06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.13godz.26min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech Conference — Tomasz Wałdoch o szkoleniu w Schalke 04

Lech Conference — Tomasz Wałdoch o szkoleniu w Schalke 04

Lech Con­fer­ence na pewno jest pewnego rodza­ju ewen­e­mentem w Polsce. Wychodzi naprze­ciw tren­erom z mniejszych miast, tren­erom młodzieżowym, którzy w więk­szoś­ci przy­pad­ków nie wyjeżdża­ją na podob­ne szkole­nia za granicę. Pod­czas tegorocznej edy­cji mogliśmy słuchać prele­gen­tów z Liv­er­poolu, czy Juven­tusu, o czym może­cie przeczy­tać w innych tek­stach na naszej stron­ie. Jed­nak główną gwiazdą dzisi­aj w Are­nie był Tomasz Wał­doch, był reprezen­tant Pol­s­ki, obec­nie tren­er młodzieżowy w Schalke 04. Może określe­nie tren­er nie odd­a­je najlepiej funkcji, jaką Wał­doch pełni w klu­bie. Jest on bardziej koor­dy­na­torem między szkołą, a akademią, w której gra­ją młodzi zawodnicy.

Tem­atem wykładu była: „Charak­terysty­ka okre­su roz­wo­ju zawod­ni­ka pomiędzy wiekiem junio­ra, a wiekiem senio­ra oraz związane z nim trud­noś­ci”. Tem­at dłu­gi i skom­p­likowany, ale posz­er­zony o infor­ma­c­je o samym szkole­niu, które przekazał zgro­mad­zonym dzisi­aj w Are­nie słuchaczom.

Ktoś się może zas­tanow­ić: No, ale jak? Porów­nać warun­ki w Polsce i Niem­czech? To abstrakc­ja. Nie jest to do koń­ca prawdą. Młodzież na całym świecie jest taka sama. To, że reprezen­tac­je Niemiec, Anglii, Hisz­panii są dzisi­aj na top­ie, nie znaczy, że zawsze tacy byli. To cięż­ka pra­ca tych wszys­t­kich tren­erów, którzy włożyli swój czas, zaan­gażowanie, by do tego poziomu doprowadz­ić. Trze­ba więc włożyć więcej środ­ków i być bardziej cier­pli­wym, by w przyszłoś­ci zbier­ać owoce ciężkiej pra­cy tren­erów w szkółkach młodzieżowych. To tak tytułem wstępu, prze­jdźmy do tren­era Wałdocha.

Swój wykład rozpoczął od ostat­niego eta­pu zawod­ni­ka, który w Schalke jest real­i­zowany – od drużyny U23. Jak sam zaz­nacza, decyz­ja, czy zachować taką drużynę w klu­bie nie była łat­wa, a jed­nak dzisi­aj twierdzi, że pozostaw­ie­nie tej drużyny było najlep­szym wyjś­ciem. Co się stanie z takim zawod­nikiem, który był w drużynie U19, a nie zała­pał się do pier­wszego zespołu, czy drużyny rez­erw? Może potrze­bu­je jeszcze roku, dwóch lat, żeby wejść na poziom, który poz­woli mu grać na najwyższym szczeblu. I to jest najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o tego typu drużynę. Ale nie tylko Schalke tak myśli. Również Borus­sia Dort­mund, jak i inne zespoły niemieck­ie mają podob­ną filo­zofię. Co ciekawe, pod­czas wykładu zacy­tował preze­sa BVB, ale nazwy zespołu nie podał. Schalke nien­aw­idzi się z Borus­sią i ludzie związani w jakikol­wiek sposób z tą pier­wszą drużyną nie mogą wypowiedzieć nawet nazwy znien­aw­id­zonego rywala. Wraca­jąc jed­nak do drużyny U23. Wło­darze klubu stwierdzili, że należy dalej prowadz­ić, dalej ksz­tał­tować tych chłopaków.

Ale co zro­bić, żeby taka druży­na miała sens? Przede wszys­tkim trze­ba stworzyć im pewne warun­ki, by czuli się kom­for­towo. Muszą grać przy­na­jm­niej w 4. lidze. Dlaczego to takie ważne? Po pros­tu muszą mieć satys­fakcję z tego, co robią. Gdy mecz jest o dużą stawkę, satys­fakc­ja również jest więk­sza. Drugą ważną sprawą jest również możli­wość gry. Gdy zawod­nik nie ma takiej możnoś­ci, brak mu motywacji, zaczy­na się po pros­tu zniechęcać.

Tren­er Wał­doch napomknął również o pewnej inic­jaty­wie, która ostat­nio zrodz­iła się w Anglii. Jest tam orga­ni­zowany Puchar młodzieżowy, w którym wszys­tkie młodzieżowe klu­by gra­ją ze sobą. Zrodz­ił się ostat­nio pomysł, by stworzyć taki europe­js­ki puchar. Osiem najlep­szych zespołów z Anglii, do tego zapros­zone ekipy z Europy. Wszys­tko finan­sowane z fed­er­acji ang­iel­skiej. Takie zaprosze­nie otrzy­mało m.in. Schalke 04.

Może warto ter­az prze­jść do samego szkole­nia młodych zawod­ników w Schalke. Celem akademii jest oczy­wiś­cie pod­pisanie przez piłkarza zawodowego kon­trak­tu z klubem. Jeśli taka dro­ga się nie uda, akademia zapew­nia ele­men­tarną edukac­je, co ma skutkować zdaniem matu­ry. Aby taki cel osiągnąć stara się łączyć edukację z piłą nożną. Świet­nym przykła­dem jest sytu­ac­ja, gdy dany młodzieżowiec wyjeżdża na zgrupowanie reprezen­tacji. Dosta­je spec­jalne zwol­nie­nie z zajęć, ale żeby nie mieć zaległoś­ci, na miejs­cu zgrupowa­nia ma orga­ni­zowane zaję­cia indy­wid­u­alne. Pokazu­je to, że naprawdę niemałe środ­ki są inwest­owane w rozwi­janie młodzieży w Niem­czech. W szkole młodzi piłkarze mają przed­miot pił­ka noż­na, który jest dodatkową jed­nos­tką treningową. Jak powiedzi­ał Wał­doch pod­czas wykładu, poma­ga­ją takie zaję­cia zindy­wid­u­al­i­zować jed­nos­tkę treningową. Tren­er może zająć się bardziej zawod­nikiem, co przy wiec­zornym treningu nie jest możliwe.

IMG_9519

Ter­az moż­na objaśnić funkcję, jaką w klu­bie obec­nie pełni Tomek Wał­doch. Jest on koor­dy­na­torem między akademią, a szkołą. Kon­sul­tu­je się z nauczy­ciela­mi, co do ocen i tym podob­nych. Moż­na więc śmi­ało powiedzieć, że jest swoistym pośred­nikiem. Koor­dynu­je również jed­nos­t­ki uzu­peł­ni­a­jące w szkole, do której uczęszcza­ją wychowankowie.

Gdy zawod­nik ma 15, 16 lat już widać, że ma potenc­jał, że kiedyś może zajść daleko. Przykła­dem w Schalke jest cho­ci­aż­by Draxler, czy Neuer, który potrze­bowali oszli­fowa­nia, by zajść tak daleko.

Ważne jest w wychowywa­niu przyszłych wiel­kich piłkarzy, by te młod­sze roczni­ki trak­tować, jak swo­je dzieci. Chodzi o więź, która ma łączyć tren­era z podopieczny­mi. Takie pode­jś­cie może pomóc w komu­nikacji, a przez to bezpośred­nio wpłynąć na postępy zawod­ni­ka. Na sam koniec częś­ci teo­re­ty­cznej, Wał­doch powiedzi­ał, że każdy etap szkole­nia, czy to U8, U12, U19, jest ważny. Każdy etap ma bard­zo wiel­ki wpływ na rozwój zawod­ni­ka. Jeśli w takim zes­pole U8 nie wpoi się pod­sta­wowych zachowań, to w U19 nie będzie się w stanie wyplenić pewnych błędów. Trze­ba cier­pli­wie od pod­staw uczyć, jak obchodz­ić się z piłką. To klucz by zawod­nik mógł się praw­idłowo rozwijać.

IMG_9523

W częś­ci prak­ty­cznej tren­er Wał­doch z chłopaka­mi z juniorów młod­szych Lecha, pokazał kil­ka ćwiczeń, pod­sta­wowych, ele­men­tarnych. Przyj­mowanie pił­ki, granie z klep­ki. Jeśli takich zagrań się nie opanu­je, to nawet najlep­sza tak­ty­ka nic nie da. Trze­ba więc cią­gle i bez prz­er­wy automatykę pewnych zachowań przypominać.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.