Pod­czas for­mal­i­zowa­nia WL pod­pisana została również umowa pre­cyzu­ją­ca zasady współpra­cy pomiędzy klubem, a sto­warzysze­niem, określa­ją­ca nasze zada­nia i kom­pe­tenc­je w struk­turze Lecha.  Przykła­dem może być fakt, że klub cedu­je na sto­warzysze­nie orga­ni­za­cję wyjazdów. W zami­an za to WL bierze odpowiedzial­ność za wszelkie wypad­ki mogące się pod­czas nich wydarzyć. Na tej pod­staw­ie jesteśmy na przykład zobow­iązani do pokry­wa­nia kosztów ewen­tu­al­nych kar ze strony PZPN za zachowanie kibiców. Z umowy tej wyni­ka także głos dorad­czy kibiców w ksz­tał­towa­niu poli­ty­ki cenowej klubu w zakre­sie sprzedaży biletów i kar­netów, opieka nad stroną inter­ne­tową oraz redagowanie Pro­gra­mu Mec­zowego i corocznej Kro­ni­ki. Podob­na umowa związa­ła “Wiarę Lecha” z KKS Lech Poz­nań.

Najbliższy okres dzi­ałal­noś­ci Wiary Lecha nastaw­iony będzie przede wszys­tkim na pozyski­wanie nowych członków i orga­ni­zowa­niu akcji pro­mu­ją­cych kibi­cow­anie Lechowi. Ambit­nym celem jaki staw­ia prezes jest dąże­nie do stworzenia orga­ni­za­cji masowej, podob­nej do znanych z klubów Zachod­niej Europy. Nasz cel to stworze­nie mody na  życie sprawa­mi klubu nie tylko przez 90 min­ut meczu, ale również poza sta­dionem.

Uczest­nict­wo w WL daje możli­wość wpły­wa­nia na wiele spraw, które dzieją się w wokół Kole­jorza. Planowany jest również rozwój pro­gra­mu lojal­noś­ciowego, z którego wyniknąć mają konkretne korzyś­ci z przy­należnoś­ci do sto­warzyszenia. Jako przykład moż­na podać planowane zniż­ki na towary i usłu­gi rozprowadzane przez pod­mio­ty związane z klubem bądź sto­warzysze­niem. Wiara Lecha stara się dzi­ałać per­spek­ty­wicznie poprzez pop­u­lary­zowanie najwięk­szego i najpop­u­larniejszego klubu w Wielkopolsce wśród młodzieży.

Ofic­jal­na strona sto­warzyszenia: http://wiaralecha.pl

Forum Wiary Lecha: http://forum.wiaralecha.pl/