21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
5dn.4godz.46min.
14.07 X4.07 21.62 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za jubileuszowy remis: Putnocky bohaterem i zdany egzamin Raduta

Oceniamy lechitów za jubileuszowy remis: Putnocky bohaterem i zdany egzamin Raduta

Jubileuszowy mecz przy zapełnionym Inea Sta­dion­ie nie zakończył się po myśli kiboli Kole­jorza. Lech zremisował mecz z Górnikiem Łęcz­na, co był jest spowodowane głównie błę­da­mi w ustaw­ie­niu i słab­szej dyscy­pliny tak­ty­cznej całej drużyny, o czym na kon­fer­encji pomec­zowej mówił sam tren­er Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy. Zobacz, jak oce­nil­iśmy lechitów.

Najlep­szy lechi­ta — Matus Putnocky

Śred­nia oce­na — 6,77

IMG_1368

Matus Put­nocky — 8

Słowac­ki golkiper Kole­jorza po raz kole­jny potwierdz­ił swo­ją wysoką for­mę, kilkukrot­nie ratu­jąc Lecha przed utratą bram­ki. Do najważniejszych inter­wencji spotka­nia moż­na zapisać obro­nione uderze­nie z 26. min­u­ty, a także  wygrana sytu­ac­ja sam na sam z Bar­toszem Śpiączką z końców­ki spotka­nia. Dobry wys­tęp Put­nock­iego był o tyle istot­ny, że nawet jeśli ofen­sy­wni koledzy nie mogli zdobyć gola, to druży­na bram­ki nie straciła, co dało jej, być może, bard­zo cen­ny punkt w per­spek­ty­wie rundy finałowej.

Tomasz Kędzio­ra — 7

Wychowanek Lecha zła­pał reg­u­larność, która na jego pozy­cji jest bard­zo istot­na. Piekiel­nie skuteczny w defen­sy­wie, co zna­j­du­je swo­je odzwier­ciedle­nie w liczbach. Lech z Kędziorą w składzie nie stracił jeszcze bram­ki w obec­nej rundzie.

Jan Bednarek — 7

Także dzię­ki niemu Lech Poz­nań stracił wios­ną tylko jed­ną bramkę. 20-latek zablokował groźne uderze­nie jed­nego z górników w pier­wszej połowie, a także mógł nawet zdobyć zwycięską bramkę dla Lecha. W drugiej połowie znalazł się w sytu­acji strz­eleck­iej po jed­nym ze stałych frag­men­tów gry. Uder­zona przez niego pił­ka uderzyła nawet poprzeczkę bram­ki Prusa­ka, ale ostate­cznie wypadła poza plac gry.

Maciej Wilusz — 7

Stop­er Kole­jorza jest ostat­nio w najlep­szej formie odkąd zaw­itał przy uli­cy Buł­garskiej. Częs­to wyprzedzał grę, doskonale czy­tał plany rywali. Fan­tasty­czne antizip­ieren poz­woliło Wilus­zowi na kole­jne dobre podanie z ominię­ciem dwóch for­ma­cji do Daw­i­da Kow­nack­iego. 20-latek praw­ie zamienił podanie Wilusza na asys­tę, ale został sfaulowany w polu karnym goś­ci, czego nie zan­otował sędzia spotka­nia — Bar­tosz Frankowski.

Volodymyr Kostevych — 7

Po raz pier­wszy od kilku spotkań znów zobaczyliśmy bardziej ofen­sy­wnie nastaw­ioną wer­sję Ukraiń­ca. “Kos­tia” zan­otował kil­ka ważnych odbiorów i ode­grał ważną rolę w roz­gry­wa­niu pił­ki na połowie rywala szczegól­nie, gdy na boisku nie było jeszcze Radu­ta i Makuszewskiego.

Łukasz Trał­ka — 6

Kap­i­tan Lecha roz­gry­wał swój 300. mecz w Ekstrak­lasie i mógł sobie spraw­ić fan­tasty­czny prezent, strze­la­jąc 16 bramkę na tym poziomie w kari­erze. Był szczegól­nie blisko po strza­le z głów­ki, ale na posterunku był Sergiusz Prusak, który szczęśli­wie wybił fut­bolówkę z linii bramkowej. Trał­ka zagrał jed­nak słab­sze zawody w defen­sy­wie, dając się na przykład ograć Javiemu Her­nan­de­zowi tuż przed włas­nym polem karnym. Otrzy­mał żółtą kartkę, która wyk­lucza go z wys­tępu prze­ci­wko Wiśle Kraków za dwa tygodnie.

Maciej Gajos — 6

Słab­szy rezul­tat był po częś­ci spowodowany mniejszą agresy­wnoś­cią i gorszym pressingiem zawod­ników w środ­ku pola. Co gorsza, w roz­gry­wanie pił­ki lechitów wkradło się trochę niedokład­noś­ci i częs­to gubili piłkę z nieuza­sad­nionych przy­czyn. Wys­tęp Gajosa był dużo słab­szy, niż do tej pory, ale mamy nadzieję, że to tylko jednod­niowy spadek formy.

Radosław Majew­s­ki- 7

W 14. min­u­cie znalazł się w sytu­acji z kat­e­gorii tych niewybaczal­nych. Po dogra­niu od Szy­mona Pawłowskiego pomoc­nik Kole­jorza znalazł się w wyśmien­itej pozy­cji w okol­i­cy 10 metra. Przed sobą miał tylko Prusa­ka, a po swo­jej lewej stron­ie niekry­tego Kow­nack­iego, który musi­ał­by tylko dołożyć stopę do pustej bram­ki. Główny pro­jek­tant ofen­sy­wnych akcji lechitów zde­cy­dował się ostate­cznie na bezpośred­nie uderze­nie na bramkę rywala, co wyczuł golkiper goś­ci. Mimo niepowodzeń, 30-latek nie pod­dawał się i wciąż szukał kreaty­wnych rozwiązań. Boisko opuś­cił zaskaku­ją­co wcześnie, zwal­ni­a­jąc miejsce Miahiowi Radutowi.

Darko Jevtić — 6

Mecz z Górnikiem Łęcz­na nie był najlep­szy w jego wyko­na­niu. Szwa­j­car nie wykre­ował żad­nej klarownej sytu­acji.  Co gorsza, pomoc­nik Lecha zan­otował przy tym kil­ka strat, co zauważył też tren­er Bjel­i­ca, ścią­ga­jąc go z boiska w 70. minucie.

Szy­mon Pawłows­ki- 5 

Mimo dobrego wejś­cia w mecz, im dalej w las tym Pawłows­ki coraz bardziej zasługi­wał na miano naj­gorszego lechi­ty spotka­nia. Po wspani­ałym wypa­trze­niu wbie­ga­jącego w pole karne Radosława Majew­skiego, Pawłows­ki znacznie obniżył loty. Każ­da jego akc­ja opóź­ni­ała ofen­sy­wne poczy­na­nia Kole­jorza, a nawet częs­to kończyła się stratą. 30-latek częs­to za dłu­go “woz­ił” piłkę przy nodze i dokony­wał niezrozu­mi­ałych wyborów. Wiemy, że “Szymek” wciąż szu­ka formy po kon­tuzji, ale i tak jesteśmy zda­nia, że tren­er Bjel­i­ca trzy­mał go na boisku za długo.

Daw­id Kow­nac­ki — 7

20-let­ni napast­nik Kole­jorza, podob­nie jak cała piłkars­ka Pol­s­ka, musi­ał być bard­zo zdzi­wiony, gdy zobaczył Prze­mysława Pitrego gra­jącego na pozy­cji stopera w zes­pole rywali. Nie mniej, trze­ba odd­ać piłkar­zowi kom­plet­ne­mu, co piłkarza kom­plet­nego. Pit­ry zni­welował więk­szość zagrożeń płyną­cych ze strony Kow­nack­iego. W pier­wszej połowie wychowanek Lecha zna­j­dował się w fan­tasty­cznej sytu­acji, lecz nie dojrzał go wtedy Majew­s­ki. Oprócz tego, “Kow­naś” próbował także sytu­a­cyjnego strza­łu z przewrot­ki, a najlep­szą okazję stworzył sobie w drugiej połowie. Po przyję­ciu fan­tasty­cznego poda­nia od Macie­ja Wilusza, rozpędz­ił się z piłką przy nodze i popędz­ił pod pole karne Górni­ka. Tam przełożył Prze­mysława Pit­ry i przewró­cił się powalony przez Alek­san­dra Komo­ra. Sędzia spotka­nia nie wskazał jed­nak na “wap­no”, a sam Kow­nac­ki do koń­ca spotka­nia nie wykre­ował sobie już żad­nej groźnej okazji.

Mihai Radut — 8

Wszedl na boisko za Radosława Majew­skiego w 68. min­u­cie. Mecz z łęcz­ni­ana­mi był jego pier­wszym poważnym egza­minem w niebiesko-białych barwach, bo do tej pory wys­tępował w meczach, gdy wynik był już ustalony. Z per­spek­ty­wy try­buny moż­na było odnieść wraże­nie, że Rumun przy­go­tował się do tes­tu bard­zo skrupu­lat­nie i mało brakowało, a już chwilę po wejś­ciu zdał­by go na piątkę z plusem. Zimowy nabytek Lecha kilkukrot­nie zagroz­ił bram­ce zespołu tren­era Smudy, a jego wejś­cie na boisko znacznie oży­wiło i odświeżyło poczy­na­nia lechitów. Niewyk­luc­zone, że wkrótce zobaczymy go w wyjś­ciowej jedenastce.

IMG_1447

Maciej Makuszews­ki — 7

Wypoży­c­zony z Lechii Gdańsk zawod­nik zmienił Darko Jevti­cia na 20 min­ut przed ostat­nim gwiz­d­kiem, lecz nie zdołał wykre­ować żad­nej groźnej okazji swoim kolegom.

Marcin Robak — bez noty 

Zagrał tylko 13 min­ut, lecz lid­er klasy­fikacji strzel­ców Lot­to Ekstrak­lasy nie zdążył ani trafić do siat­ki rywala, ani nawet wywal­czyć rzu­tu rożnego. Choć bard­zo szy­bko mógł otworzyć wynik spotka­nia uderza­jąc z głowy na bramkę Sergiusza Prusa­ka. Po raz kole­jny drużynę tren­era Fran­cisz­ka Smudy wybronił jed­nak golkiper Górnika.

Kursy na mecze Lecha

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.