02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.12godz.52min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech Conference: Dla każdego coś ciekawego

Lech Conference: Dla każdego coś ciekawego

Jak co roku, Lech Poz­nań i głod­ni wiedzy tren­erzy pił­ki nożnej z całej Pol­s­ki opanowali poz­nańską Arenę. Pon­ad tysięczną wid­own­ię nowinek naucza­ło w sum­ie dziewię­ciu prele­gen­tów zarówno z Pol­s­ki jak i z czołowych akademii piłkars­kich Europy. Nar­o­dowy Mod­el Gry przed­staw­ił Marcin Dor­na, o struk­turze Akademii Lecha Poz­nań opowiadał Rafał Ula­tows­ki, a najważniejsze aspek­ty w pro­ce­sie szkole­nia zawod­ni­ka przeanal­i­zował Paulo Leitao — gwiaz­da tegorocznej konferencji. 

Lech Con­fer­ence odbyło się po raz siód­my i znów pod patronatem Pol­skiego Związku Pił­ki Nożnej, co najlepiej świad­czy o randze tej kon­fer­encji. — To wydarze­nie, na którym każdy zna­jdzie coś dla siebie. Od tren­era młodz­i­ut­kich dzieci, przez scou­ta, miłośni­ka fut­bolu, do tren­era drużyny seniorskiej. Spotkałem się po raz pier­wszy z wielo­ma ciekawy­mi ćwiczeni­a­mi i pewnie niek­tórych zde­cy­du­ję się użyć w treningu swo­jej drużyny — mówi Jarosław Wróblews­ki, tren­er Drużyny Wiary Lecha.

img_5897

-Szczegól­nie spodobało mi się wys­tąpi­e­nie Joachi­ma Ebla, gdzie dowiedzi­ałem się o formie treningu, który wyma­ga sporej kon­cen­tracji. Nie miałem poję­cia, że taki sposób wyko­rzysty­wany jest między inny­mi przez tren­era Jur­ge­na Klop­pa, czy szkole­niow­ców FC Basel — komen­tu­je szkole­niowiec trze­ciej siły Poz­na­nia. Tren­er juniorów FC Basel przeprowadz­ił krót­ki tren­ing z junio­ra­mi Lecha, gdzie zaprezen­tował ćwiczenia wyma­ga­jące ogrom­nego skupi­enia i kon­cen­tracji. Doskon­al­iły one koor­dy­nację ruchową młodych zawodników.

Kon­fer­encję poprowadz­ił Fil­ip Sur­ma — były tren­er Cra­covii, a obec­nie dzi­en­nikarz NC+. Jako pier­wszego, mod­er­a­tor kon­fer­encji zapowiedzi­ał Marci­na Dornę — selekcjon­era młodzieżowej reprezen­tacji Pol­s­ki, która już w czer­w­cu 2017 roku będzie gospo­darzem Mis­tr­zostw Europy U‑21. Przed­staw­ił on kon­cepcję prze­jś­cia z defen­sy­wy do ofen­sy­wy i na odwrót zgod­nie z Nar­o­dowym Mod­elem Gry. — Ataku­jąc myśl o obronie, broniąc się myśl o atakowa­niu — tak brz­mi maksy­ma, która właś­ci­wie streszcza całe wys­tąpi­e­nie jed­nego z autorów podręczni­ka wydanego przez PZPN.

img_5840

Kole­jnym ze znanych pol­s­kich prele­gen­tów był Rafał Ula­tows­ki — szef Akademii Lecha Poz­nań. Były piłkarz i szkole­niowiec pokazał budowę wodzącej akademii w Polsce, a także przed­staw­ił mod­el ide­al­nego napast­ni­ka i szablon jego zachowań i współpra­cy z ofen­sy­wnym pomoc­nikiem. Głównym narzędziem przekaza­nia wiedzy zgro­mad­zonym tren­erom byli ade­p­ci akademii Kole­jorza. Młodzi lechi­ci pokazy­wali omaw­iane ćwiczenia na boisku, na którym juz jutro rozpocznie się Lech Cup.

Gwiazdą Lech Con­fer­ence 2016 był Paulo Leitao — były dyrek­tor akademii Sportin­gu Lizbona. Por­tu­gal­czyk wyko­rzys­tał swo­je ogromne doświad­cze­nie i wiedzę na tem­at wychowywa­nia europe­js­kich sław pił­ki nożnej i przed­staw­ił bard­zo ciekawy wykład na tem­at budowy akademii.  Pod­czas niego, Leitao zas­tanow­ił się nad sensem rozbu­dowywa­nia piłkars­kich akademii i pokazał mod­el przykład­owej szkół­ki. Swo­je wys­tąpi­e­nie zaczął jed­nak od zaz­naczenia, że nie ma jed­nego właś­ci­wego wzoru filo­zofii piłkarskiej i wszys­tko zależy od warunk­ów, jakie dana akademia jest w stanie stworzyć. Piłkars­ki wiz­jon­er zwró­cił także uwagę na scout­ing, mówiąc, że Sport­ing Lizbona nie był­by nigdy wielkim klubem, gdy­by nie ścią­gał najlep­szych zawod­ników już od najmłod­szych lat — wys­tąpi­e­nie Por­tu­gal­czy­ka było skierowane głównie do tren­erów zespołów młodzieżowych i dyrek­torów akademii, ale ogrom­ną wiedzę pana Leitao z pewnoś­cią docenił każdy obec­ny na kon­fer­encji — ocenił wys­tęp Wróblewski.

img_5959

Oprócz wyżej wymienionych prele­gen­tów wys­tąpili również lekarz reprezen­tu­ją­cy Rehas­port Clin­ic, Tomasz Soł­tysi­ak z Soc­cer Skills Pro, Ivo Hain — tren­er grupy młodzieżowej Spar­ty Pra­ga, Ivan Kep­ci­ja i Ugo Klin­gor z Dina­ma Zagrzeb oraz Błażej Czyżews­ki z Lech Poz­nań Foot­ball Academy.

Karol Jaroni

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.