06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.28min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kompleksowy przegląd lechitów w sparingach. Kto wygrał, a kto przegrał konkurencję?

Okres przy­go­towaw­czy do rundy wiosen­nej dobiegł koń­ca. Już w niedzielę Lech Poz­nań zmierzy się z beni­aminkiem Ekstrak­lasy — Ter­ma­liką Bruk-Bet Nieciecza. Przed wznowie­niem roz­gry­wek zespół tren­era Jana Urbana zespół zagrał sześć meczów kon­trol­nych i odbył dwa obozy — jeden na Cyprze, a dru­gi w Hisz­panii. Na trzy dni przed meczem inau­gu­ra­cyjnym w roku 2016 lechi­ci zaplanowany mają jeszcze jeden spar­ing. W środę na bocznym boisku przy uli­cy Buł­garskiej zagra­ją z 1‑ligowym Chro­brym Głogów.

Ostat­nie dwa miesiące będą miały ogromne znacze­nie w grze Lecha w zbliża­jącej się rundzie. Wiele decyzji pod­ję­tych pod­czas okre­su przy­go­towaw­czego będą się ciągnąć co najm­niej przez najbliższe pół roku. Na przykład odd­anie na wypoży­czenia miernych w poprzed­niej rundzie Formel­li i Thoma­lli na pewno nie obniży poziomu piłkarskiego w pier­wszej drużynie. W ich miejsce pojaw­ili się już prze­cież nowo pozyskany Nic­ki Bille i wychowanek Lecha- Kamil Jóźwiak. Do osamot­nionego na lewej flance Szy­mona Pawłowskiego dołączył Sisi i w ten sposób w kadrze Lecha na każdą pozy­cję przy­pa­da po dwóch zawod­ników. Umówmy się, że w drużynie mającej ambic­je zagoś­cić w europe­js­kich pucharach na dłużej, zakres możli­woś­ci powinien być trochę szer­szy. Szczegól­nie, że trzech zawod­ników sze­rok­iej kadry dopiero wchodzi do seniorskiej pił­ki, a debi­u­tu w Ekstrak­lasie jeszcze nie doświadczyli.

DSC_0109

W poprzed­niej rundzie opiekun lechitów przyzwycza­ił wszys­t­kich do rotowa­nia skła­dem. Wyty­powanie wyjś­ciowej jede­nast­ki bez jed­nej pomył­ki graniczyło z cud­em. Wszys­tko wskazu­je na to, że wios­ną będzie podob­nie, bo w sześ­ciu zimowych sparingach lechi­ci znów zamieniali się na boisku jak masy powi­etrza w obiegu pasatowym.

Między słup­ka­mi najczęś­ciej stawał Jas­min Burić i przed wznowie­niem roz­gry­wek nie może narzekać na swo­ją pozy­cję w klu­bie. Jest niek­wes­t­ionowaną “jedynką” i jeśli tylko uchroni się od kon­tuzji, będzie ogrom­nym wspar­ciem dla for­ma­cji defen­sy­wy. Gdy­by jed­nak Boś­ni­ak nie mógł wys­tąpi w jakimś spotka­niu, na wejś­cie na boisko zawsze gotowi będą Krzysztof Kotorows­ki i młody Mateusz Lis.

Na bokach obrony sytu­ac­ja wyglą­da w miarę klarown­ie, a przy­na­jm­niej po jej prawej stron­ie. Keb­ba Ceesay roze­grał pod­czas okre­su przy­go­towaw­czego 360 min­ut, czyli najwięcej z całej kadry. Wszys­tko na to wskazu­je, że Tomasz Kędzio­ra z 225 min­u­ta­mi na kon­cie początek wios­ny spędzi na ław­ce. Pod prze­ci­wną lin­ią autu sytu­ac­ja jest nieco bardziej skom­p­likowana. Tam Jan Urban ma do wyboru Tamasa Kadara, Vladimi­ra Volko­va i Rober­ta Gum­nego. Pier­wszy z nich jest nom­i­nal­nym stop­erem, choć w sparingach roze­grał 300 min­ut i nie jest wyk­luc­zone, że szkole­niowiec mis­trzów Pol­s­ki prze­sunie Węgra na lewą stronę defen­sy­wy. Do gry w pełnym wymi­arze cza­sowym jeszcze nie jest bowiem gotowy Vladimir Volkov, który dołączył do zespołu Kole­jorza z bel­gi­jskiego Meche­len. Serb w sparingach zagrał jedyne 60 minut.

tamas kadar

Do gry na środ­ku defen­sy­wy gotowa jest czwór­ka zawod­ników, a w obwodzie jest również Kadar i Dud­ka, którzy częs­to na “stop­erze” już wys­tępowali. Po 270 min­ut w sparingach roze­grali Paulus Ara­ju­uri, Marcin Kamińs­ki i Maciej Wilusz i to nimi będzie rotował Jan Urban. Młody Tomasz Dejew­s­ki nie zagrał jed­nak o wiele mniej i być może już niedłu­go zasłuży na debi­ut w pier­wszym zespole.

W środ­ku pola, na pozy­cji defen­sy­wnego pomoc­ni­ka do gry gotowych jest trzech solid­nych, doświad­c­zonych i sil­nych zawod­ników. Trał­ka, Tet­teh i Dud­ka- wszyscy mają roze­grane pon­ad 250 min­ut, a konku­ru­ją również z Linet­tym, który może grać zarówno na pozy­cji “6”, jak i na “8”. Wychowanek Kole­jorza był nieco oszczędzany przez sztab szkole­niowy, gdyż zagrał tylko w trzech z sześ­ciu meczów towarzyskich.

Maciej Gajos i Darko Jevtić- dwaj pre­tenden­ci do prze­ję­cia roli kon­duk­to­ra “Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy” pozostaw­ionej przez Hamalaine­na. Ten pier­wszy zagrał w każdym sparingu i roze­grał 315 min­ut. Wychowanek FC Basel ma na swoim kon­cie 25 min­ut mniej, lecz to jemu udało się zal­iczyć dwa trafienia do siat­ki rywali.

Czas na skrzy­dłowych. Dwóch uznanych lechitów z kilkulet­nim stażem, nabytek z papiera­mi na moc­nego zawod­ni­ka i tech­nicznie uzdol­niony wychowanek. Nie ma już Dar­iusza Formel­li, a ten częs­to dostawał szanse w końcówkach spotkań. Być może jego rolę prze­jmie Kamil Jóźwiak, który z przeko­naniem do siebie szkole­niow­ca nie powinien mieć więk­szego prob­le­mu. Gra wid­owiskowo, co z pewnoś­cią podo­ba się tren­erowi Urbanowi.

6

Napast­nik. Najsła­biej obsad­zona pozy­c­ja w klu­bie. 19-latek, świeżo pozyskany Duńczyk, po którym nie wiado­mo, czego moż­na się spodziewać. Jest także 33-let­ni Marcin Robak, lecz ten do gry po kon­tuzji wró­ci najw­cześniej dopiero na rundę finałową. I Daw­id Kow­nac­ki i Nic­ki Bille zal­icza­ją się do tych, którzy byli próbowani w sparingach najrzadziej, a mimo to “Kow­naś” zakończył przy­go­towa­nia z dwoma gola­mi na koncie.

Gdy­by więc sug­erować się tylko wys­tę­pa­mi w meczach kon­trol­nych, Lech na mecz z Ter­ma­liką wyszedł­by w następu­ją­cym składzie:

Burić — Ceesay, Kamiński/Wilusz, Ara­ju­uri, Kadar — Trał­ka, Dud­ka- Lovrenc­sics, Gajos, Pawłowos­ki- Kownacki

jan urban

Oto jak prezen­tu­je się bilans wys­tępów 24 lechitów:

Bramkarze:

 1. Burić — 270 min (90+90+90)
 2. Kotorows­ki- 180 min (90+90)
 3. Lis — 90 min

Prawi obroń­cy:

 1. Ceesay 360 min (45+90+90+90+45)
 2. Kędzio­ra 225 min (45+45+90+45)

Lewi obroń­cy:

 1. Kadar 300 min (45+90+30+90+45)
 2. Gum­ny 156 min (45+90+21)
 3. Volkov 60 min

Środ­kowi obrońcy:

 1. Ara­ju­uri 270 min (45+90+90+45)
 2. Kamińs­ki 270 min (45+90+90+45)
 3. Wilusz 270 min (45+90+90+45)
 4. Dejew­s­ki 249 min (45+90+69+45)

Defen­sy­wni pomocnicy:

 1. Trał­ka 270 min (45+90+90+45)
 2. Dud­ka 270 min (45+90+90+45)
 3. Tet­teh 261 min (45+90+71+10+45)

Ofen­sy­wni pomocnicy:

 1. Gajos 315 min (45+70+45+19+90+19)
 2. Jevtić 290 min (45+20+90+90+45) — 2 bramki
 3. Linet­ty 225 min (90+90+45)

Pra­woskrzy­dłowi:

 1. Lovrenc­sics 294 min (45+45+45+45+90+45)
 2. Jóźwiak 201 min (45+90+21+45)

Lewoskrzy­dłowi:

 1. Sisi 270 min (45+45+45+90+45)
 2. Pawłows­ki 270 min (45+90+90+45)

Napast­ni­cy:

 1. Kow­nac­ki 177 min (45+45+62+80+45)
 2. Nic­ki Bille 73 min (45+28)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.