Urban: Jeśli będziemy lepsi i bardziej skuteczni pod bramką przeciwnika to będziemy zdobywać punkty

Urban: Jeśli będziemy lepsi i bardziej skuteczni pod bramką przeciwnika to będziemy zdobywać punkty

Jak dobrze wiado­mo od środy w treningach Kole­jorza nie uczest­niczył obroń­ca Tamas Kadar. Wiele osób łączyło jego nieobec­ność z trans­fer­em do innego klubu, jed­nak tren­er Jan Urban rozwiał wszelkie wąt­pli­woś­ci. -Tamas nie trenu­je bo ma drob­ny uraz ze stawem skokowym. Jeśli chodzi o trans­fer, to mam nadzieję, że z nami zostanie — bardziej jestem na ‘nie’ niż na ‘tak’, bo wiado­mo ze jest już końcówka okien­ka i ciężko zakon­trak­tować jakiegoś zawod­ni­ka. Jesteśmy gotowi na jego ode­jś­cie. Jeśli nas opuś­ci to zawod­nik nowy zostanie ściąg­nię­ty do Poz­na­nia. Następców może być wielu. Tamas jest reprezen­tan­tem kra­ju, ma duże umiejęt­noś­ci piłkarskie i po Euro 2016 na pewno skupił na sobie uwagę wielu klubów. Więk­szość kandy­datów na jego pozy­cję widzi­ałem na żywo, co oznacza to, ze będzie trze­ba za nich zapłacić. Takie opc­je mamy – komen­tu­je tę sytu­ację tren­er Urban.

Poza Kadarem w treningach Lecha nie uczest­niczą także inni zawod­ni­cy. -Nic­ki nie trenu­je, bo nie da rady z powodu prob­lemów z mięśniem przy­wodzi­ciela , pracu­je z fizjoter­apeu­ta­mi. Pojedzie na kon­sul­tac­je zagraniczną. Jas­min być może będzie gotowy na mecz z Piastem, jed­nak i tak nie będziemy robić zmi­any w bram­ce. Jest to jed­nak już końcówka jego kon­tuzji nadgarst­ka.  Nie zagra także Kamil Jóźwiak – doda­je.

Poprzed­ni swój mecz wyjaz­dowy w Niecieczy Kole­jorz roze­grał w piątek, zaś z Piastem zagra w niedzielę – oznacza to, że między kole­jny­mi mecza­mi jest aż dziesięć dni prz­er­wy. –Mając więcej cza­su na tren­ing może­my popra­cow­ać nad różny­mi ele­men­ta­mi. Chodzi o obciąże­nia, te trenin­gi są cięższe, moż­na popra­cow­ać z więk­sza inten­sy­wnoś­cią. Jeśli pracu­je­my nad tak­ty­ka, gdzie chce­my wypróbować innych zawod­ników na danych pozy­c­jach to może­my to zro­bić właśnie dzię­ki dłuższej prz­er­wie między mecza­mi – tłu­maczy szkole­niowiec Lecha.

Tren­er Urban liczy, że zawod­ni­cy Kole­jorza powtórzą sytu­ację z meczu z Cra­cov­ią, kiedy to zdobyli dwie bramki. ­-Strze­lanie bramek , które rozpoczęliśmy na włas­nym boisku i to musimy kon­tynu­woac. Tam gdzie zdoby­wamy gole tam wygry­wamy – zaz­nacza. — Mam nadzieję, że podtrzy­mamy passę bez prze­granej, bo to już trzy mecze bez poraż­ki. Gdy­byśmy wygrali w Niecieczy, to w tabeli nasza sytu­ac­ja wyglą­dała­by o wiele lep­iej. Odkąd jed­nak jest z nami Szy­mon Pawłows­ki nie prze­gral­iśmy, on robi naprawdę różnicę.

W Niecieczy Lecha znów zaw­iodła skuteczność, ponieważ Kole­jorz miał wiele sytu­acji bramkowym, by wyjść na prowadze­nie. W dal­szym ciągu jeśli będziemy lep­si i bardziej skuteczni pod bramką prze­ci­wni­ka to będziemy zdoby­wać punk­ty. Gra całą drużyną w defen­sy­wie daje efek­ty i nie pozwalamy prze­ci­wnikowi stwarzać okazji. Nie pozwalamy na zbyt wiele. Chcielibyśmy mieć więcej naszych sytu­acji pod bramką rywala. Uważam, że mamy ich i tak wystar­cza­ją­co tyle by strzelić jed­na bramkę i zgar­nąć kom­plet punk­tów. Nasi rywale w poprzed­nim meczu nie mieli prak­ty­cznie żad­nej sytu­acji by zdobyć gola i to cieszy ­– pod­sumowu­je optymisty­cznie szkole­niowiec Kolejorza.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress