28.09.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
1dn.17godz.3min.
12.25 X3.30 23.20 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kamil Jóźwiak po zakończeniu sezonu odejdzie z Lecha

Kamil Jóźwiak po zakończeniu sezonu odejdzie z Lecha

Agent Kami­la Jóźwia­ka w poniedzi­ałek po połud­niu defin­i­ty­wnie odrzu­cił przed­staw­ioną zawod­nikowi ofer­tę przedłuże­nia umowy z Lechem Poz­nań do koń­ca sezonu 2020/2021. Wychowanek klubu, który na Buł­garską trafił praw­ie 6 lat temu postanow­ił kon­tyn­uować kari­erę za granicą.

- To dla nas bolesna stra­ta, trud­no nam zrozu­mieć tę decyzję i jesteśmy nią rozczarowani — komen­tu­je wiceprezes Piotr Rutkows­ki. - Kamil w barwach Lecha rozwi­jał się har­moni­jnie, dostał szan­sę wys­tępów w pier­wszej drużynie, pos­makował europe­js­kich pucharów, otrzymy­wał powoła­nia do młodzieżowych reprezen­tacji Pol­s­ki. Pomi­mo słab­szej formy w ostat­nich miesią­cach nadal mu ufal­iśmy i zależało nam na tym, by związał się z Kole­jorzem na dłużej.

Pomoc­nik otrzy­mał propozy­cję pod­pisa­nia nowego, 4‑letniego kon­trak­tu, który wygasał­by 30 czer­w­ca 2021 roku. W tej chwili związany jest z Lechem umową, której bieg kończy się po obec­nym sezonie, choć zawarta jest też w niej klauzu­la automaty­cznego przedłuże­nia o rok.

- Roz­mowy z agen­tem rozpoczęliśmy w latem, jak zresztą w wielu przy­pad­kach naszych młodych zawod­ników, choć­by Rober­ta Gum­nego, Pawła Tom­czy­ka, czy wcześniej Daw­i­da Kow­nack­iego. Trwały jed­nak krótko, a odpowiedzi były częs­to odwlekane w cza­sie i jed­noz­nacznie wskazy­wały na to, że do porozu­mienia nie dojdzie — mówi wiceprezes.

O ostate­cznej decyzji przed­staw­iciel zawod­ni­ka poin­for­mował sze­fów Lecha w poniedzi­ałek po połud­niu. Pod­czas spotka­nia w siedz­i­bie klubu wyrażony został brak zain­tere­sowa­nia złożoną ofer­tą, bo — jak zaz­nac­zono — 19-let­ni piłkarz swo­ją kari­erę będzie kon­tyn­uował za granicą.

- Oczy­wiś­cie, będziemy trzy­mać za Kami­la kciu­ki i, mimo żalu, życzymy mu powodzenia. Bard­zo chcielibyśmy, by poszedł prze­tar­tym już szlakiem innych naszych wychowanków, o których w ostat­nich miesią­cach było bard­zo głośno — argu­men­tu­je Piotr Rutkows­ki. - Jesteśmy przeko­nani, że nie jest jeszcze gotowy do wyjaz­du zagranicznego, braku­je mu takiego doświad­czenia, z jakim Lecha opuszcza­li na przykład Linet­ty i Kędzio­ra. Ma na swoim kon­cie 28 meczów w naszych barwach, a co ważne – każdy z naszych wychowanków, którzy dostawali u nas tyle szans gry, dziś kon­tynu­u­je kari­erę w dobrym zagranicznym klu­bie lub się do tego zbliża, albo prezen­tu­je niezły poziom ekstrak­la­sowy, jak Możdżeń czy Drewniak.

Jóźwiak będzie zawod­nikiem I drużyny Kole­jorza do koń­ca sezonu. W tym cza­sie ma pozostawać do dys­pozy­cji tren­era i poma­gać zespołowi w walce o punk­ty. - Jeśli sztab szkole­niowy uzna, że for­ma Kami­la upoważ­nia go do gry, na pewno z jego usług sko­rzys­ta. Szan­sę dołączenia do pier­wszego zespołu dostaną jed­nak kole­jni młodzi piłkarze, którzy wierzą w to, że gra­jąc dla Lecha Poz­nań i ufa­jąc nam będą mogli zro­bić kole­jne ważne kro­ki w swoich kari­er­ach - kończy wiceprezes Rutkowski.

Inf. pra­sowa

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.