Lech Conference: Dla każdego coś ciekawego

Lech Conference: Dla każdego coś ciekawego

Jak co roku, Lech Poz­nań i głod­ni wiedzy tren­erzy pił­ki nożnej z całej Pol­s­ki opanowali poz­nańską Arenę. Pon­ad tysięczną wid­own­ię nowinek naucza­ło w sum­ie dziewię­ciu prele­gen­tów zarówno z Pol­s­ki jak i z czołowych akademii piłkars­kich Europy. Nar­o­dowy Mod­el Gry przed­staw­ił Marcin Dor­na, o struk­turze Akademii Lecha Poz­nań opowiadał Rafał Ula­tows­ki, a najważniejsze aspek­ty w pro­ce­sie szkole­nia zawod­ni­ka przeanal­i­zował Paulo Leitao — gwiaz­da tegorocznej konferencji. 

Lech Con­fer­ence odbyło się po raz siód­my i znów pod patronatem Pol­skiego Związku Pił­ki Nożnej, co najlepiej świad­czy o randze tej kon­fer­encji. — To wydarze­nie, na którym każdy zna­jdzie coś dla siebie. Od tren­era młodz­i­ut­kich dzieci, przez scou­ta, miłośni­ka fut­bolu, do tren­era drużyny seniorskiej. Spotkałem się po raz pier­wszy z wielo­ma ciekawy­mi ćwiczeni­a­mi i pewnie niek­tórych zde­cy­du­ję się użyć w treningu swo­jej drużyny — mówi Jarosław Wróblews­ki, tren­er Drużyny Wiary Lecha.

img_5897

-Szczegól­nie spodobało mi się wys­tąpi­e­nie Joachi­ma Ebla, gdzie dowiedzi­ałem się o formie treningu, który wyma­ga sporej kon­cen­tracji. Nie miałem poję­cia, że taki sposób wyko­rzysty­wany jest między inny­mi przez tren­era Jur­ge­na Klop­pa, czy szkole­niow­ców FC Basel — komen­tu­je szkole­niowiec trze­ciej siły Poz­na­nia. Tren­er juniorów FC Basel przeprowadz­ił krót­ki tren­ing z junio­ra­mi Lecha, gdzie zaprezen­tował ćwiczenia wyma­ga­jące ogrom­nego skupi­enia i kon­cen­tracji. Doskon­al­iły one koor­dy­nację ruchową młodych zawodników.

Kon­fer­encję poprowadz­ił Fil­ip Sur­ma — były tren­er Cra­covii, a obec­nie dzi­en­nikarz NC+. Jako pier­wszego, mod­er­a­tor kon­fer­encji zapowiedzi­ał Marci­na Dornę — selekcjon­era młodzieżowej reprezen­tacji Pol­s­ki, która już w czer­w­cu 2017 roku będzie gospo­darzem Mis­tr­zostw Europy U‑21. Przed­staw­ił on kon­cepcję prze­jś­cia z defen­sy­wy do ofen­sy­wy i na odwrót zgod­nie z Nar­o­dowym Mod­elem Gry. — Ataku­jąc myśl o obronie, broniąc się myśl o atakowa­niu — tak brz­mi maksy­ma, która właś­ci­wie streszcza całe wys­tąpi­e­nie jed­nego z autorów podręczni­ka wydanego przez PZPN.

img_5840

Kole­jnym ze znanych pol­s­kich prele­gen­tów był Rafał Ula­tows­ki — szef Akademii Lecha Poz­nań. Były piłkarz i szkole­niowiec pokazał budowę wodzącej akademii w Polsce, a także przed­staw­ił mod­el ide­al­nego napast­ni­ka i szablon jego zachowań i współpra­cy z ofen­sy­wnym pomoc­nikiem. Głównym narzędziem przekaza­nia wiedzy zgro­mad­zonym tren­erom byli ade­p­ci akademii Kole­jorza. Młodzi lechi­ci pokazy­wali omaw­iane ćwiczenia na boisku, na którym juz jutro rozpocznie się Lech Cup.

Gwiazdą Lech Con­fer­ence 2016 był Paulo Leitao — były dyrek­tor akademii Sportin­gu Lizbona. Por­tu­gal­czyk wyko­rzys­tał swo­je ogromne doświad­cze­nie i wiedzę na tem­at wychowywa­nia europe­js­kich sław pił­ki nożnej i przed­staw­ił bard­zo ciekawy wykład na tem­at budowy akademii.  Pod­czas niego, Leitao zas­tanow­ił się nad sensem rozbu­dowywa­nia piłkars­kich akademii i pokazał mod­el przykład­owej szkół­ki. Swo­je wys­tąpi­e­nie zaczął jed­nak od zaz­naczenia, że nie ma jed­nego właś­ci­wego wzoru filo­zofii piłkarskiej i wszys­tko zależy od warunk­ów, jakie dana akademia jest w stanie stworzyć. Piłkars­ki wiz­jon­er zwró­cił także uwagę na scout­ing, mówiąc, że Sport­ing Lizbona nie był­by nigdy wielkim klubem, gdy­by nie ścią­gał najlep­szych zawod­ników już od najmłod­szych lat — wys­tąpi­e­nie Por­tu­gal­czy­ka było skierowane głównie do tren­erów zespołów młodzieżowych i dyrek­torów akademii, ale ogrom­ną wiedzę pana Leitao z pewnoś­cią docenił każdy obec­ny na kon­fer­encji — ocenił wys­tęp Wróblewski.

img_5959

Oprócz wyżej wymienionych prele­gen­tów wys­tąpili również lekarz reprezen­tu­ją­cy Rehas­port Clin­ic, Tomasz Soł­tysi­ak z Soc­cer Skills Pro, Ivo Hain — tren­er grupy młodzieżowej Spar­ty Pra­ga, Ivan Kep­ci­ja i Ugo Klin­gor z Dina­ma Zagrzeb oraz Błażej Czyżews­ki z Lech Poz­nań Foot­ball Academy.

Karol Jaroni

Kursy na mecze Lecha

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.