Na Lecha patrzymy zarówno w sposób poważny i rzetel­ny, ale także nieco z przym­ruże­niem oka. Swoim czytel­nikom będziemy chcieli zaofer­ować polemikę, popartą tek­sta­mi pub­l­i­cysty­czny­mi, które, mamy nadzieję, poz­wolą nam zdobyć stałych czytel­ników. To nie będzie dzi­en­nikarst­wo do jakiego mogliś­cie przy­wyknąć. Chce­my pomieszczać pub­l­i­cystykę z infor­ma­cją. Zabaw­ić się dzi­en­nikarst­wem. A czy na wyjdzie?

Jako por­tal LechNews.pl pow­stal­iśmy w listopadzie 2010 roku, ale już wcześniej na łamach innych mediów pisal­iśmy o “Kole­jorzu”. Wierzymy, że szy­bko przekon­amy Was do siebie i wspól­nie będziemy tworzyć jeden z ciekawych por­talu trak­tu­ją­cych o Lechu Poz­nań.

Ser­wis „LechNews.pl” jest stroną nie­ofic­jal­ną i nie jest w żaden for­mal­ny sposób związany z klubem KKS Lech Poz­nań oraz Sto­warzysze­niem Kibiców Lecha Poz­nań. Wszys­tkie opinie pub­likowane na stron­ie są opini­a­mi redak­torów ser­wisu i nie muszą być zgodne z ofic­jal­nym stanowiskiem klubu.

SKŁAD REDAKCJI:
Buf­fi­asty
Mał­gorza­ta Gorzyńs­ka
Piotr Miśkiewicz
Klau­dia Kaźmier­czak
Jarosław Pulkows­ki
Mar­ta Kicińs­ka
Michał Szy­man­dera
Karol Jaroni
Łukasz Cyra­ni­ak
Podz­iękowa­nia za współpracę:

Daw­id Goś­ci­ak
Patryk Dąbek
Łukasz Grabows­ki

Chci­ałbyś do nas dołączyć? Napisz na [email protected] Szczegóły w zakład­ce “Współpra­ca”.

Ser­wis “LechNews.pl” jest stroną nie­ofic­jal­ną i nie jest w żaden for­mal­ny sposób związany z klubem KKS Lech Poz­nań oraz Sto­warzysze­niem “Wiara Lecha”. Wszys­tkie opinie pub­likowane na stron­ie są opini­a­mi redak­torów ser­wisu i nie muszą być zgodne z ofic­jal­nym stanowiskiem klubu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Infor­ma­cje ogólne

Wszys­tkie artykuły zamieszc­zone w ser­wisie są włas­noś­cią www.lechnews.pl oraz autorów. Roz­po­wszech­nia­nie mate­ria­łów znaj­du­ją­cych się w ser­wi­sie jest moż­liwe wyłącz­nie po uzy­ska­niu pisem­nej zgody przed­sta­wi­ciela por­talu LechNews.pl

Jeżeli oso­ba, która chce sko­rzys­tać z naszych zasobów otrzy­ma na to zgodę jest zobow­iązana do poda­nia lin­ka zwrot­nego do naszej strony, która jest właś­ci­cielem tek­stów i ma pra­wo do ich dys­ponowaniem.

Wszyst­kie mar­ki oraz zna­ki towa­rowe umiesz­czone w tym ser­wi­sie mają cha­rak­ter infor­ma­cyjny i pod­le­gają ochro­nie praw­nej. Ser­wis www.lechnews.pl nie sta­nowi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu prawa.

Ochrona pry­wat­no­ści

Infor­ma­cje prze­ka­zy­wane przez oso­by reje­stru­jące się na stro­nie są wyko­rzy­sty­wane i prze­twa­rzane przez LechNews.pl w celach mar­ke­tin­go­wych z zacho­wa­niem wymo­gów zabez­pie­cze­nia danych okre­ślo­nych w prze­pi­sach o ochro­nie danych oso­bo­wych (z dnia 29 sierp­nia 1997 r. – Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

LechNews.pl nie udo­stęp­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach ser­wisu jakim­kol­wiek oso­bom, fir­mom lub insty­tucjom.

Każ­da zare­je­stro­wana na por­talu LechNews.pl oso­ba ma moż­li­wość wglą­du do swo­ich danych oraz ich uzu­peł­nie­nia, bądź zaprze­sta­nia ich przetwarza­nia.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Czytel­nik strony www.lechnews.pl wyraża zgodę na ogranicze­nie w ścią­ga­niu zdjęć w innym celu, niż do użytku oso­bis­tego, oraz zakazu­ją­cym pub­likację na innej stron­ie inter­ne­towej, a także pub­licznego wyko­rzysty­wa­nia.