Dariusz Żuraw na dłużej w Kolejorzu

Dariusz Żuraw na dłużej w Kolejorzu

Dar­iusz Żuraw pozostanie trenerem pier­wszego zespołu Lecha Poz­nań. Szkole­niowiec będzie związany z Kole­jorzem do 30 czer­w­ca 2021 roku. — Dzięku­ję za zau­fanie, jakim zostałem obdar­zony przez sze­fów klubu. Ter­az będę chci­ał zapra­cow­ać na zau­fanie kibiców, którzy są niezwyk­le ważni i bez ich wspar­cia nie uda nam się osiągnąć celów, jakie przed nami. Kole­jorz zna­j­du­je się na etapie prze­bu­dowy drużyny i cieszę się, że biorę udzi­ał w tym pro­jek­cie — przyz­na­je 46-let­ni tren­er.

Żuraw do Lecha trafił w trak­cie sezonu 2014/2015, kiedy został asys­ten­tem Macie­ja Sko­rży.  W tam­tych roz­gry­wkach świę­towali wspól­nie mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Do Poz­na­nia wró­cił w czer­w­cu ubiegłego roku, żeby objąć trze­ci­oligowe rez­er­wy. W trak­cie roz­gry­wek dwukrot­nie prze­j­mował ekstrak­la­sowego Kole­jorza. Jesienią w dwóch meczach wywal­czył cztery punk­ty. Pra­cow­ał do momen­tu, w którym klub związał się z Adamem Nawałką. Wios­ną raz jeszcze wszedł do szat­ni przy Buł­garskiej. W kryzysowym momen­cie miał pra­cow­ać co najm­niej do koń­ca sezonu. W rundzie finałowej wywal­czył na razie dziewięć punk­tów, pokon­ał dwa najwyżej sklasy­fikowane zespoły po rundzie zasad­niczej — Legię Warsza­wa (1:0) oraz Lechię Gdańsk (2:1).

Ter­az już wiado­mo, że jego mis­ja potr­wa dłużej, bo wyko­rzys­tał szan­sę, jaka otworzyła się przed nim w kwiet­niu. Zarząd klubu wraz z dyrek­torem sportowym zde­cy­dował bowiem o powierze­niu Żuraw­iowi mis­ji prze­bu­dowy zespołu przed kole­jny­mi roz­gry­wka­mi. W życie wchodzi dwulet­ni kon­trakt, obow­iązu­ją­cy do 30 czer­w­ca 2021 roku.

- Darek wkroczył do szat­ni w trud­nym momen­cie. Od początku wiedzi­ał, że nie będziemy zwracać uwa­gi tylko na wyni­ki przez niego osią­gane. Ważny był dla nas styl gry, umiejęt­ność pod­niesienia drużyny w trud­nym momen­cie, a także codzi­en­ny kon­takt z piłkarza­mi. I po zebra­niu tych wszys­t­kich ele­men­tów zde­cy­dowal­iśmy się na kon­tyn­uowanie współpra­cy. Widz­imy bowiem, że tren­er ma swój pomysł na grę i stara się go kon­sek­went­nie real­i­zować — tłu­maczy prezes Lecha, Karol Klim­czak.

To nie wszys­tkie argu­men­ty za pozostaw­ie­niem tren­era Żuraw­ia. - Zależało nam również na ciągłoś­ci szkole­nia. Ten sezon był sza­lony pod wzglę­dem zmi­an na ław­ce tren­er­skiej i ter­az chcieliśmy osiągnąć tak potrzeb­ną sta­bi­liza­cję. Darek Żuraw doskonale rozu­mie naszą wiz­ję i strate­gię, świet­nie się w nią wpisu­je ze swoim pode­jś­ciem. Lech ma grać wysokim pressingiem i ofen­sy­wnie — twierdzi z kolei wiceprezes Kole­jorza, Piotr Rutkows­ki.

Żuraw pod­kreśla, że jest gotowy na pod­ję­cie wyzwa­nia, jakim jest poprowadze­nie drużyny w ekstrak­lasie. - Kole­jorz jest na etapie prze­bu­dowy drużyny i cieszę się, że biorę udzi­ał w tym pro­jek­cie. Zde­cy­dowal­iśmy się na reset, nowe otwar­cie i zro­bimy wszys­tko, żeby w prz­er­wie między roz­gry­wka­mi zbu­dować jak najlep­szą ekipę. Bez wąt­pi­enia jed­nak potrzeb­na jest cier­pli­wość, bo nic nie stanie się jak za dotknię­ciem czar­o­dziejskiej różdż­ki. Razem, począwszy od pra­cown­ików, piłkarzy oraz członków sztabu szkole­niowego Lecha Poz­nań musimy na to ciężko zapra­cow­ać — mówi tren­er.

Lech chce wzmoc­nić sztab szkole­niowy. Jego ostate­czny ksz­tałt poz­namy w najbliższych dni­ach. Trwa­ją bowiem roz­mowy z kandy­data­mi na najbliższych współpra­cown­ików Dar­iusza Żuraw­ia.

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Benfica Lizbona

Liga Europejska

22/10/2020 / 18:55

Lech Poznań - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

25/10/2020 / 17:30

Lech Poznań - Benfica Lizbona

Liga Europejska

22/10/2020 / 18:55

Lech Poznań - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

25/10/2020 / 17:30

Lech Poznań - Benfica Lizbona

Liga Europejska

22/10/2020 / 18:55

Lech Poznań - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

25/10/2020 / 17:30

Lech Poznań - Benfica Lizbona

Liga Europejska

22/10/2020 / 18:55

Lech Poznań - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

25/10/2020 / 17:30

Lech Poznań - Benfica Lizbona

Liga Europejska

22/10/2020 / 18:55

Lech Poznań - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

25/10/2020 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/10/2020 / 18:00

Piast Gliwice - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2020 / 18:00

Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2020 / 20:30

Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

24/10/2020 / 15:00

Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

24/10/2020 / 17:30

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/10/2020 / 18:00

Piast Gliwice - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2020 / 18:00

Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2020 / 20:30

Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

24/10/2020 / 15:00

Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

24/10/2020 / 17:30

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/10/2020 / 18:00

Piast Gliwice - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2020 / 18:00

Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2020 / 20:30

Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

24/10/2020 / 15:00

Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

24/10/2020 / 17:30

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/10/2020 / 18:00

Piast Gliwice - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2020 / 18:00

Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2020 / 20:30

Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

24/10/2020 / 15:00

Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

24/10/2020 / 17:30

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/10/2020 / 18:00

Piast Gliwice - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2020 / 18:00

Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2020 / 20:30

Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

24/10/2020 / 15:00

Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

24/10/2020 / 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress