Stadion

stadion bulgarska

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa sta­dionu: Sta­dion Miejski
Dokład­ny adres: 60–320 Poz­nań, ul. Buł­gars­ka 17
Pojem­ność stadionu: 43 832
Pojem­ność sek­to­ra gości: 2150
Miejs­ca VIP: 1994
Miejs­ca Super VIP: 30
Miejs­ca dla niepełnosprawnych: 266
Czas budowy: 1968–1980
Czas rozbu­dowy: 2003–2010
Pier­wszy mecz: 23 sierp­nia 1980, Lech Poz­nań — Motor Lublin 1:1
Oper­a­tor stadionu: Kon­sor­cjum Marcelin Man­age­ment i KKS Lech Poz­nań S.A.
Oświ­etle­nie: 2000 lux
Wymi­ary boiska: 105 m x 68 m

 

Sta­dion Miejs­ki zna­j­du­ją­cy się na poz­nańskim Grun­waldzie to od pon­ad 30 lat miejsce roz­gry­wa­nia meczów przez “Kole­jorza”. Jego budowa rozpoczęła się w 1968 roku, a obiekt w żaden sposób nie przy­pom­i­nała dzisiejszego. Składał się on, jak więk­szość obiek­tów w tam­tym cza­sie, z ziem­nego wału w ksz­tał­cie pod­kowy, na którym znalazły się betonowe ław­ki. Po pewnym cza­sie, znalazło się miejsce dla tzw. “Koguta”, czyli miejs­ca dla obsłu­gi spotkań piłkarskich.

stadion_80

stadionkogut

Jupitery

Nieodłąc­zonym ele­mentem, charak­terysty­cznym nie tylko dla sta­dionu, ale całego Poz­na­nia, były cztery jupitery. To 56-metrowe oświ­etle­nie poma­gało w orga­ni­za­cji meczów od 1986 roku. Ich łącz­na moc wynosiła 1890 luk­sów. W związku z mod­ern­iza­cją zniknęło one z panoramy mias­ta. Po raz ostat­ni zaświeciły na Buł­garskiej pod­czas meczu Pucharu Ekstrak­lasy z Arką Gdy­nia. Ostat­ni z nich runął na ziemię 20 listopa­da 2008 roku.

jupiter

Stało się to w związku z mod­ern­iza­cją obiek­tu, który jest rozbu­dowywany do 2002 roku. Wtedy pow­stała tzw. “czwarta try­buna”, przez dłu­gi czas jedy­na, zadas­zona, na sta­dion­ie. Od 2005 roku wały ziemne za drugą z bramek zamieniono na nowoczes­ną try­bunę. Tę zamknię­to w 2008 roku, by dobu­dować trze­ci jej poziom.

stadionlecha

Grun­tow­na mod­ern­iza­c­ja obiektu

Decy­du­ją­ca faza mod­ern­iza­cji rozpoczęła się w 2009 roku. Na przełomie 2008 i 2009 roku zaczę­to budować dwie try­buny zna­j­du­jące się wzdłuż boiska. Od lip­ca 2009 roku do początku 2010 zamknię­to sta­dion, aby rozpocząć mon­taż kra­town­ic kon­strukcji dachu. Cała oper­ac­ja trwała dłużej niż planowano, ale wszys­tkie ele­men­ty założono zgod­nie z planem. Kra­town­i­ca została pokry­ta mem­braną. Jed­nocześnie trwały prace doty­czące wymi­any krze­sełek na obiek­cie, tak aby sta­dion otworzyć z końcem września.

 stadionnowy

Sta­dion obec­nie mieś­ci 43 832. To mniej niż zakładano. Ma na to wpływ fakt, że zmieniono rodza­ju krze­sełek, które na sta­dion­ie będą się zna­j­dować. Te są o 3 cm szer­sze i ostate­cznie spowodu­ją zmi­anę pojem­noś­ci o niespeł­na 2 tysiące miejsc.

Pier­wsze spotkania

Pier­wsze spotkanie na sta­dion­ie roze­gra­no 23 sierp­nia 1980 roku. Prze­ci­wnikiem Lecha, w zremisowanym 1:1 meczu, był Motor Lubin. Reko­rd frek­wencji padł 4 lata później. 8 kwiet­nia 1984 roku na sta­dion­ie, pod­czas meczu z Widzewem, znalazło się 45 tysię­cy kibiców. Na nowym obiek­cie pier­wsze spotkanie roze­gra­no 30 wrześ­nia 2010 roku. Prze­ci­wnikiem “Kole­jorza” był Aus­tri­ac­ki Red Bull Salzburg. Lech po bramkach Manuela Arboledy i Sła­womi­ra Peszko pokon­ał podopiecznych Huu­ba Stevensa.

Reprezen­tac­ja na Bułgarskiej

Na obiek­cie przy Buł­garskiej reprezen­tacji Pol­s­ki grała 13 spotkań. Jed­nak to nie jedyne mecze reprezen­ta­cyjne jakie na nim roze­gra­no. W 2006 w Wielkopolsce odbyły się Mis­tr­zost­wa Świa­ta U‑19. W Poz­na­niu roze­gra­no meczu otwar­cia i finałowy. W listopadzie 2010 roku w Poz­na­niu odbył się towarzys­ki mecz pomiędzy reprezen­tacją Pol­s­ki i Wybrzeżem Koś­ci Sło­niowej, który biało-czer­woni wygrali 3:1.

Dwukrot­nie goszc­zono także finał Pucharu Pol­s­ki. W 1998 roku (Ami­ca Wron­ki – Alu­mini­um Konin 5:3 – po dogr.) i 1999 (Ami­ca Wron­ki – GKS Bełchatów 1:0).

Pojem­ność

Sta­dion mieś­ci 41 609 kibiców. Przy­go­towano na nim 266 miejsc dla osób niepełnosprawnych, a także 45 lóż dla VIP-ów, z których mecze będzie mogło oglą­dać 480 kibiców. Pon­ad­to na sta­dion­ie pow­stanie pon­ad 200 punk­tów gas­tro­nom­icznych. Wokół sta­dionu przy­go­towane zostanie 2050 miejsc parkingowych.

(20) kociol doping kibice caly stadion w barwach

Lech oper­a­torem stadionu

26 wrześ­nia 2011 roku Kon­sor­cjum KKS Lech Poz­nań oraz spół­ka Marcelin Man­age­ment zostali oper­a­torem Sta­dionu Miejskiego. Umowa została pod­pisana na 20 lat.

W ramach umowy, oper­a­tor zobow­iązu­je się do wnoszenia do kasy mias­ta czyn­szu stałego w wysokoś­ci 3 mln 100 tys. zł rocznie oraz czyn­szu zmi­en­nego, zależnego od wpły­wów z dnia mec­zowego i wynoszącego śred­nio 7,5 % wpły­wów. Dodatkowo oper­a­tor będzie płacił czyn­sz od sprzedaży praw do nazwy sta­dionu, wynoszą­cy 30% wartoś­ci wyne­gocjowanej przez niego z potenc­jal­nym spon­sorem umowy (nie mniej niż 1 mln zł rocznie).

DOJAZD:

Linia Trasa
Linia nr 25 tramwaj) Głogowska/Hetmańska — Węgor­ka (wahadłowo)
Linia nr T1 (auto­bus) Ron­do Jezio­rańskiego — Junikowo
Linia nr 50 (auto­bus) Gór­czyn Dworzec — Ogrody
Linia nr 63 (auto­bus) Gór­czyn Dworzec — Gar­bary Dworzec
Linia nr 91 (auto­bus) os. Koperni­ka — os. Jana III Sobieskiego
Linia A (auto­bus) os. Koperni­ka — M1 Cen­trum Handlowe
Linia nr 251 (noc­ny) os. Kwia­towe — Ron­do Kaponiera

 

Kursy na mecze Lecha

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.