06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.9godz.22min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Dawidziuk: Nasza forma wygląda to obiecująco

Dawidziuk: Nasza forma wygląda to obiecująco

Już tylko godziny dzielą nas od star­tu rundy wiosen­nej Lot­to Ekstrak­lasy. Po długiej prz­er­wie do zma­gań powraca­ją także piłkarze Kole­jorza, którzy swo­je zma­gania zain­au­gu­ru­ją na włas­nym boisku z Bruk-Bet Ter­ma­liką Nieciecza. - Plan, który mieliśmy na okres przy­go­towaw­czy udało się zre­al­i­zować w 100%. Jedyny­mi drob­ny­mi manka­men­ta­mi były urazy. Pomi­mo tego jesteśmy zad­owoleni z pra­cy, którą wykon­al­iśmy. Przy­go­towanie zespołu zarówno pod wzglę­dem tak­ty­cznym jak i mototrycznym wyglą­da coraz lep­iej. W tej chwili nasza for­ma wyglą­da to obiecu­ją­co - oce­nia pracę wyko­naną przez zespół tren­er bramkarzy, Andrzej Daw­idz­iuk. - Ter­mal­i­ca jest dla nas rywalem jak każdy inny. Przewidu­je­my, że będą chcieli zro­bić wszys­tko, by pokrzyżować nam plany. Chce­my oczy­wiś­cie zdobyć kom­plet punk­tów, bo wiemy, że pier­wszy mecz jest zawsze bard­zo ważny. Zda­je­my sobie sprawę z tego, że nasi rywale będą dobrze przy­go­towani, ale my też solid­nie przepra­cow­al­iśmy zimową prz­er­wę — doda­je.

Tak jak przed startem sezonu tak i ter­az sztab szkole­niowy ma niemały orzech do zgryzienia doty­czą­cy obsady poz­nańskiej bram­ki. Cały okres przy­go­towaw­czy bez urazów przepra­cow­ał zarówno Jas­min Burić jak i Matus Put­nocky — na chwilę obec­ną obaj są gotowi do gry.- Mamy dwóch bramkarzy na równym poziomie. Wyjś­ciową jede­nastkę tren­er przed­stawi zawod­nikom w piątek i wtedy dowiemy się kto wys­tąpi między słup­ka­mi. Obsa­da tej pozy­cji w Lechu jest naprawdę moc­na. Zarówno Matus jak i Jas­min mogą w każdej chwili grać Jak nara­zie jed­nak nie roz­maw­iałem z chłopaka­mi na tem­at pozy­cji nr 1 w bram­ce. Jed­no jest pewne — ciężko będzie mi które­goś z nich posadz­ić na ław­ce rez­er­wowych. Ta decyz­ja zawsze wywołu­je emoc­je. Aktu­al­nie te różnice między naszy­mi bramkarza­mi nie są aż tak duże jak na przykład rok temu. Oznacza to, że zawod­nik, który rozpocznie spotkanie z Ter­mal­icą wcale nie może być spoko­jny i musi cały czas utrzymy­wać dobrą dys­pozy­cję. Gramy na dwóch frontach, wszys­tko może się zdarzyć, a więc każdy z nich musi być gotowy na 100% - oce­nia tę sytu­ację szkole­niowiec golkiperów w Kole­jorzu. Jesienią między słup­ka­mi częś­ciej wys­taw­iany był Słowak i to właśnie on na wyda­je się być fawory­tem do tego, by w piątek mecz prze­ci­wko Ter­mal­ice rozpocząć w wyjś­ciowej jede­nastce. - Cieszę się jeśli bramkarz, który w danym momen­cie sezonu jest zmi­en­nikiem poprzez swo­ją postawę na treningach pokazu­je wolę wal­ki i deter­mi­nację. Nie może być to widoczne poprzez inne aspek­ty aniżeli te sportowe. Chci­ałbym zro­bić wszys­tko, aby ta dys­pozy­c­ja psy­chofizy­cz­na Jas­mi­na i Matusa była na jak najwyższym poziomie. Nie obaw­iam się o nich. Jestem przeko­nany, że ich pro­fesjon­al­izm spraw­ia, że dopin­gu­ją się wza­jem­nie oraz moty­wu­ją do jeszcze cięższej pra­cy. Na wios­nę będę chci­ał nadal stosować zasadę, że jeśli jeden z chłopaków broni w lidze to dru­gi ma okazję wykazać się w spotka­ni­ach pucharowych. Wiado­mo jed­nak, że może się zdarzyć wszys­tko — tak jak przykład­owo jesienią miała sytu­ac­ja z Jas­minem pod­czas meczu z Legią - mówi Dawidziuk.

O ile o obsadę na pozy­cji bramkarza raczej moż­na być spoko­jnym, o tyle zas­tanaw­iać może kondy­c­ja murawy na Inea Sta­dion­ie. Klub robi wszys­tko, by ta była w jak najlep­szym stanie jed­nak z pewny­mi uwarunk­owa­ni­a­mi pogodowy­mi nie da się wygrać. - Pod­czas sparingu z Elaną Toruń murawa na Inea Sta­dion­ie nam nie przeszkadza­ła — była bard­zo dobrze przy­go­towana. Po spotka­niu było widać jed­nak, że jest zniszc­zone. Wiado­mo, że warun­ki nie pozwala­ją na to, by trawa rosła tak jak byśmy chcieli, jed­nak na tyle na ile pozwala aura jest ono w zad­owala­ją­cym stanie - kończy swo­ją wypowiedź tren­er Andrzej Dawidziuk.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.