Burić: Wygrana w każdym meczu jest obowiązkiem

Burić: Wygrana w każdym meczu jest obowiązkiem

Piłkars­ka wios­na 2018 roku wyda­je się być do tej pory udana dla boś­ni­ack­iego bramkarza Kole­jorza — Jas­mi­na Buri­cia. Golkiper wró­cił między słup­ki po dość długiej nieobec­noś­ci i wyda­je się być pewnym punk­tem poz­nańskiej defen­sy­wy. Dodatkowo w ostat­nich dni­ach otrzy­mał powołanie do nar­o­dowej reprezen­tacji na mecze towarzyskie.  — Jak byłem ostat­ni raz na kadrze to był inny trenerem — ter­az cały sztab jest nowy. Dostałem tele­fon z pytaniem czy nadal mam boś­ni­ac­ki pasz­port. Myślę, że nowy tren­er jest świet­ną okazją, by pokazać się na żywo pod­czas dzięsię­ciod­niowego zgrupowa­nia. Mamy dwa sparin­gi i mam nadzieję, że coś mi się udać zagrać — w szczegól­noś­ci, że nieobec­ny jest pod­sta­wowy bramkarz reprezen­tacji — Begov­ić - komen­tu­je tę sprawę pop­u­larny Jasiu. — Jestem spoko­jnym człowiekiem. Cza­sa­mi mam momen­ty, że się bardziej den­er­wu­ję, ale staram się tego nie pokazy­wać.  Wiem jed­nak jaka jest pił­ka, że się wszys­tko szy­bko zmienia. Ter­az dostałem szan­sę i gram, ale za chwilę do bram­ki może wskoczyć Puto — doda­je.

Po zwycięst­wie 5:1 nad Jagiel­lonią Białys­tok w kierunku Lecha spłynęło wiele pochwał oraz ciepłych słów. Wygrana ta była bard­zo imponu­ją­ca i na pewno poz­woliła podtrzy­mać nadzieje na zdoby­cie mis­tr­zowskiego tytułu. — W szat­ni zawsze mieliśmy dobrą atmos­ferę. Wynik myślę bardziej nakrę­ca dzi­en­nikarzy i kibiców. Lep­iej na pewno dla kibiców, że mogą czy­tać o dobrze gra­ją­cym Lechu. Wszyscy wiemy, że wynik budu­je pewność zawod­ników. Mam nadzieje, że zostaniemy na tej fali. Dla mnie wygrana w każdym meczu jest obow­iązkiem. W szczegól­noś­ci jeśli myślimy o mis­tr­zost­wie. 3 punk­ty z Jagiel­lonią niewiele nam dają jeśli jutro nie wygramy z Lechią. Ewen­tu­alne nasze zwycięst­wo wywrze presję na Legii i Jagiel­lonii, ponieważ ich przewa­ga będzie wtedy wynosić tylko 2 punk­ty - zapew­nia bramkarz Lecha.

W min­ioną niedzielę na try­bunach INEA Sta­dionu zasi­adło praw­ie 30 tysię­cy kibiców. Piątkowy poje­dynek z Lechią aż takich tłumów nie przy­ciąg­nie, jed­nak jak pod­kreśla Burić — wspar­cie try­bun jest dla piłkarzy bard­zo ważne. — Nie tylko dla mnie, ale dla całego zespołu jest łatwiej grać przy Buł­garskiej. Dużo łatwiej się nam tu gra niż na wyjeździe. Nasza postawa na wyjeździe zależy od tego jak się ukła­da mecz. Są spotka­nia, w których prze­gral­iśmy zasłuże­nie, ale cza­sem zasługi­wal­iśmy na więcej. Jeśli chce­my myśleć o mis­tr­zost­wie musimy zacząć punk­tować na wyjaz­dach - deklaru­je.

Na chwilę obec­ną Poz­na­ni­a­cy zaj­mu­ją 3. pozy­cję w tabeli — tracą 5 oczek do lid­eru­jącego due­tu Legii i Jagiel­lonii. Zwycięst­wo w trzech pozostałych spotka­ni­ach rundy zasad­niczej na pewno poz­woliło­by utrzy­mać kon­takt z czołówką przed decy­du­ją­cy­mi spotka­ni­a­mi. — W obec­nej sytu­acji wszys­tko jest możli­we. Za chwilę zaczy­namy rundę mis­tr­zowską. Dla drużyn gonią­cych jest to bard­zo dobra sytu­ac­ja, by zbliżyć się do czołów­ki. Ten kto będzie w najlep­szej formie w play-off ten będzie miał najwięk­szą szan­sę na mis­tr­zost­wo. Pamię­tam jak w 2015 roku Legia była przed nami, ale udało nam się z nimi wygrać i do koń­ca nie odd­al­iśmy już prowadzenia - wspom­i­na miłe chwile Burić.

Liczymy, że do podob­nej sytu­acji dojdzie w tym roku i lechi­ci również będą cieszyć się z mis­tr­zowskiego tytułu.

 

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.