ić

2

0

2 — 5

 

I:

 

1. Sekc­ja SSL

2

4

4 — 1

2. Sekc­ja Winogrady

2

4

3 — 1

3. Gietewu

2

0

0 — 5

 

J:

 

1. FC Pyr­lan­dia

2

6

6 — 0

2. EW

2

3

5 — 1

3. Sekc­ja Stare Miasto

2

-2

0 — 10

 

FORZA PUCHAR LIGI KIBOLI – ĆWIERĆFINAŁY:

Tego samego dnia, czyli w sobotę, odbyły się także ćwierć­fi­nały. W pier­wszej parze rywal­i­zowały ze sobą Wiara Lecha I i LP‑G Fans. Obroń­cy tytułu nie dali szans kibolom z Głuszyny i awan­sowali do pół­fi­nału. Dru­gi poje­dynek dostar­czył więk­szych emocji. Lechita.net prowadz­ił 1:0, ale w samej końców­ce meczu nastąpiła chwila dekon­cen­tracji i Muszki­eterowie zdobyli wyrównu­jącą bramkę, która wprowadz­iła wszys­t­kich w konkurs rzutów karnych. Ten frag­ment gry lep­iej wykony­wali lechi­tow­cy i to oni wywal­czyli awans do pier­wszej czwór­ki Forza Pucharu Ligi.

Trzec­im pół­fi­nal­istą zostało EW. Lid­er I WL Ligi i obec­ny mis­trz Ligi Kiboli nie dał szans Sekcji SSL wygry­wa­jąc 5:2. Ostat­ni ćwierć­fi­nał rozstrzygnął się w rzu­tach karnych. W reg­u­laminowym cza­sie gry Sekc­ja Wino­grady zremisowała bezbramkowo z FC Pyr­landią. Rzu­ty karne lep­iej wykony­wali przed­staw­iciele WL Ligi i to oni zagra­ją o finał, który odbędzie się 26 października.

Lechita.net — Muszki­eterowie “Sol­i­darność” 1:1 k. 2:1 (Tórz — Wojtalik)
KKS Wiara Lecha ILP‑G Fans 3:0 (Brom­ka 2, Adamski)
Sekc­ja SSLEW 2:5 (Tym 2 — Sobczak 4, Ł.Norek)
FC Pyr­lan­dia - Sekc­ja Wino­grady 0:0 k.3:2

Najlep­si strzelcy:

10 bramek – Tym (Sekc­ja SSL)

9 – Tórz (Lechita.net)

5 – Wiśniews­ki (Muszki­eterowie „Sol­i­darność”)

 

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress