Europejskie puchary

Przy­go­da Lech Poz­nań z europe­jski­mi puchara­mi nie się­ga odległych cza­sów. Nie jest też wyjątkowo boga­ta. “Kole­jorz” nie grał w Lidze Mis­trzów, ani nie wywal­czył żad­nego pucharu. Jed­nakże obfi­towała w wiele niesamow­itych spotkań, niespodziewanych zwrotów akcji i pięknych niespodzianek.

Wszys­tko zaczęło się w sezonie 1978/79. Dokład­nie 13. wrześ­nia 1978 roku nastąpił debi­ut Lecha Poz­nań w europe­js­kich pucharach. “Kole­jorz” w I rundzie Pucharu UEFA trafił na niemiec­ki MSV Duis­burg. Poje­dynek był jed­nak bard­zo bolesny dla nas. Niebiesko-biali prze­grali w dwumeczu aż 2–10. Pier­wszym golem strzelonym dla Lecha była bram­ka Jerzego Kasa­li­ka w 34. min­u­cie spotka­nia w stol­i­cy Wielkopolski.

Po niezwyk­le udanych dla Polaków Mis­tr­zost­wach Świa­ta w Hisz­panii “Kole­jorz” miał mierzyć się w Pucharze Zdoby­w­ców Pucharów. I rundę przeszedł bez prob­lemów elimin­u­jąc islandz­ki zespół IB Vest­man­naey­ja. Następ­nie Lech trafił na wspani­ałe wtedy Aberdeen FC. Trenerem szkock­iej drużyny był wów­czas Alex Fer­gu­son. Poz­na­ni­a­cy dali z siebie wszys­tko, ale siłą rzeczy polegli w dwumeczu 0–3.

Lech Athletic Bilbao 1983

(Przed meczem PEMK z Atlet­ic Bil­bao, 1983)

Po zdoby­ciu mis­tr­zost­wa Pol­s­ki już w następ­nym sezonie Lech wys­tąpił w Pucharze Europy Mis­trzów Klubowych. Przy­go­da z tymi roz­gry­wka­mi zakończyła się jed­nak bard­zo szy­bko, bowiem już w I rundzie. “Kole­jorz” nie sprostał wów­czas Ath­leti­cowi Bil­bao, choć w pier­wszym meczu wygrał 2–0.

Kole­jny sezon i kole­jny bój z wielkim europe­jskim zespołem. Tym razem w PEMK Lech wylosował Liv­er­pool. “Kole­jorz” choć stał na stra­conej pozy­cji, to próbował pod­jąć rękaw­ice. Nieste­ty w dwumeczu poz­na­ni­a­cy nie zdobyli nawet gola i polegli 0–5.

Podob­nie zakończyła się pucharowa przy­go­da Lecha w następ­nym sezonie, choć tym razem w Pucharze UEFA. W I rundzie “Kole­jorz” trafił na Borus­się Mönchenglad­bach i nieste­ty odpadł z roz­gry­wek. Przyz­nać trze­ba jed­nak, że w wyjaz­dowym spotka­niu wywal­czyliśmy remis 1–1 po golu Dami­ana Łukasi­ka, więc na rewanż moż­na było patrzeć zupełnie optymistycznie.

Kole­jny wys­tęp Lecha w pucharach był jed­nym z bardziej spek­taku­larnych w his­torii pol­skiej pił­ki. W sezonie 1988/89 Lech grał w PZP. W I rundzie wye­lim­i­nował albańską Fla­mur­tari Wlorę, ale potem trafił na samą FC Barcelonę. Ku zaskocze­niu kat­alońskiej pub­licznoś­ci poz­na­ni­a­cy wywieźli z Camp Nou niespodziewany remis 1–1. Rewanż okazał się bard­zo dra­maty­cznym widowiskiem.

Lech prowadz­ił po golu Jerzego Kruszczyńskiego. Nieste­ty korzyst­ny wynik szy­bko zabrał nam Rober­to. Drużyny nie zdobyły już żad­nego gola, więc o wyniku miały przesądz­ić rzu­ty karne. W nich górą była Bar­ca. Jed­ną z jede­nastek pewnie wyko­rzys­tał José Mari Bakero. “Kole­jorz” był więc niezwyk­le blisko wye­lim­i­nowa­nia późniejszego tryumfa­to­ra rozgrywek!

Lech pana ateny 1990

(Przed meczem  Panathi­naikosem Ate­ny w 1990 roku)

Niem­niej ciekawy był następ­ny wys­tęp Lecha w pucharach. W I rundzie PEMK trafil­iśmy na Panathi­naikos Ate­ny. Niespodziewanie, “Kole­jorz” bard­zo pewnie pokon­ał Greków i awan­sował dalej. Tam czekał już Olympique Mar­sylia. Ku zaskocze­niu piłkarskiego świa­ta poz­na­ni­a­cy wygrali mecz u siebie 3–2 i na rewanż jechali z bramkową zal­iczką. We Francji polegliśmy jed­nak 1–6, choć po lat­ach ujawniono, że polscy piłkarze mogli zostać podtru­ci przez miejs­cowych kucharzy.

Lech jako pier­wszy pol­s­ki zespół otrzy­mał szan­sę gry w nowo utwor­zonej Lidze Mis­trzów. W sezonie 1992/93 najpierw wye­lim­i­nował Skon­to Ryga, a potem miał mierzyć się ze szwedzkim IFK Göte­borg. Nieste­ty, Skan­dy­na­wowie okaza­li się znacznie lep­si wygry­wa­jąc 4–0 w dwumeczu.

lech  ifk goeteborg zurawski

(Rzut karny wykony­wany przez Macie­ja Żurawskiego w meczu z IFK Gote­borg, 1999)

Na kole­jną szan­sę awan­su do eli­tarnych europe­js­kich roz­gry­wek trze­ba było czekać zaled­wie rok. Po wye­lim­i­nowa­niu Beitaru Jero­zoli­ma Lech miał zmierzyć się ze Spar­takiem Moskwa. Ros­janie załatwili sprawę awan­su już w pier­wszym meczu. Wygrali bowiem w Poz­na­niu 5–1 i do rewanżu mogli przys­tąpić na pełnym luzie.

Aż sześć lat czekali poz­nańs­cy kibice na ponowną grę “Kole­jorza” w pucharach. W sezonie 1999/00 Lech miał wal­czyć o grę w Pucharze UEFA. Po trud­nym, acz wygranym poje­dynku z Met­alurgsem Lipawa “Niebiesko-biali” mieli zre­wanżować się IFK Göte­borg za porażkę sprzed sied­miu lat. Nieste­ty i tym razem nie udało się pokon­ać Szwedów.

Po kole­jnych pię­ciu chudych lat­ach Lech dzię­ki zwycięst­wie w Pucharze Pol­s­ki mógł powró­cić na europe­jskie boiska. Był to jed­nak bard­zo nieu­dany come­back, bowiem “Kole­jorz” w fatal­nym sty­lu poległ w dwumeczu z Terekiem Grozny.

Następ­ny wys­tęp był już zde­cy­dowanie lep­szy, a kibi­com przyniósł bard­zo wiele radoś­ci i emocji. W sezonie 2008/09 Lech miał wal­czyć o udzi­ał w fazie grupowej Pucharu UEFA. Poz­na­ni­a­cy bez prob­le­mu wye­lim­i­nowali Chaz­ar Lenko­ran. Następ­nie trafili na Grasshop­pers Zurych. Dwumecz miał być bard­zo wyrów­nany, jed­nak “Kole­jorz” rozbił rywala u siebie zwycięża­jąc 6–0. Ostat­nią stacją przed roz­gry­wka­mi grupowy­mi był poje­dynek z Aus­trią Wiedeń. W stol­i­cy Aus­trii Lech prze­grał 1–2. U siebie jed­nak pokazał wiel­ki fut­bol i wygrał 4–2 strza­la­jąc decy­du­ją­ca bramkę w dolic­zonym cza­sie dogrywki!

Po wylosowa­niu AS Nan­cy, CSKA Moskwa, Deporti­vo la Coruña i Feyeno­or­du Rot­ter­dam typowano Lecha do zaję­cia ostat­niego miejs­ca w grupie. Stało się inaczej. “Kole­jorz” najpierw zremisował 2–2 z fran­cuskim zespołem, potem co praw­da prze­grał w stol­i­cy Rosji 1–2, ale dzię­ki remisowi z Depor i zwycięst­wu z Holen­dra­mi awan­sował do 1/32 Pucharu UEFA. Tam zmierzył się z Udi­nese Cal­cio. Remis 2–2 uzyskany u siebie nie był korzyst­ny, ale w pier­wszej połowie rewanżu Lech grał wielką piłkę i prowadz­ił 1–0. Nieste­ty, Włosi okaza­li się być bardziej doświad­c­zonym zespołem i ostate­cznie wygrali 2–1.

Po przemi­anowa­niu Pucharu UEFA na Ligę Europy Lech miał wal­czyć o awans do nowych roz­gry­wek. Start był niezwyk­le udany, bowiem “Kole­jorz” pokon­ał aż 6–1 nor­wes­ki Fredrik­stad FK. Decy­du­ją­cym dwumeczem miał być poje­dynek z Club Brugge. Zwycięst­wo u siebie 1–0 dawało nadzieję na awans. Nieste­ty w Bel­gii Lech odpadł po rzu­tach karnych.

Najdłuższa przy­go­da Lecha w europe­js­kich pucharach przy­pa­da na sezon 2010/11. Po wywal­cze­niu mis­tr­zost­wa Pol­s­ki stanęliśmy przed szan­są awan­su do Ligi Mis­trzów. W I rundzie dopiero po rzu­tach karnych wye­lim­i­nowal­iśmy Inter Baku. Nadzieje rozwiała nieste­ty Spar­ta Pra­ga. Jed­nak dzię­ki nowej for­mule UEFA‑y mogliśmy jeszcze awan­sować do Ligi Europy. Wystar­czyło pokon­ać Dnipro Dniepropi­etrowsk. Tak się stało i “Kole­jorz” rozpoczął prawdzi­wą przygodę.

Lech trafił do grupy A z Man­ches­terem City, Juven­tusem Turyn i FC Salzburg. Nikt jed­nak nie śmi­ał nawet twierdz­ić, że “Kole­jorz” będzie w stanie awan­sować do następ­nej rundy. Najpierw poz­na­ni­a­cy wywal­czyli niezwyk­le cen­ny remis 3–3 z Turynu. Potem pokon­ali u siebie Aus­tri­aków. W Anglii polegli jed­nak, ale rewanż prze­ci­wko “Cit­i­zens” był wielkim meczem wygranym 3–1. Remis u siebie 1–1 z Juve zag­waran­tował już awans do 1/16 LE. Na tym etapie Lech nie dał już sobie rady prz­gry­wa­jąc w dwumeczu ze Sportingiem Braga.

Puchar UEFA 1978/79:

MSV Duis­burg — Lech Poz­nań 5:0
Lech Poz­nań — MSV Duis­burg 2:5 (Jerzy Kasa­lik 34′, Mirosław Okońs­ki 83′)

Puchar Zdoby­w­ców Pucharów 1982/83:

IB Vest­man­naey­ja — Lech Poz­nań 0:1 (Leszek Par­tyńs­ki 32′)
Lech Poz­nań — IB Vest­man­naey­ja 3:0 (Mirosław Okońs­ki 6′, 52′, Mar­iusz Niewiadom­s­ki 49′)

Aberdeen FC — Lech Poznań2:0
Lech Poz­nań — Aberdeen FC 0:1

Puchar Europy Mis­trzów Klubowych 1983/84:

Lech Poz­nań — Ath­let­ic Bil­bao 2:0 (Mar­iusz Niewiadom­s­ki 34′, Mirosław Okońs­ki 44′)
Ath­let­ic Bil­bao — Lech Poz­nań 4:0

Puchar Europy Mis­trzów Klubowych 1984/85:

Lech Poz­nań — Liv­er­pool FC 0:1
Liv­er­pool FC — Lech Poz­nań 4:0

Puchar UEFA 1985/86:

Borus­sia Mönchenglad­bach — Lech Poz­nań 1:1 (Dami­an Łukasik 73′)
Lech Poz­nań — Borus­sia Mönchenglad­bach 0:2

Puchar Zdoby­w­ców Pucharów 1988/89:

Fla­mur­tari Wlo­ra — Lech Poz­nań 2:3 (Dami­an Łukasik 26′,  Jarosław Araszkiewicz 66′, Mar­i­an Głom­biows­ki 87′)
Lech Poz­nań — Fla­mur­tari Wlo­ra 1:0 (Jarosław Araszkiewicz 25′)

FC Barcelona — Lech Poz­nań 1:1 (Bogusław Pachel­s­ki 71′)
Lech Poz­nań — FC Barcelona 1:1; k: 4:5 (1:1) (Jerzy Kruszczyńs­ki 31′)

Puchar Europy Mis­trzów Klubowych 1990/91:

Lech Poz­nań — Panathi­naikos Ate­ny 3:0 (Czesław Jakołcewicz 1′, 18′, Marek Rzep­ka 62′)
Panathi­naikos Ate­ny — Lech Poz­nań 1:2 (Bogusław Pachel­s­ki 67′, Kaz­imierz Moskal 84′)

Lech Poz­nań — Olympique Mar­sylia 3:2 (Dami­an Łukasik 31′, Bogusław Pachel­s­ki 42′, Andrzej Juskowiak 58′)
Olympique Mar­sylia — Lech Poz­nań 6:1 (Czesław Jakołcewicz 60′)

Liga Mis­trzów 1992/93:

Lech Poz­nań — Skon­to Ryga 2:0 (Mirosław Trze­ci­ak 25′, Jerzy Pod­brożny 39′)
Skon­to Ryga — Lech Poz­nań 0:0

IFK Göte­borg — Lech Poz­nań 1:0
Lech Poz­nań — IFK Göte­borg 0:3

Liga Mis­trzów 1993/94:

Lech Poz­nań — Beitar Jero­zoli­ma 3:0 (Kaz­imierz Moskal 6′, Jerzy Pod­brożny 32′, Mirosław Trze­ci­ak 60′)
Beitar Jero­zoli­ma — Lech Poz­nań 2:4 (Dami­an Łukasik 4′, Mirosław Trze­ci­ak 24′, Jerzy Pod­brożny 31′, Jacek Dem­bińs­ki 70′)

Lech Poz­nań — Spa­trak Moskwa 1:5 (Jerzy Pod­brożny 44′)
Spar­tak Moskwa — Lech Poz­nań 2:1 (Jacek Dem­bińs­ki 29′)

Puchar UEFA 1999/00:

Met­alurgs Lipawa — Lech Poz­nań 3:2 (Maciej Żuraws­ki 25′, Tomasz Najew­s­ki 39′)
Lech Poz­nań — Met­alurgs Lipawa 3:1 (Michał Golińs­ki 56′, Jacek Kubic­ki 72′, Jarosław Maćkiewicz 80′)

Lech Poz­nań — IFK Göte­borg 1:2 (Maciej Żuraws­ki 45′)
IFK Göte­borg — Lech Poz­nań 0:0

Puchar UEFA 2004/05:

Terek Grozny — Lech Poz­nań 1:0
Lech Poz­nań — Terek Grozny 0:1

Puchar UEFA 2008/09:

Chaz­ar Lenko­ran — Lech Poz­nań 0:1 (Robert Lewandows­ki 76′)
Lech Poz­nań — Chaz­ar Lenko­ran 4:1 (Semir Štil­ić 35′, Rafał Muraws­ki 52′, Dim­itri­je Injac 64′, Piotr Reiss 84′)

Lech Poz­nań — Grasshop­pers Zurych 6:0 (Hernán Rengi­fo 5′, Robert Lewandows­ki 14′, 56′, Guiller­mo Val­lori 76′ (s), Dim­itri­je Injac 84′, Sła­womir Peszko 88′)
Grasshop­pers Zurych — Lech Poz­nań 0:0

Aus­tria Wiedeń — Lech Poz­nań 2:1 (Hernán Rengi­fo 66′)
Lech Poz­nań — Aus­tria Wiedeń d: 4:2 (2:1) (Hernán Rengi­fo 10′, Sła­womir Peszko 85′, Robert Lewandows­ki 98′, Rafał Muraws­ki 120′+1′)

Lech Poz­nań — AS Nan­cy 2:2 (Sła­womir Peszko 5′, Semir Štil­ić 22′)
CSKA Moskwa — Lech Poz­nań 2:1 (Semir Štil­ić 66′)
Lech Poz­nań — Deporti­vo la Coruña 1:1 (Hernán Rengi­fo 41′)
Feyeno­ord Rot­ter­dam — Lech Poz­nań 0:1 (Ivan Djur­d­je­vić 27′)

Lech Poz­nań — Udi­nese Cal­cio 2:2 (Hernán Rengi­fo 81′, Manuel Arbole­da 84′)
Udi­nese Cal­cio — Lech Poz­nań 2:1 (Hernán Rengi­fo 13′)

Liga Europy 2009/10:

Fredrik­stad FK — Lech Poz­nań 1:6 (Jakub Wilk 10′, Manuel Arbole­da 22′, 25′, Robert Lewandows­ki 51′, Sła­womir Peszko 54′, Tomasz Bandrows­ki 56′)
Lech Poz­nań — Fredrik­stad FK 1:2 (Robert Lewandows­ki 63′)

Lech Poz­nań — Club Brugge 1:0 (Sła­womir Peszko 90′+2′)
Club Brugge — Lech Poz­nań 1:0; k: 4:3 (1:0)

Liga Mis­trzów 2010/11:

Inter Baku — Lech Poz­nań 0:1 (Artur Wich­niarek 47′)
Lech Poz­nań — Inter Baku 0:1; k: 9:8 (0:1)

Spar­ta Pra­ga — Lech Poz­nań 1:0
Lech Poz­nań — Spar­ta Pra­ga 0:1

Liga Europy 2010/11:

Dnipro Dniepropi­etrowsk — Lech Poz­nań 0:1 (Manuel Arbole­da 5′)
Lech Poz­nań — Dnipro Dniepropi­etrowsk 0:0

Juven­tus Turyn — Lech Poz­nań 3:3 (Artjoms Rud­nevs 14′ (k), 30′, 90′+2′)
Lech Poz­nań — FC Salzburg 2:0 (Manuel Arbole­da 47′, Sła­womir Peszko 80′)
Man­ches­ter City — Lech Poz­nań 3:1 (Joël Tshibam­ba 50′)
Lech Poz­nań — Man­ches­ter City 3:1 (Dim­itri­je Injac 30′, Manuel Arbole­da 86′, Mateusz Możdżeń 90′+1′)
Lech Poz­nań — Juven­tus Turyn 1:1 (Artjoms Rud­nevs 12′)
FC Salzburg — Lech Poz­nań 0:1 (Semir Štil­ić 30″)

Lech Poz­nań — Sport­ing Bra­ga 1:0 (Artjoms Rud­nevs 72′)
Sport­ing Bra­ga — Lech Poz­nań 2:0

Liga Europy 2012/13:

Lech Poz­nań — Żety­su Tałdyko­r­gan 2:0 (Rafał Muraws­ki 61‘, Ger­go Lovren­ci­cs ‘64)
Żety­su Tałryko­r­gan — Lech Poz­nań 1:1 (Bar­tosz Ślusars­ki ‘12)

Chaz­ar Lenko­ran — Lech Poz­nań 1:1 (Mateusz Możdżeń 19‘)
Lech Poz­nań — Chaz­ar Lenko­ran 1:0 (Alek­san­dar Tonew ‘15)

AIK Sol­na — Lech Poz­nań 3:0
Lech Poz­nań — AIK Sol­na 1:0 (Mateusz Możdżeń 72‘)

Kursy na mecze Lecha

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.