Wybierz najlepszą oprawę WL Ligi w 2012 roku

LechNews.pl oraz Sto­warzysze­nie “Wiara Lecha” zaprasza­ją od udzi­ału w drugiej edy­cji głosowa­nia na najlep­szą oprawę zaprezen­towaną pod­czas kibol­s­kich roz­gry­wek WL Ligi. W tym roku o miano najlep­szej oprawy wal­czyć będzie pięć opraw. Przy­pom­ni­jmy, że w 2011 roku za najlep­szą oprawę uznal­iś­cie tę przy­go­towaną przez Sekcję Winogrady.

 

 

 

Najlep­sza oprawa 2011 roku:

O najlep­szą oprawę IV edy­cji WL Ligi wal­czyć będą poniższe oprawy.

Sekc­ja Wino­grady — “KKS

Lechita.net — “Mis­tr­zows­ka”

zdję­cia Roger Mikołajczak/Lechita.net

Lechita.net — “Pię­ci­ole­cie”

zdję­cia Roger Mikołajczak/Lechita.net

Sekc­ja SSL — “Pamię­tamy”

zdję­cia Roger Mikołajczak/Lechita.net

Oprawa wspól­na — “Na Dębcu się zaczęło…”

zdję­cia Roger Mikołajczak/Lechita.net

REGULAMIN GŁOSOWANIA W LECHNEWS.PL PUCHARZE KIBOLI NA NAJLEPSZĄ OPRAWĘ ROKU 2012 WL LIGI.

Postanowienia ogólne

1. Orga­ni­za­torem konkur­su jest por­tal LechNews.pl oraz Sto­warzysze­nie „Wiara Lecha”.
2. Do konkur­su zak­wal­i­fikowano pięć opraw zaprezen­towanych pod­czas roz­gry­wek WL Ligi w 2012 roku.
3. Celem Konkur­su jest wybór najlep­szej oprawy w 2012 roku zaprezen­towanej pod­czas roz­gry­wek WL Ligi.
4. Druży­na, której kibice zostaną zwycięzcą Konkur­su otrzy­ma­ją prze­jś­ciową stat­uetkę LechNews.pl Pucharu Kiboli pod­czas ofic­jal­nego zakończenia VI edy­cji WL Ligi, które odbędzie się 19 sty­cz­nia 2013 roku w Fort Columb.

Zasady głosowa­nia

1. W głosowa­niu może wziąć udzi­ał każ­da oso­ba, która spełni wymienione poniżej warunki:
a) „pol­u­bi” pro­fil WL Liga na por­talu Face­book, zna­j­du­ją­cy się pod adresem https://www.facebook.com/wlliga?ref=ts&fref=ts.
b) nie jest pra­cown­ikiem por­talu, a także orga­ni­za­torem roz­gry­wek WL Ligi.
c) speł­nia inne warun­ki określone w niniejszym regulaminie.
2. Oso­ba biorą­ca udzi­ał w głosowa­niu wyraża zgodę na zas­tosowanie wszys­t­kich postanowień Regulaminu.
3. Głosowanie trwać będzie od 2 do 13 sty­cz­nia 2013 roku.
4. Każ­da oso­ba może odd­ać dowol­ną liczbę głosów.
5. Każdy ma pra­wo do zgłasza­nia naruszenia postanowień reg­u­laminu do Organizatora.

Postanowienia koń­cowe

1. Niniejszy Reg­u­lamin wchodzi w życie z dniem rozpoczę­cia konkur­su i obow­iązu­je do cza­su jego zakończenia.
2. Orga­ni­za­torzy zas­trze­ga­ją, że nie ponoszą odpowiedzial­noś­ci za: zdarzenia uniemożli­wia­jące praw­idłowe przeprowadze­nie Konkur­su, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapo­biec, w szczegól­noś­ci w przy­pad­ku zaist­nienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
3. Orga­ni­za­torzy zas­trze­ga­ją sobie pra­wo inter­pre­tacji powyższego regulaminu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress