07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.15godz.30min.
13.90 X3.90 21.55 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Dariusz Żuraw na dłużej w Kolejorzu

Dariusz Żuraw na dłużej w Kolejorzu

Dar­iusz Żuraw pozostanie trenerem pier­wszego zespołu Lecha Poz­nań. Szkole­niowiec będzie związany z Kole­jorzem do 30 czer­w­ca 2021 roku. — Dzięku­ję za zau­fanie, jakim zostałem obdar­zony przez sze­fów klubu. Ter­az będę chci­ał zapra­cow­ać na zau­fanie kibiców, którzy są niezwyk­le ważni i bez ich wspar­cia nie uda nam się osiągnąć celów, jakie przed nami. Kole­jorz zna­j­du­je się na etapie prze­bu­dowy drużyny i cieszę się, że biorę udzi­ał w tym pro­jek­cie — przyz­na­je 46-let­ni trener.

Żuraw do Lecha trafił w trak­cie sezonu 2014/2015, kiedy został asys­ten­tem Macie­ja Sko­rży.  W tam­tych roz­gry­wkach świę­towali wspól­nie mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Do Poz­na­nia wró­cił w czer­w­cu ubiegłego roku, żeby objąć trze­ci­oligowe rez­er­wy. W trak­cie roz­gry­wek dwukrot­nie prze­j­mował ekstrak­la­sowego Kole­jorza. Jesienią w dwóch meczach wywal­czył cztery punk­ty. Pra­cow­ał do momen­tu, w którym klub związał się z Adamem Nawałką. Wios­ną raz jeszcze wszedł do szat­ni przy Buł­garskiej. W kryzysowym momen­cie miał pra­cow­ać co najm­niej do koń­ca sezonu. W rundzie finałowej wywal­czył na razie dziewięć punk­tów, pokon­ał dwa najwyżej sklasy­fikowane zespoły po rundzie zasad­niczej — Legię Warsza­wa (1:0) oraz Lechię Gdańsk (2:1).

Ter­az już wiado­mo, że jego mis­ja potr­wa dłużej, bo wyko­rzys­tał szan­sę, jaka otworzyła się przed nim w kwiet­niu. Zarząd klubu wraz z dyrek­torem sportowym zde­cy­dował bowiem o powierze­niu Żuraw­iowi mis­ji prze­bu­dowy zespołu przed kole­jny­mi roz­gry­wka­mi. W życie wchodzi dwulet­ni kon­trakt, obow­iązu­ją­cy do 30 czer­w­ca 2021 roku.

- Darek wkroczył do szat­ni w trud­nym momen­cie. Od początku wiedzi­ał, że nie będziemy zwracać uwa­gi tylko na wyni­ki przez niego osią­gane. Ważny był dla nas styl gry, umiejęt­ność pod­niesienia drużyny w trud­nym momen­cie, a także codzi­en­ny kon­takt z piłkarza­mi. I po zebra­niu tych wszys­t­kich ele­men­tów zde­cy­dowal­iśmy się na kon­tyn­uowanie współpra­cy. Widz­imy bowiem, że tren­er ma swój pomysł na grę i stara się go kon­sek­went­nie real­i­zować — tłu­maczy prezes Lecha, Karol Klimczak.

To nie wszys­tkie argu­men­ty za pozostaw­ie­niem tren­era Żuraw­ia. - Zależało nam również na ciągłoś­ci szkole­nia. Ten sezon był sza­lony pod wzglę­dem zmi­an na ław­ce tren­er­skiej i ter­az chcieliśmy osiągnąć tak potrzeb­ną sta­bi­liza­cję. Darek Żuraw doskonale rozu­mie naszą wiz­ję i strate­gię, świet­nie się w nią wpisu­je ze swoim pode­jś­ciem. Lech ma grać wysokim pressingiem i ofen­sy­wnie — twierdzi z kolei wiceprezes Kole­jorza, Piotr Rutkowski.

Żuraw pod­kreśla, że jest gotowy na pod­ję­cie wyzwa­nia, jakim jest poprowadze­nie drużyny w ekstrak­lasie. - Kole­jorz jest na etapie prze­bu­dowy drużyny i cieszę się, że biorę udzi­ał w tym pro­jek­cie. Zde­cy­dowal­iśmy się na reset, nowe otwar­cie i zro­bimy wszys­tko, żeby w prz­er­wie między roz­gry­wka­mi zbu­dować jak najlep­szą ekipę. Bez wąt­pi­enia jed­nak potrzeb­na jest cier­pli­wość, bo nic nie stanie się jak za dotknię­ciem czar­o­dziejskiej różdż­ki. Razem, począwszy od pra­cown­ików, piłkarzy oraz członków sztabu szkole­niowego Lecha Poz­nań musimy na to ciężko zapra­cow­ać — mówi trener.

Lech chce wzmoc­nić sztab szkole­niowy. Jego ostate­czny ksz­tałt poz­namy w najbliższych dni­ach. Trwa­ją bowiem roz­mowy z kandy­data­mi na najbliższych współpra­cown­ików Dar­iusza Żurawia.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.