Sol Kasyno zostanie sponsorem Warty Poznań?

Sol Casi­no to nowe kasyno online, które posi­a­da atrak­cyjną ofer­tę przy­go­towaną spec­jal­nie dla pol­s­kich graczy. Moty­wem prze­wod­nim kasy­na jest kul­tura starożyt­nego Egip­tu, dzię­ki czemu zarówno grafi­ka i ani­mac­je, jak i nazwy bonusów i pro­mocji naw­iązu­ją kli­matem do piasków pustyni i skar­bów ukry­tych w tajem­niczych grobow­cach egip­s­kich piramid.

Pro­jekt strony kasy­na Sol jest niezwyk­le intu­icyjny i prosty w odbiorze. Nawet początku­ją­cy użytkown­i­cy kasyn online, nie będą mieć prob­le­mu z szy­bkim odnalezie­niem tego, czego szuka­ją. Rejes­trac­ja w ser­wisie zaj­mu­je kil­ka min­ut i moż­na ją szy­bko przeprowadz­ić korzys­ta­jąc na przykład z kont na por­ta­lach społecznościowych.
Kasyno Sol jest w pełni licencjonowane i reg­u­lowane przez rząd Cura­cao oraz ofer­u­je możli­wość całodobowego kon­tak­tu z obsługą klien­ta, na przykład poprzez Czat na żywo. W kasynie ist­nieje możli­wość doko­na­nia bez­piecznej wpłaty i wypłaty środ­ków za pomocą najpop­u­larniejszych metod płatności.

Bonusy Powitalne i Promocje w Kasynie Sol

Bonusy i pro­moc­je nie bez powodu są najlep­szą zachętą dla graczy do wybra­nia ofer­ty danego kasy­na online. Sol-casino.pl postaw­ił wszys­tko na jed­ną kartę i przy­go­tował wyjątkowy paki­et pro­mo­cyjny dla swoich nowych i reg­u­larnych klien­tów. Wszys­tko to w kli­ma­cie egip­s­kich bogów i faraonów.

Bonus Powitalny

Bonus pow­ital­ny dla nowych graczy skła­da się z kilku etapów. Najważniejszym z nich jest bonus za pier­wszy depozyt, którego wartość zależy od kwoty pier­wszej wpłaty w kasynie Sol. Za depozyt o wartoś­ci 50 zło­tych, gracz może otrzy­mać bonus 200% do 150 zło­tych i 75 dar­mowych spinów. Pier­wsza wpła­ta w kwocie min­i­mum 75 zło­tych gwaran­tu­je bonus 150% do 750 zło­tych oraz 100 dar­mowych spinów, nato­mi­ast depozyt wyższy niż 500 zło­tych umożli­wi otrzy­manie pre­mii o wartoś­ci 100% aż do 5000 zło­tych i 200 dar­mowych spinów.
To nie wszys­tko! W ramach bonusu pow­ital­nego nagradzane są także kole­jne cztery depozy­ty o wartoś­ci nie mniejszej niż 50 zło­tych. Dru­gi depozyt jest nagradzany bonusem 100% do 750 zło­tych oraz 50 dar­mowy­mi spina­mi. Trze­ci depozyt to bonus 50% do 1000 zło­tych oraz 40 dar­mowych spinów. Czwarty depozyt przyz­na­je bonus 50% do 1250 zło­tych oraz 30 dar­mowych spinów, nato­mi­ast pią­ty depozyt jest nagradzany bonusem 25% do 2000 zło­tych oraz 25 dar­mowy­mi spinami.

Pozostałe Promocje

Po wyko­rzys­ta­niu paki­etu na start moż­na myśleć już o kole­jnych pre­mi­ach, które czeka­ją tuż za rogiem. Przede wszys­tkim w Sol Casi­no nagradzane są wszys­tkie depozy­ty, których wartość będzie wyższa niż 50 zło­tych. Dzię­ki temu przy każdej wpła­cie moż­na zwięk­szyć sal­do swo­jego kon­ta o dodatkowe środ­ki i dar­mowe spiny.

Pon­ad­to raz do roku, w dniu urodzin, gracze otrzy­mu­ją spec­jal­ny prezent od Sol Casi­no w postaci bonusu bez depozy­tu. Jego kwo­ta zależy wyłącznie od tego, jaki sta­tus użytkown­i­ka posi­a­da dany gracz. Sta­tus ten określany jest na pod­staw­ie tego, jak częs­to gracz akty­wnie korzys­ta z usług kasyna.

Gry w Kasynie Sol

Aby dostar­czyć swoim użytkown­ikom jak najlep­szych wrażeń z gry w kasynie, oper­a­tor współpracu­je wyłącznie z najbardziej renomowany­mi dostaw­ca­mi opro­gramowa­nia w branży, wśród których nie braku­je takich gigan­tów jak: NetEnt, Play’N Go, Microgam­ing, Evo­lu­tion Gam­ing i wielu innych.

Najwięk­szą pop­u­larnoś­cią w kasynie Sol cieszą się automaty do gry (m.in. Street Fight­er II, Hot­line 2, Wild Drag­on czy Play­boy), pon­ad­to moż­na tu znaleźć sze­roką ofer­tę gier stołowych i gier w kasynie na żywo (m.in. black­jac­ka, ruletkę, pok­era czy bakara­ta), zagrać o najwyższe wygrane w automaty z jack­potem czy obstaw­ić zakłady sportowe na ulu­bione dyscypliny.

Podsumowanie

Kasyno Sol skierowane jest do wszys­t­kich pol­s­kich graczy, którzy poszuku­ją atrak­cyjnych bonusów i ogrom­nego kat­a­logu gier w jed­nym miejs­cu. Kasyno dzi­ała doskonale również w wer­sji mobilnej.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress