Kamil Jóźwiak na dłużej w Lechu

Kamil Jóźwiak przedłużył kon­trakt z Lechem Poz­nań i będzie jego zawod­nikiem co najm­niej do czer­w­ca 2019 roku. Umowa zawod­ni­ka ma jed­nak klauzulę automaty­cznego przedłuże­nia o kole­jne dwa lata.

- To bard­zo dobra infor­ma­c­ja — komen­tu­je wiceprezes Kole­jorza, Piotr Rutkows­ki. — Po ogrom­nym zamiesza­niu sprzed kilku tygod­ni i zer­wa­niu rozmów z przed­staw­icielem piłkarza, Kamil przyszedł do nas sam i zapro­ponował porozu­mie­nie. Dos­zliśmy do niego szy­bko, a w roz­mowach uczest­niczył on sam i jego ojciec — doda­je.

Nowa umowa posi­a­da opcję przedłuże­nia o dwa sezony. — Ta klauzu­la to ukłon w stronę piłkarza, którego przed­staw­iciel wcześniej oczeki­wał od nas kon­strukcji 1+2+1, abso­lut­nie nieak­cep­towal­nej — wyjaś­nia wiceprezes. - Od momen­tu, gdy roz­mowy prowadzil­iśmy bezpośred­nio z tatą Kami­la i nim samym, wypra­cow­al­iśmy mod­el kom­pro­misowy. O szczegółowych warunk­ach jed­nak mówić już nie będziemy – pod­kreśla Rutkows­ki.

Zad­owolony z pod­pisa­nia nowej umowy jest też sam zawod­nik. - Jestem wychowankiem tego klubu i bard­zo dużo mu zawdz­ięczam. Wiem, że w tym momen­cie pozostanie przy Buł­garskiej to dla mnie najlep­sza opc­ja. Cieszę się, że pod­pisałem kon­trakt i ter­az mogę w pełni skon­cen­trować się na grze w piłkę — mówi skrzy­dłowy Kole­jorza, Kamil Jóźwiak.

19-latek w niebiesko-białych barwach roze­grał do tej pory 29 spotkań. W obec­nie trwa­jącej kam­panii wys­tąpił w sied­miu meczach, w których zdobył dwie bram­ki i dwukrot­nie asys­tował przy trafieni­ach kolegów z drużyny.

Inf.prasowa/fot. Lech Poz­nań

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress