Rozpoczyna się sprzedaż karnetów

Już dziś rozpoczęła się sprzedaż kar­netów na rundę wiosen­ną sezonu 2012/2013. Sprzedaż potr­wa do 27 lutego 2013, a bloka­da miejsc dla posi­adaczy kar­netów Jesień 2012 obow­iązy­wać będzie do koń­ca stycznia.

W cenie kar­ne­tu jest 8 spotkań T‑Mobile Ekstrak­lasy (w porów­na­niu z 7 mecza­mi min­ionej rundy), jakie Lech Poz­nań roze­gra w rundzie wiosen­nej tego sezonu. Pon­ad­to posi­adanie kar­ne­tu gwaran­tu­je również następu­jące korzyści:

- Stała i atrak­cyj­na cena kar­ne­tu w sto­sunku do zakupu biletów na poje­dyncze spotkania

- Oszczęd­ność do 65 zło­tych w porów­na­niu z zaku­pem biletów na wszys­tkie mecze (przyj­mu­jąc, że ostat­ni mecz rundy Lech Korona będzie miał kat­e­gorię cenową od 35 zł)

- 10% zniż­ki na zakupy w Ofic­jal­nym Sklepie Lecha, 15% przy płat­noś­ci kartą kibi­ca z funkcją bankową

karnety_wiosna12-13tabelka.png

*Zniż­ka dla młodzieży uczącej się od 14 do 26 roku życia. Legi­t­y­mac­ja stu­denc­ka musi być waż­na w momen­cie zakupu biletu.
**Zniż­ka dla dzieci do 13 roku życia, kobi­et oraz seniorów powyżej 65 roku życia. Wejś­ciów­ki na I i II poziom II try­buny sprzedawane są tylko osobom powyżej 13 roku życia.
***Z kar­netów rodzin­nych (sek­tor M3 — I try­buna) może korzys­tać dwóch opiekunów wraz z maks. trójką dzieci do 13 roku życia, które też będą miały miejs­ca siedzące. Jeżeli opiekunem jest oso­ba posi­ada­ją­ca uprawnienia do zniż­ki może zakupić bilet ulgo­wy. Koszt kar­ne­tu dla dziec­ka to 8 zło­tych. Cena kar­ne­tu dla opieku­na (Stre­fa B) jest zależ­na od przysługu­jącej mu zniżki.

Ze wzglę­du na fakt, iż pod­czas pier­wszego meczu rundy jesi­en­nej (spotkanie Lech Poz­nań Polo­nia Warsza­wa) zamknię­ta będzie II try­buna prag­niemy poin­for­mować, że kibice, którzy zakupią kar­net na tę try­bunę będą mogli obe­jrzeć to spotkanie z górnego poziomu III trybuny.

Jed­nos­tkowa cena kar­ne­tu w przelicze­niu na liczbę meczów (8 spotkań) w porów­na­niu z min­ioną rundą zwięk­szyła się o 17%.  Do koń­ca roku moż­na jed­nak kupić kar­ne­ty w tej samej cenie (w przelicze­niu na więk­szą liczbę meczów) co w rundzie jesiennej.

Z okazji 90-lecia klub przy­go­tował dla kibiców pulę 1922 kar­netów, które będzie moż­na zakupić w pro­mo­cyjnej cenie (od 170 zł) różni­ca w porów­na­niu do rundy jesi­en­nej wyni­ka wyłącznie z więk­szej licz­by meczów w rundzie wiosen­nej. Ofer­ta ta obow­iązu­je do wycz­er­pa­nia się przy­go­towanej puli, jed­nakże nie dłużej niż do 31 grud­nia 2012 roku. Kar­net nor­mal­ny w pro­mocji moż­na zakupić już od 170 złotych.

Rabaty:
Przy zakupie kar­netów nor­mal­nych i szkol­nych przysługu­ją dwa rodza­je rabatu (rabaty sumu­ją się):
1–10% rabatu lojal­noś­ciowego dla osób nieprz­er­wanie  kon­tynu­u­ją­cych zakup kar­ne­tu. Za każdą rundę wstecz nal­iczany jest 1%. Wysokość rabatu lojal­noś­ciowego nal­iczana jest od rundy jesi­en­nej 2007.
10% rabatu za płat­ność kartą kibi­ca z funkcją bankową (wyłącznie przy zakupie w kasach stadionu)
Przykłady liczenia rabatów:
1. Kobi­eta kupu­je kar­net w stre­fie C kar­net kosz­tu­je 85 zł.
2. Kibic A posi­a­da kar­net od jesieni 2007 roku, kupu­je kar­net nor­mal­ny w stre­fie  A i płaci kartą kibi­ca: 310 zł (cena wyjś­ciowa) 10% za płat­ność kartą — 10% za lojal­ność = 248 zł
Zniż­ki za wiek:
Dzieci do 5 roku życia wchodzą za dar­mo. Dziecko wraz z opiekunem muszą zająć to samo miejsce. Dzieci które ukończyły pią­ty rok życia muszą posi­adać Kartę Kibi­ca i mieć zaku­pi­ony kar­net lub bilet na mecz.
Aby móc zakupić bilet/karnet szkol­ny online oso­by powyżej 18 roku życia muszą przysłać skan ważnej legi­t­y­macji szkolnej/studenckiej mailem na adres: [email protected]
Uczniu, stu­den­cie — zak­tu­al­izuj swo­ja zniżkę !
Prag­niemy poin­for­mować, że wraz z rozpoczę­ciem sprzedaży kar­netów na rundę wiosen­ną 2012/2013 należy zak­tu­al­i­zować swój sta­tus ucznia/studenta. Poz­woli to na sko­rzys­tanie z przysługu­jącej zniż­ki pod­czas zakupów on-line do koń­ca sezonu!
Wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia, proszeni są o przysłanie na adres: [email protected] skanu lub zdję­cia swo­jej legi­t­y­macji szkol­nej. Również wszys­t­kich stu­den­tów prosimy o przesyłanie skanu legi­t­y­macji stu­denck­iej na powyższy adres e‑mail.
O nada­niu sta­tusu ucznia/studenta zostaną Państ­wo poin­for­mowani drogą mailową.
Jed­nocześnie infor­mu­je­my, że znane są już ceny biletów na mecze rundy wiosen­nej (z wyłącze­niem ostat­niego spotka­nia z Koroną Kielce):

STREFY Polo­nia Warszawa GKS Bełchatów Lechia Gdańsk Zagłę­bie Lubin Wisła Kraków Widzew Łódź Podbeskidzie Biel­sko-Biała
A 55,00 45,00 55,00 45,00 70,00 55,00 45,00
B 45,00 35,00 45,00 35,00 55,00 45,00 35,00
C 35,00 25,00 35,00 25,00 45,00 35,00 25,00

Cena bile­tu na mecz ostat­niej kole­j­ki Lech Poz­nań —  Korona Kielce zostanie podana w późniejszym ter­minie. Do powyższych cen należy dodać 5 zł w przy­pad­ku zakupu bile­tu w dniu meczu w kasach stadionu.

Przy­pom­i­namy, że do zakupu kar­ne­tu niezbędne jest posi­adanie kar­ty kibi­ca. Kar­ne­ty moż­na zakupić w kasach sta­dionu, punk­tach part­ner­s­kich oraz przez internet.

Godziny otwar­cia kas sta­dionu (od 13-12-2012):
Poniedzi­ałek piątek: 11:00 19:00
Sob­o­ta: 10:00 14:00
Niedziela: nieczynne
24, 25, 26, 31–12.2012 oraz 01-01-2013: nieczynne

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress