03.03.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Raków Częstochowa vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.14godz.12min.
11.95 X3.25 23.80 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Polityka prywatności

Infor­ma­cje ogólne

Wszys­tkie artykuły zamieszc­zone w ser­wisie są włas­noś­cią www.lechnews.pl oraz autorów. Roz­po­wszech­nia­nie mate­ria­łów znaj­du­ją­cych się w ser­wi­sie jest moż­liwe wyłącz­nie po uzy­ska­niu pisem­nej zgody przed­sta­wi­ciela por­talu LechNews.pl

Jeżeli oso­ba, która chce sko­rzys­tać z naszych zasobów otrzy­ma na to zgodę jest zobow­iązana do poda­nia lin­ka zwrot­nego do naszej strony, która jest właś­ci­cielem tek­stów i ma pra­wo do ich dysponowaniem.

Wszyst­kie mar­ki oraz zna­ki towa­rowe umiesz­czone w tym ser­wi­sie mają cha­rak­ter infor­ma­cyjny i pod­le­gają ochro­nie praw­nej. Ser­wis www.lechnews.pl nie sta­nowi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu prawa.

Ochrona pry­wat­no­ści

Infor­ma­cje prze­ka­zy­wane przez oso­by reje­stru­jące się na stro­nie są wyko­rzy­sty­wane i prze­twa­rzane przez LechNews.pl w celach mar­ke­tin­go­wych z zacho­wa­niem wymo­gów zabez­pie­cze­nia danych okre­ślo­nych w prze­pi­sach o ochro­nie danych oso­bo­wych (z dnia 29 sierp­nia 1997 r. – Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

LechNews.pl nie udo­stęp­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach ser­wisu jakim­kol­wiek oso­bom, fir­mom lub instytucjom.

Każ­da zare­je­stro­wana na por­talu LechNews.pl oso­ba ma moż­li­wość wglą­du do swo­ich danych oraz ich uzu­peł­nie­nia, bądź zaprze­sta­nia ich przetwarzania.

Warun­ki użytkowania

Czytel­nik strony www.lechnews.pl wyraża zgodę na ogranicze­nie w ścią­ga­niu zdjęć w innym celu, niż do użytku oso­bis­tego, oraz zakazu­ją­cym pub­likację na innej stron­ie inter­ne­towej, a także pub­licznego wykorzystywania.

Zasady poli­ty­ki prywatnosci

Wstęp

Szanu­je­my Two­ją pry­wat­ność – poniższy doku­ment pow­stał w celu wyjaśnienia i przy­bliże­nia użytkown­ikom dzi­ałań ser­wisu lechnews.pl w kwestii pozyski­wa­nia i gro­madzenia danych, a także ich ochrony.

Ser­wis lechnews.pl zbiera i przetwarza na własne potrze­by wyłącznie te dane, jakie użytkown­ik zde­cy­du­je się przekazać pod­czas rejes­tracji w ser­wisie i pod­czas korzys­ta­nia z niego. Zdobyte w ten sposób dane nigdy nie są sprzedawane, przekazy­wane i w jakikol­wiek inny sposób udostęp­ni­ane osobom trzecim.

Korzys­ta­jąc z ser­wisu lechnews.pl, newslet­tera czy e‑booków wydawanych przez lechnews.pl akcep­tu­jesz zasady Poli­ty­ki Pry­wat­noś­ci zawarte na niniejszej stron­ie. Ser­wis lechnews.pl zas­trze­ga sobie pra­wo do wprowadzenia zmi­an w Poli­tyce Pry­wat­noś­ci. Każdą osobę korzys­ta­jącą z ser­wisu obow­iązu­je aktu­al­na Poli­ty­ka Pry­wat­noś­ci, którą zawsze znaleźć moż­na na tej stronie.

Definic­je

Poniższe opisy nie mają charak­teru ścisłych definicji, ich zadaniem jedynie jest przy­bliże­nie użytkown­ikom niek­tórych pojęć, które wys­tępu­ją w tym dokumencie.

Ser­wis lechnews.pl – ser­wis inter­ne­towy (strona inter­ne­towa, wit­ry­na) o nazwie „lechnews.pl”, zna­j­du­ją­cy się w sieci Inter­net pod adresem URL https://www.lechnews.pl.

Rejes­trac­ja – wypełnie­nie for­mu­la­rza rejes­tra­cyjnego i założe­nie kon­ta w ser­wisie lechnews.pl.

For­mu­la­rz rejes­tra­cyjny – pod­strona, na której użytkown­ik ser­wisu może dokon­ać rejes­tracji. Zna­j­du­ją się tam pola, które należy wypełnić wpisu­jąc w nie odpowied­nie dane. Nie wszys­tkie pola w for­mu­la­rzu są konieczne do wypełnienia pod­czas rejes­tracji, niek­tóre mają bowiem charak­ter nieobow­iązkowy i użytkown­ik może ale nie musi podawać ich wypeł­ni­ać; pola obow­iązkowe oznac­zone są gwiazdką „*”.

Potwierdze­nie rejes­tracji – pro­ces pole­ga­ją­cy na potwierdze­niu chę­ci rejes­tracji w ser­wisie i wery­fikacji przekazanych danych, to jest szczegól­nie adresu e‑mail. Pole­ga na wysła­niu e‑maila potwierdza­jącego przez ser­wis lechnews.pl na adres e‑mail podany przez użytkown­i­ka pod­czas rejes­tracji. Przesłana wiado­mość zaw­iera link aktywa­cyjny, po kliknię­ciu w który następu­je potwierdze­nie rejes­tracji i otworze­nie konta.

Ciastecz­ka przeglą­dar­ki, tzw. „cook­ie” – niewielkie infor­ma­c­je tek­stowe, wysyłane przez ser­w­er WWW ser­wisu i zapisy­wane po stron­ie użytkown­i­ka, zazwyczaj na twardym dysku.

Log sys­te­mowy – infor­ma­c­ja przekazy­wana automaty­cznie przez kom­put­er użytkown­i­ka na ser­w­er WWW ser­wisu, zaw­ier­a­ją­ca zapis dzi­ałań użytkown­i­ka w danym ser­wisie. Może zaw­ier­ać różne infor­ma­c­je, np. adres IP użytkownika.

Adres IP – numer iden­ty­fika­cyjny, który posi­a­da każdy kom­put­er podłąc­zony do sieci Inter­net. Adres IP może być stały (zawsze ten sam dla danego kom­put­era w sieci Inter­net) lub zmi­en­ny (zawsze inny po każ­do­ra­zowym podłącze­niu do sieci Internet).

Postanowienia ogólne

Admin­is­tra­torem danych jest lechnews.pl. Ochrona danych odby­wa się zgod­nie z wymoga­mi powszech­nie obow­iązu­ją­cych przepisów prawa, a ich prze­chowywanie ma miejsce na zabez­piec­zonych serwerach.

Dla inter­pre­tacji ter­minów sto­su­je się słown­iczek Reg­u­laminu lub tak jak zostało to opisane w „Definic­je”.

Ter­min „RODO” oznacza Roz­porządze­nie Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE.

Admin­is­tra­tor Danych i Dane osobowe

Usłu­go­daw­ca jest admin­is­tra­torem danych swoich klien­tów. Oznacza to, że jeśli posi­adasz Kon­to na naszej stron­ie, to przetwarza­my Two­je dane jak: nazwa użytkown­i­ka (login), adres e‑mail, adres IP.

Usłu­go­daw­ca jest także admin­is­tra­torem osób zapisanych na newsletter.

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgod­nie z przepisa­mi doty­czą­cy­mi ochrony danych osobowych,

b. zgod­nie z wdrożoną Poli­tyką Prywatności,

c. w zakre­sie i celu niezbęd­nym do naw­iąza­nia, uksz­tał­towa­nia treś­ci Umowy, zmi­any bądź jej rozwiąza­nia oraz praw­idłowej real­iza­cji Usług świad­c­zonych drogą elektroniczną,

d. w zakre­sie i celu niezbęd­nym do wypełnienia uza­sad­nionych interesów (prawnie uspraw­iedli­wionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wol­noś­ci oso­by, której dane doty­czą w zakre­sie i celu zgod­nym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zare­je­strowałeś się na stron­ie inter­ne­towej lub zapisałeś się na newsletter.

Każ­da oso­ba, której dane doty­czą ma pra­wo dostępu do danych, spros­towa­nia, usunię­cia lub ograniczenia przetwarza­nia, pra­wo sprze­ci­wu, pra­wo wniesienia skar­gi do organu nadzorczego.

Kon­takt z osobą nad­zoru­jącą przetwarzanie danych osobowych w orga­ni­za­cji Usłu­go­daw­cy jest możli­wy drogą elek­tron­iczną pod adresem e‑mail: kon­takt (at) lechnews.pl.

Zas­trzegamy sobie pra­wo do przetwarza­nia Twoich danych po rozwiąza­niu Umowy lub cofnię­ciu zgody tylko w zakre­sie na potrze­by dochodzenia ewen­tu­al­nych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy kra­jowe albo uni­jne bądź prawa między­nar­o­dowego oblig­u­ją nas do retencji danych.

Usłu­go­daw­ca ma pra­wo udostęp­ni­ać dane osobowe Użytkown­i­ka oraz innych jego danych pod­miotom upoważnionym na pod­staw­ie właś­ci­wych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunię­cie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnię­cia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczal­nego sprze­ci­wu na przetwarzanie danych osobowych.

Usłu­go­daw­ca nie udostęp­ni­a­nia danych osobowych innym pod­miotom aniżeli upoważnionym na pod­staw­ie właś­ci­wych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudon­imiza­cję, szyfrowanie danych oraz mamy wprowad­zoną kon­trolę dostępu dzię­ki czemu min­i­mal­izu­je­my skut­ki ewen­tu­al­nego naruszenia bez­pieczeńst­wa danych.

Dane osobowe przetwarza­ją oso­by wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarza­ją­cy, z który­mi ściśle współpracujemy.

Powierza­my przetwarzanie danych osobowych następu­ją­cym pod­miotom Google LLC, imple­BOT, Hot­Jar, Gru­pa ZPR, Gemius.

Celem przetwarza­ni­ach danych osobowych przez wymienione pod­mio­ty jest dos­tosowanie reklam wyświ­et­lanych na stron­ie inter­ne­towej, a takze tworze­nie statystyk.

Pli­ki przeglą­dar­ki – ciastecz­ka (ang. „cook­ie”)

Każ­da przeglą­dar­ka inter­ne­towa prze­chowu­je tzw. ciastecz­ka (ang. „cook­ie). Są to pli­ki tek­stowe zapisy­wane na dysku Two­jego kom­put­era niezbędne do praw­idłowej pra­cy więk­szoś­ci stron inter­ne­towych, w tym także lechnews.pl.

W plikach ciasteczek (ang. „cook­ie”) nie są gro­mad­zone i przetwarzane żadne dane osobowe, pli­ki te nie pozwala­ją na iden­ty­fikację użytkownika.

Na naszej wit­rynie wyko­rzys­tu­je­my następu­jące pli­ki cookies:

a) „niezbędne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące korzys­tanie z usług dostęp­nych w ramach ser­wisu, np. uwierzytel­ni­a­jące pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytel­ni­a­nia w ramach serwisu;

b) pli­ki cook­ies służące do zapewnienia bez­pieczeńst­wa, np. wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nadużyć w zakre­sie uwierzytel­ni­a­nia w ramach serwisu;

c) „wyda­jnoś­ciowe” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych serwisu;

d) „funkcjon­alne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące „zapamię­tanie” wybranych przez użytkown­i­ka ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­j­su użytkown­i­ka, np. w zakre­sie wybranego języ­ka lub regionu, z którego pochodzi użytkown­ik, rozmi­aru czcion­ki, wyglą­du strony inter­ne­towej itp.;

e) „reklam­owe” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące dostar­czanie użytkown­ikom treś­ci reklam­owych bardziej dos­tosowanych do ich zainteresowań.

Pli­ki „cook­ie” są niezbędne do praw­idłowego dzi­ała­nia ser­wisu, np. logowa­nia użytkown­ików, tworzenia statystyk czy indy­wid­u­al­nego dos­tosowywa­nia niek­tórych opcji serwisu.

Zebrane dane służą do mon­i­torowa­nia i sprawdzenia, w jaki sposób użytkown­i­cy korzys­ta­ją z naszych wit­ryn, aby uspraw­ni­ać funkcjonowanie ser­wisu zapew­ni­a­jąc bardziej efek­ty­wną i bezprob­le­mową naw­igację. Mon­i­torowa­nia infor­ma­cji o użytkown­ikach dokonu­je­my korzys­ta­jąc z narzędzia Google Anal­i­tics, które rejestru­je zachowanie użytkown­i­ka na stronie.

W opc­jach przeglą­dar­ki ist­nieje możli­wość wyłączenia zapisy­wa­nia ciasteczek („cook­ie”) na twardym dysku kom­put­era, nie jest to jed­nak zale­cane i może uniemożli­wić korzys­tanie z częś­ci opcji zawartych w serwisie.

Instrukc­ja zarządza­nia plika­mi cook­ies jest dostęp­na na stron­ie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e‑mail, zbier­ane są jedynie w miejs­cach, w których użytkown­ik wypeł­ni­a­jąc for­mu­la­rz wyraźnie wyraz­ił na to zgodę. Powyższe dane zachowu­je­my i wyko­rzys­tu­je­my tylko do potrzeb niezbęd­nych do wyko­na­nia danej funkcji.

Obow­iąz­ki

Cho­ci­aż zro­bil­iśmy wszys­tko, co możli­we w przy­go­towa­niu naszej strony, infor­mu­je­my, że jest to tech­nicznie niemożli­we, aby dzi­ałała ona bez żad­nych usterek. Nie moż­na udzielić gwarancji doty­czą­cych dal­szego dzi­ała­nia naszej strony i nie bierze­my odpowiedzial­noś­ci w przy­pad­ku, gdy nie będzie ona dzi­ałać z powodu awarii lub kon­serwacji. Należy uświadomić sobie, że wszys­tkie infor­ma­c­je są dostar­czane przez oso­by trze­cie, a my całkowicie cen­imy ich wkład. Jed­nak nie ponosimy odpowiedzial­noś­ci za te infor­ma­c­je. Treść na naszej stron­ie jest zgod­na z prawem pol­skim, ale nie bierze­my odpowiedzial­noś­ci za niez­god­ność z odpowied­ni­mi lokalny­mi przepisa­mi w innych krajach.

Rejes­trac­ja i dane osobowe

Ser­wis lechnews.pl nie dzieli użytkown­ików na lep­szych i gorszych, bowiem do korzys­ta­nia z więk­szoś­ci opcji ser­wisu nie jest wyma­gana rejes­trac­ja. W trosce o wygodę naszych użytkown­ików dostęp­ny jest jed­nak możli­wość rejes­tracji kon­ta w ser­wisie, dającego pełny dostęp do wszys­t­kich funkcji. Ser­wis lechnews.pl pozysku­je wyłącznie te dane, które zostaną nam przekazane przez użytkown­i­ka w for­mu­la­rzu rejes­tra­cyjnym. Wszys­tkie przekazane nam w ten sposób dane podle­ga­ją szczegól­nej ochronie i nie są udostęp­ni­ane czy sprzedawane osobom trzec­im. Dane jakie poda­je użytkown­ik dzielą się na dwie grupy – jawne i nie­jawne. Jawne dane osobowe to jedynie login (nick) oraz po częś­ci adres e‑mail, który może jed­nak zostać ukry­ty. Dane nie­jawne to wszys­tkie pozostałe dane użytkown­i­ka przekazane w for­mu­la­rzu rejes­tra­cyjnym, jak np. imię i nazwisko, miejsce zamieszka­nia czy data urodzenia. Nie są one nigdy wyświ­et­lane w żad­nej częś­ci ser­wisu, są dostęp­ne wyłącznie uprawnionym osobom z redakcji ser­wisu w pan­elu kontrolnym.

Kore­spon­denc­ja

Ser­wis lechnews.pl może wysyłać wszys­tkim zare­je­strowanym użytkown­ikom ważne infor­ma­c­je doty­czące ser­wisu i jego dzi­ałal­noś­ci. Zare­je­strowanym użytkown­ikom ser­wis ofer­u­je jeszcze możli­wość otrzymy­wa­nia newslet­tera, w którym zawarte będą infor­ma­c­je jakie użytkown­ik wybierze wpisu­jąc się na listę prenu­mer­a­torów. Każdy użytkown­ik może w dowol­nej chwili zrezyg­nować z otrzymy­wa­nia newslettera.

Ser­wis lechnews.pl utrzymy­wany jest w całoś­ci z reklam. Użytkown­ik nie płaci za żadne opc­je dostęp­ne w ser­wisie. W związku z tym ser­wis ma pra­wo wysyłać wiado­moś­ci o treś­ci komer­cyjnej każde­mu z zare­je­strowanych użytkown­ików, nie częś­ciej jed­nak niż raz w tygod­niu i maksy­mal­nie cztery razy w miesiącu. Pod­czas real­iza­cji mailin­gu, czyli wysył­ki treś­ci komer­cyjnych użytkown­ikom ser­wisu, żadne dane osobowe nie są przekazy­wane osobom trzec­im, w tym nawet pod­miotom taki mail­ing zamaw­ia­ją­cym czy pod­miotom pośred­niczą­cym w zamówie­niu i/lub realizacji.

W przy­pad­ku wszel­kich wąt­pli­woś­ci, pytań oraz sug­estii pow­iązanych z poli­tyką pry­wat­noś­ci, zaprasza­my do kon­tak­tu pod adresem email: kon­takt (at) lechnews.pl

Kursy na mecze Lecha

Gedania Gdańsk - Świt Skolowin

3. Liga Polska

01/03/2024 13:30

Abha Club - Al Taee

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Al-Okhdood - Al-Riyadh SC

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Polissia Żytomierz - FC LNZ Cherkasy

Liga Ukraińska

01/03/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

01/03/2024 17:45

Gedania Gdańsk - Świt Skolowin

3. Liga Polska

01/03/2024 13:30

Abha Club - Al Taee

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Al-Okhdood - Al-Riyadh SC

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Polissia Żytomierz - FC LNZ Cherkasy

Liga Ukraińska

01/03/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

01/03/2024 17:45

Gedania Gdańsk - Świt Skolowin

3. Liga Polska

01/03/2024 13:30

Abha Club - Al Taee

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Al-Okhdood - Al-Riyadh SC

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Polissia Żytomierz - FC LNZ Cherkasy

Liga Ukraińska

01/03/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

01/03/2024 17:45

Gedania Gdańsk - Świt Skolowin

3. Liga Polska

01/03/2024 13:30

Abha Club - Al Taee

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Al-Okhdood - Al-Riyadh SC

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Polissia Żytomierz - FC LNZ Cherkasy

Liga Ukraińska

01/03/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

01/03/2024 17:45

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.