Rozpoczyna się sprzedaż karnetów

Już dziś rozpoczęła się sprzedaż kar­netów na rundę wiosen­ną sezonu 2012/2013. Sprzedaż potr­wa do 27 lutego 2013, a bloka­da miejsc dla posi­adaczy kar­netów Jesień 2012 obow­iązy­wać będzie do koń­ca stycznia.

W cenie kar­ne­tu jest 8 spotkań T‑Mobile Ekstrak­lasy (w porów­na­niu z 7 mecza­mi min­ionej rundy), jakie Lech Poz­nań roze­gra w rundzie wiosen­nej tego sezonu. Pon­ad­to posi­adanie kar­ne­tu gwaran­tu­je również następu­jące korzyści:

- Stała i atrak­cyj­na cena kar­ne­tu w sto­sunku do zakupu biletów na poje­dyncze spotkania

- Oszczęd­ność do 65 zło­tych w porów­na­niu z zaku­pem biletów na wszys­tkie mecze (przyj­mu­jąc, że ostat­ni mecz rundy Lech Korona będzie miał kat­e­gorię cenową od 35 zł)

- 10% zniż­ki na zakupy w Ofic­jal­nym Sklepie Lecha, 15% przy płat­noś­ci kartą kibi­ca z funkcją bankową

karnety_wiosna12-13tabelka.png

*Zniż­ka dla młodzieży uczącej się od 14 do 26 roku życia. Legi­t­y­mac­ja stu­denc­ka musi być waż­na w momen­cie zakupu biletu.
**Zniż­ka dla dzieci do 13 roku życia, kobi­et oraz seniorów powyżej 65 roku życia. Wejś­ciów­ki na I i II poziom II try­buny sprzedawane są tylko osobom powyżej 13 roku życia.
***Z kar­netów rodzin­nych (sek­tor M3 — I try­buna) może korzys­tać dwóch opiekunów wraz z maks. trójką dzieci do 13 roku życia, które też będą miały miejs­ca siedzące. Jeżeli opiekunem jest oso­ba posi­ada­ją­ca uprawnienia do zniż­ki może zakupić bilet ulgo­wy. Koszt kar­ne­tu dla dziec­ka to 8 zło­tych. Cena kar­ne­tu dla opieku­na (Stre­fa B) jest zależ­na od przysługu­jącej mu zniżki.

Ze wzglę­du na fakt, iż pod­czas pier­wszego meczu rundy jesi­en­nej (spotkanie Lech Poz­nań Polo­nia Warsza­wa) zamknię­ta będzie II try­buna prag­niemy poin­for­mować, że kibice, którzy zakupią kar­net na tę try­bunę będą mogli obe­jrzeć to spotkanie z górnego poziomu III trybuny.

Jed­nos­tkowa cena kar­ne­tu w przelicze­niu na liczbę meczów (8 spotkań) w porów­na­niu z min­ioną rundą zwięk­szyła się o 17%.  Do koń­ca roku moż­na jed­nak kupić kar­ne­ty w tej samej cenie (w przelicze­niu na więk­szą liczbę meczów) co w rundzie jesiennej.

Z okazji 90-lecia klub przy­go­tował dla kibiców pulę 1922 kar­netów, które będzie moż­na zakupić w pro­mo­cyjnej cenie (od 170 zł) różni­ca w porów­na­niu do rundy jesi­en­nej wyni­ka wyłącznie z więk­szej licz­by meczów w rundzie wiosen­nej. Ofer­ta ta obow­iązu­je do wycz­er­pa­nia się przy­go­towanej puli, jed­nakże nie dłużej niż do 31 grud­nia 2012 roku. Kar­net nor­mal­ny w pro­mocji moż­na zakupić już od 170 złotych.

Rabaty:
Przy zakupie kar­netów nor­mal­nych i szkol­nych przysługu­ją dwa rodza­je rabatu (rabaty sumu­ją się):
1–10% rabatu lojal­noś­ciowego dla osób nieprz­er­wanie  kon­tynu­u­ją­cych zakup kar­ne­tu. Za każdą rundę wstecz nal­iczany jest 1%. Wysokość rabatu lojal­noś­ciowego nal­iczana jest od rundy jesi­en­nej 2007.
10% rabatu za płat­ność kartą kibi­ca z funkcją bankową (wyłącznie przy zakupie w kasach stadionu)
Przykłady liczenia rabatów:
1. Kobi­eta kupu­je kar­net w stre­fie C kar­net kosz­tu­je 85 zł.
2. Kibic A posi­a­da kar­net od jesieni 2007 roku, kupu­je kar­net nor­mal­ny w stre­fie  A i płaci kartą kibi­ca: 310 zł (cena wyjś­ciowa) 10% za płat­ność kartą — 10% za lojal­ność = 248 zł
Zniż­ki za wiek:
Dzieci do 5 roku życia wchodzą za dar­mo. Dziecko wraz z opiekunem muszą zająć to samo miejsce. Dzieci które ukończyły pią­ty rok życia muszą posi­adać Kartę Kibi­ca i mieć zaku­pi­ony kar­net lub bilet na mecz.
Aby móc zakupić bilet/karnet szkol­ny online oso­by powyżej 18 roku życia muszą przysłać skan ważnej legi­t­y­macji szkolnej/studenckiej mailem na adres: [email protected]
Uczniu, stu­den­cie — zak­tu­al­izuj swo­ja zniżkę !
Prag­niemy poin­for­mować, że wraz z rozpoczę­ciem sprzedaży kar­netów na rundę wiosen­ną 2012/2013 należy zak­tu­al­i­zować swój sta­tus ucznia/studenta. Poz­woli to na sko­rzys­tanie z przysługu­jącej zniż­ki pod­czas zakupów on-line do koń­ca sezonu!
Wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia, proszeni są o przysłanie na adres: [email protected] skanu lub zdję­cia swo­jej legi­t­y­macji szkol­nej. Również wszys­t­kich stu­den­tów prosimy o przesyłanie skanu legi­t­y­macji stu­denck­iej na powyższy adres e‑mail.
O nada­niu sta­tusu ucznia/studenta zostaną Państ­wo poin­for­mowani drogą mailową.
Jed­nocześnie infor­mu­je­my, że znane są już ceny biletów na mecze rundy wiosen­nej (z wyłącze­niem ostat­niego spotka­nia z Koroną Kielce):

STREFY Polo­nia Warszawa GKS Bełchatów Lechia Gdańsk Zagłę­bie Lubin Wisła Kraków Widzew Łódź Podbeskidzie Biel­sko-Biała
A 55,00 45,00 55,00 45,00 70,00 55,00 45,00
B 45,00 35,00 45,00 35,00 55,00 45,00 35,00
C 35,00 25,00 35,00 25,00 45,00 35,00 25,00

Cena bile­tu na mecz ostat­niej kole­j­ki Lech Poz­nań —  Korona Kielce zostanie podana w późniejszym ter­minie. Do powyższych cen należy dodać 5 zł w przy­pad­ku zakupu bile­tu w dniu meczu w kasach stadionu.

Przy­pom­i­namy, że do zakupu kar­ne­tu niezbędne jest posi­adanie kar­ty kibi­ca. Kar­ne­ty moż­na zakupić w kasach sta­dionu, punk­tach part­ner­s­kich oraz przez internet.

Godziny otwar­cia kas sta­dionu (od 13-12-2012):
Poniedzi­ałek piątek: 11:00 19:00
Sob­o­ta: 10:00 14:00
Niedziela: nieczynne
24, 25, 26, 31–12.2012 oraz 01-01-2013: nieczynne

Kursy na mecze Lecha

Montpellier - Girona FC

Mecz towarzyski

20/07/2024 11:00

ŁKS Łódź II - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Bytom

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Anderlecht - VfL Wolfsburg

Mecz towarzyski

20/07/2024 13:00

Wisła Puławy - Zaglebie Lubin 2

2. Liga Polska

20/07/2024 13:00

Montpellier - Girona FC

Mecz towarzyski

20/07/2024 11:00

ŁKS Łódź II - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Bytom

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Anderlecht - VfL Wolfsburg

Mecz towarzyski

20/07/2024 13:00

Wisła Puławy - Zaglebie Lubin 2

2. Liga Polska

20/07/2024 13:00

Montpellier - Girona FC

Mecz towarzyski

20/07/2024 11:00

ŁKS Łódź II - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Bytom

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Anderlecht - VfL Wolfsburg

Mecz towarzyski

20/07/2024 13:00

Wisła Puławy - Zaglebie Lubin 2

2. Liga Polska

20/07/2024 13:00

Montpellier - Girona FC

Mecz towarzyski

20/07/2024 11:00

ŁKS Łódź II - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Bytom

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Anderlecht - VfL Wolfsburg

Mecz towarzyski

20/07/2024 13:00

Wisła Puławy - Zaglebie Lubin 2

2. Liga Polska

20/07/2024 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.