06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.10godz.49min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Polityka prywatności

Infor­ma­cje ogólne

Wszys­tkie artykuły zamieszc­zone w ser­wisie są włas­noś­cią www.lechnews.pl oraz autorów. Roz­po­wszech­nia­nie mate­ria­łów znaj­du­ją­cych się w ser­wi­sie jest moż­liwe wyłącz­nie po uzy­ska­niu pisem­nej zgody przed­sta­wi­ciela por­talu LechNews.pl

Jeżeli oso­ba, która chce sko­rzys­tać z naszych zasobów otrzy­ma na to zgodę jest zobow­iązana do poda­nia lin­ka zwrot­nego do naszej strony, która jest właś­ci­cielem tek­stów i ma pra­wo do ich dysponowaniem.

Wszyst­kie mar­ki oraz zna­ki towa­rowe umiesz­czone w tym ser­wi­sie mają cha­rak­ter infor­ma­cyjny i pod­le­gają ochro­nie praw­nej. Ser­wis www.lechnews.pl nie sta­nowi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu prawa.

Ochrona pry­wat­no­ści

Infor­ma­cje prze­ka­zy­wane przez oso­by reje­stru­jące się na stro­nie są wyko­rzy­sty­wane i prze­twa­rzane przez LechNews.pl w celach mar­ke­tin­go­wych z zacho­wa­niem wymo­gów zabez­pie­cze­nia danych okre­ślo­nych w prze­pi­sach o ochro­nie danych oso­bo­wych (z dnia 29 sierp­nia 1997 r. – Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

LechNews.pl nie udo­stęp­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach ser­wisu jakim­kol­wiek oso­bom, fir­mom lub instytucjom.

Każ­da zare­je­stro­wana na por­talu LechNews.pl oso­ba ma moż­li­wość wglą­du do swo­ich danych oraz ich uzu­peł­nie­nia, bądź zaprze­sta­nia ich przetwarzania.

Warun­ki użytkowania

Czytel­nik strony www.lechnews.pl wyraża zgodę na ogranicze­nie w ścią­ga­niu zdjęć w innym celu, niż do użytku oso­bis­tego, oraz zakazu­ją­cym pub­likację na innej stron­ie inter­ne­towej, a także pub­licznego wykorzystywania.

Zasady poli­ty­ki prywatnosci

Wstęp

Szanu­je­my Two­ją pry­wat­ność – poniższy doku­ment pow­stał w celu wyjaśnienia i przy­bliże­nia użytkown­ikom dzi­ałań ser­wisu lechnews.pl w kwestii pozyski­wa­nia i gro­madzenia danych, a także ich ochrony.

Ser­wis lechnews.pl zbiera i przetwarza na własne potrze­by wyłącznie te dane, jakie użytkown­ik zde­cy­du­je się przekazać pod­czas rejes­tracji w ser­wisie i pod­czas korzys­ta­nia z niego. Zdobyte w ten sposób dane nigdy nie są sprzedawane, przekazy­wane i w jakikol­wiek inny sposób udostęp­ni­ane osobom trzecim.

Korzys­ta­jąc z ser­wisu lechnews.pl, newslet­tera czy e‑booków wydawanych przez lechnews.pl akcep­tu­jesz zasady Poli­ty­ki Pry­wat­noś­ci zawarte na niniejszej stron­ie. Ser­wis lechnews.pl zas­trze­ga sobie pra­wo do wprowadzenia zmi­an w Poli­tyce Pry­wat­noś­ci. Każdą osobę korzys­ta­jącą z ser­wisu obow­iązu­je aktu­al­na Poli­ty­ka Pry­wat­noś­ci, którą zawsze znaleźć moż­na na tej stronie.

Definic­je

Poniższe opisy nie mają charak­teru ścisłych definicji, ich zadaniem jedynie jest przy­bliże­nie użytkown­ikom niek­tórych pojęć, które wys­tępu­ją w tym dokumencie.

Ser­wis lechnews.pl – ser­wis inter­ne­towy (strona inter­ne­towa, wit­ry­na) o nazwie „lechnews.pl”, zna­j­du­ją­cy się w sieci Inter­net pod adresem URL https://www.lechnews.pl.

Rejes­trac­ja – wypełnie­nie for­mu­la­rza rejes­tra­cyjnego i założe­nie kon­ta w ser­wisie lechnews.pl.

For­mu­la­rz rejes­tra­cyjny – pod­strona, na której użytkown­ik ser­wisu może dokon­ać rejes­tracji. Zna­j­du­ją się tam pola, które należy wypełnić wpisu­jąc w nie odpowied­nie dane. Nie wszys­tkie pola w for­mu­la­rzu są konieczne do wypełnienia pod­czas rejes­tracji, niek­tóre mają bowiem charak­ter nieobow­iązkowy i użytkown­ik może ale nie musi podawać ich wypeł­ni­ać; pola obow­iązkowe oznac­zone są gwiazdką „*”.

Potwierdze­nie rejes­tracji – pro­ces pole­ga­ją­cy na potwierdze­niu chę­ci rejes­tracji w ser­wisie i wery­fikacji przekazanych danych, to jest szczegól­nie adresu e‑mail. Pole­ga na wysła­niu e‑maila potwierdza­jącego przez ser­wis lechnews.pl na adres e‑mail podany przez użytkown­i­ka pod­czas rejes­tracji. Przesłana wiado­mość zaw­iera link aktywa­cyjny, po kliknię­ciu w który następu­je potwierdze­nie rejes­tracji i otworze­nie konta.

Ciastecz­ka przeglą­dar­ki, tzw. „cook­ie” – niewielkie infor­ma­c­je tek­stowe, wysyłane przez ser­w­er WWW ser­wisu i zapisy­wane po stron­ie użytkown­i­ka, zazwyczaj na twardym dysku.

Log sys­te­mowy – infor­ma­c­ja przekazy­wana automaty­cznie przez kom­put­er użytkown­i­ka na ser­w­er WWW ser­wisu, zaw­ier­a­ją­ca zapis dzi­ałań użytkown­i­ka w danym ser­wisie. Może zaw­ier­ać różne infor­ma­c­je, np. adres IP użytkownika.

Adres IP – numer iden­ty­fika­cyjny, który posi­a­da każdy kom­put­er podłąc­zony do sieci Inter­net. Adres IP może być stały (zawsze ten sam dla danego kom­put­era w sieci Inter­net) lub zmi­en­ny (zawsze inny po każ­do­ra­zowym podłącze­niu do sieci Internet).

Postanowienia ogólne

Admin­is­tra­torem danych jest lechnews.pl. Ochrona danych odby­wa się zgod­nie z wymoga­mi powszech­nie obow­iązu­ją­cych przepisów prawa, a ich prze­chowywanie ma miejsce na zabez­piec­zonych serwerach.

Dla inter­pre­tacji ter­minów sto­su­je się słown­iczek Reg­u­laminu lub tak jak zostało to opisane w „Definic­je”.

Ter­min „RODO” oznacza Roz­porządze­nie Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE.

Admin­is­tra­tor Danych i Dane osobowe

Usłu­go­daw­ca jest admin­is­tra­torem danych swoich klien­tów. Oznacza to, że jeśli posi­adasz Kon­to na naszej stron­ie, to przetwarza­my Two­je dane jak: nazwa użytkown­i­ka (login), adres e‑mail, adres IP.

Usłu­go­daw­ca jest także admin­is­tra­torem osób zapisanych na newsletter.

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgod­nie z przepisa­mi doty­czą­cy­mi ochrony danych osobowych,

b. zgod­nie z wdrożoną Poli­tyką Prywatności,

c. w zakre­sie i celu niezbęd­nym do naw­iąza­nia, uksz­tał­towa­nia treś­ci Umowy, zmi­any bądź jej rozwiąza­nia oraz praw­idłowej real­iza­cji Usług świad­c­zonych drogą elektroniczną,

d. w zakre­sie i celu niezbęd­nym do wypełnienia uza­sad­nionych interesów (prawnie uspraw­iedli­wionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wol­noś­ci oso­by, której dane doty­czą w zakre­sie i celu zgod­nym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zare­je­strowałeś się na stron­ie inter­ne­towej lub zapisałeś się na newsletter.

Każ­da oso­ba, której dane doty­czą ma pra­wo dostępu do danych, spros­towa­nia, usunię­cia lub ograniczenia przetwarza­nia, pra­wo sprze­ci­wu, pra­wo wniesienia skar­gi do organu nadzorczego.

Kon­takt z osobą nad­zoru­jącą przetwarzanie danych osobowych w orga­ni­za­cji Usłu­go­daw­cy jest możli­wy drogą elek­tron­iczną pod adresem e‑mail: kon­takt (at) lechnews.pl.

Zas­trzegamy sobie pra­wo do przetwarza­nia Twoich danych po rozwiąza­niu Umowy lub cofnię­ciu zgody tylko w zakre­sie na potrze­by dochodzenia ewen­tu­al­nych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy kra­jowe albo uni­jne bądź prawa między­nar­o­dowego oblig­u­ją nas do retencji danych.

Usłu­go­daw­ca ma pra­wo udostęp­ni­ać dane osobowe Użytkown­i­ka oraz innych jego danych pod­miotom upoważnionym na pod­staw­ie właś­ci­wych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunię­cie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnię­cia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczal­nego sprze­ci­wu na przetwarzanie danych osobowych.

Usłu­go­daw­ca nie udostęp­ni­a­nia danych osobowych innym pod­miotom aniżeli upoważnionym na pod­staw­ie właś­ci­wych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudon­imiza­cję, szyfrowanie danych oraz mamy wprowad­zoną kon­trolę dostępu dzię­ki czemu min­i­mal­izu­je­my skut­ki ewen­tu­al­nego naruszenia bez­pieczeńst­wa danych.

Dane osobowe przetwarza­ją oso­by wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarza­ją­cy, z który­mi ściśle współpracujemy.

Powierza­my przetwarzanie danych osobowych następu­ją­cym pod­miotom Google LLC, imple­BOT, Hot­Jar, Gru­pa ZPR, Gemius.

Celem przetwarza­ni­ach danych osobowych przez wymienione pod­mio­ty jest dos­tosowanie reklam wyświ­et­lanych na stron­ie inter­ne­towej, a takze tworze­nie statystyk.

Pli­ki przeglą­dar­ki – ciastecz­ka (ang. „cook­ie”)

Każ­da przeglą­dar­ka inter­ne­towa prze­chowu­je tzw. ciastecz­ka (ang. „cook­ie). Są to pli­ki tek­stowe zapisy­wane na dysku Two­jego kom­put­era niezbędne do praw­idłowej pra­cy więk­szoś­ci stron inter­ne­towych, w tym także lechnews.pl.

W plikach ciasteczek (ang. „cook­ie”) nie są gro­mad­zone i przetwarzane żadne dane osobowe, pli­ki te nie pozwala­ją na iden­ty­fikację użytkownika.

Na naszej wit­rynie wyko­rzys­tu­je­my następu­jące pli­ki cookies:

a) „niezbędne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące korzys­tanie z usług dostęp­nych w ramach ser­wisu, np. uwierzytel­ni­a­jące pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytel­ni­a­nia w ramach serwisu;

b) pli­ki cook­ies służące do zapewnienia bez­pieczeńst­wa, np. wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nadużyć w zakre­sie uwierzytel­ni­a­nia w ramach serwisu;

c) „wyda­jnoś­ciowe” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych serwisu;

d) „funkcjon­alne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące „zapamię­tanie” wybranych przez użytkown­i­ka ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­j­su użytkown­i­ka, np. w zakre­sie wybranego języ­ka lub regionu, z którego pochodzi użytkown­ik, rozmi­aru czcion­ki, wyglą­du strony inter­ne­towej itp.;

e) „reklam­owe” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące dostar­czanie użytkown­ikom treś­ci reklam­owych bardziej dos­tosowanych do ich zainteresowań.

Pli­ki „cook­ie” są niezbędne do praw­idłowego dzi­ała­nia ser­wisu, np. logowa­nia użytkown­ików, tworzenia statystyk czy indy­wid­u­al­nego dos­tosowywa­nia niek­tórych opcji serwisu.

Zebrane dane służą do mon­i­torowa­nia i sprawdzenia, w jaki sposób użytkown­i­cy korzys­ta­ją z naszych wit­ryn, aby uspraw­ni­ać funkcjonowanie ser­wisu zapew­ni­a­jąc bardziej efek­ty­wną i bezprob­le­mową naw­igację. Mon­i­torowa­nia infor­ma­cji o użytkown­ikach dokonu­je­my korzys­ta­jąc z narzędzia Google Anal­i­tics, które rejestru­je zachowanie użytkown­i­ka na stronie.

W opc­jach przeglą­dar­ki ist­nieje możli­wość wyłączenia zapisy­wa­nia ciasteczek („cook­ie”) na twardym dysku kom­put­era, nie jest to jed­nak zale­cane i może uniemożli­wić korzys­tanie z częś­ci opcji zawartych w serwisie.

Instrukc­ja zarządza­nia plika­mi cook­ies jest dostęp­na na stron­ie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e‑mail, zbier­ane są jedynie w miejs­cach, w których użytkown­ik wypeł­ni­a­jąc for­mu­la­rz wyraźnie wyraz­ił na to zgodę. Powyższe dane zachowu­je­my i wyko­rzys­tu­je­my tylko do potrzeb niezbęd­nych do wyko­na­nia danej funkcji.

Obow­iąz­ki

Cho­ci­aż zro­bil­iśmy wszys­tko, co możli­we w przy­go­towa­niu naszej strony, infor­mu­je­my, że jest to tech­nicznie niemożli­we, aby dzi­ałała ona bez żad­nych usterek. Nie moż­na udzielić gwarancji doty­czą­cych dal­szego dzi­ała­nia naszej strony i nie bierze­my odpowiedzial­noś­ci w przy­pad­ku, gdy nie będzie ona dzi­ałać z powodu awarii lub kon­serwacji. Należy uświadomić sobie, że wszys­tkie infor­ma­c­je są dostar­czane przez oso­by trze­cie, a my całkowicie cen­imy ich wkład. Jed­nak nie ponosimy odpowiedzial­noś­ci za te infor­ma­c­je. Treść na naszej stron­ie jest zgod­na z prawem pol­skim, ale nie bierze­my odpowiedzial­noś­ci za niez­god­ność z odpowied­ni­mi lokalny­mi przepisa­mi w innych krajach.

Rejes­trac­ja i dane osobowe

Ser­wis lechnews.pl nie dzieli użytkown­ików na lep­szych i gorszych, bowiem do korzys­ta­nia z więk­szoś­ci opcji ser­wisu nie jest wyma­gana rejes­trac­ja. W trosce o wygodę naszych użytkown­ików dostęp­ny jest jed­nak możli­wość rejes­tracji kon­ta w ser­wisie, dającego pełny dostęp do wszys­t­kich funkcji. Ser­wis lechnews.pl pozysku­je wyłącznie te dane, które zostaną nam przekazane przez użytkown­i­ka w for­mu­la­rzu rejes­tra­cyjnym. Wszys­tkie przekazane nam w ten sposób dane podle­ga­ją szczegól­nej ochronie i nie są udostęp­ni­ane czy sprzedawane osobom trzec­im. Dane jakie poda­je użytkown­ik dzielą się na dwie grupy – jawne i nie­jawne. Jawne dane osobowe to jedynie login (nick) oraz po częś­ci adres e‑mail, który może jed­nak zostać ukry­ty. Dane nie­jawne to wszys­tkie pozostałe dane użytkown­i­ka przekazane w for­mu­la­rzu rejes­tra­cyjnym, jak np. imię i nazwisko, miejsce zamieszka­nia czy data urodzenia. Nie są one nigdy wyświ­et­lane w żad­nej częś­ci ser­wisu, są dostęp­ne wyłącznie uprawnionym osobom z redakcji ser­wisu w pan­elu kontrolnym.

Kore­spon­denc­ja

Ser­wis lechnews.pl może wysyłać wszys­tkim zare­je­strowanym użytkown­ikom ważne infor­ma­c­je doty­czące ser­wisu i jego dzi­ałal­noś­ci. Zare­je­strowanym użytkown­ikom ser­wis ofer­u­je jeszcze możli­wość otrzymy­wa­nia newslet­tera, w którym zawarte będą infor­ma­c­je jakie użytkown­ik wybierze wpisu­jąc się na listę prenu­mer­a­torów. Każdy użytkown­ik może w dowol­nej chwili zrezyg­nować z otrzymy­wa­nia newslettera.

Ser­wis lechnews.pl utrzymy­wany jest w całoś­ci z reklam. Użytkown­ik nie płaci za żadne opc­je dostęp­ne w ser­wisie. W związku z tym ser­wis ma pra­wo wysyłać wiado­moś­ci o treś­ci komer­cyjnej każde­mu z zare­je­strowanych użytkown­ików, nie częś­ciej jed­nak niż raz w tygod­niu i maksy­mal­nie cztery razy w miesiącu. Pod­czas real­iza­cji mailin­gu, czyli wysył­ki treś­ci komer­cyjnych użytkown­ikom ser­wisu, żadne dane osobowe nie są przekazy­wane osobom trzec­im, w tym nawet pod­miotom taki mail­ing zamaw­ia­ją­cym czy pod­miotom pośred­niczą­cym w zamówie­niu i/lub realizacji.

W przy­pad­ku wszel­kich wąt­pli­woś­ci, pytań oraz sug­estii pow­iązanych z poli­tyką pry­wat­noś­ci, zaprasza­my do kon­tak­tu pod adresem email: kon­takt (at) lechnews.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.