01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.3godz.39min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za pojedynek w Niecieczy — pewna obrona oraz skuteczny atak

Oceniamy lechitów za pojedynek w Niecieczy — pewna obrona oraz skuteczny atak

Przed meczem prze­ci­wko Ter­mal­ice w Niecieczy wielu sym­pa­tyków Kole­jorza miało obawy jak zespół zaprezen­tu­je się na muraw­ie po prze­granym finale Pucharu Pol­s­ki. Podopieczni Nena­da Bjel­i­cy nie dali jed­nak swoim rywalom szan­sy na rozwinię­cie skrzy­deł i pewnie zgar­nęli 3 punk­ty. Bram­ki strze­lali Mihai Radut, Radosław Majew­s­ki oraz padło trafie­nie samobójcze. Jak zaprezen­towali się poszczegól­ni gracze w tym meczu? Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wys­taw­iony­mi przez nas po tym spotka­niu ocenami.

Najlep­szy lechi­ta — Mihai Radut

Śred­nia ocen — 6,79

Matus Put­nocky — 7

Znów udowod­nił, że do jego moc­nych stron należy wprowadze­nie pił­ki do gry. Po jego wybi­ciu i ekspre­sowym prze­trans­portowa­niu pił­ki pod bramkę gospo­darzy lechi­ci zdobyli pier­wszą bramkę.

Pozostał czu­jny do koń­ca i obronił strzał z głów­ki, który leci­ał pros­to w okienko bram­ki. Co ważne, Słowak ukończył szes­nasty (!) mecz bez utraty bram­ki, wys­tępu­jąc w dwudzi­es­tu pię­ciu spotkaniach.

Tomasz Kędzio­ra — 5

Był praw­ie niewidoczny w akc­jach ofen­sy­wnych Lecha. Prze­budz­ił się w drugiej połowie, choć poza jed­nym groźnym dośrod­kowaniem nic konkret­nego nie stworzył. Szko­da, bo mając po drugiej stron­ie prze­cięt­nego rywala, prawy obroń­ca Lecha mógł zabłys­nąć przyglą­da­jące­mu się spotka­niu z try­bun Adamowi Nawałce.

Jan Bednarek — 7

Skuteczny w destrukcji. 21-latek stanow­ił ostat­nią instancję defen­sy­wy poz­nańskiego Lecha, częs­to ratu­jąc kolegów z opresji. Kole­jne dobre spotkanie w jego wykonaniu.

Maciej Wilusz — 6

Dawno w Lechu nie widzieliśmy doświad­c­zonego zawod­ni­ka spraw­ia­jącego wraże­nie niepewnego włas­nych umiejęt­noś­ci. Mimo nieszczęśli­wych strat bramek, przy których udzi­ał miał stop­er Kole­jorza, trze­ba mu odd­ać, że umie grać w piłkę, a jego gra może się podobać.

Volodymyr Kostevych — 8

Kole­jny dobry wys­tęp, w którym Ukrainiec bie­gał po lewej flance od bram­ki do bram­ki. Nie ustrzegł się kilku niepotrzeb­nych strat, lecz ostate­cznie stworzył sporo zagroże­nia pod bramką Ter­mali­ci. Sko­rzys­tał z nieobec­noś­ci Darko Jevti­cia i wykon­ał rzut wol­ny z okolic 22. metra. Pamię­ta­jmy, że właśnie bramką z rzu­tu wol­nego Kostevych przy­witał się z Poz­naniem pod­czas meczu sparingowego. Tym razem jego intenc­je wyczuł Dar­iusz Trela, choć na kwad­rans przed końcem spotka­nia dzię­ki poda­niu Majew­skiego zimowy nabytek Lecha znów znalazł się oko w oko z golkiperem Bruk-Betu, Ukrainiec zde­cy­dował się jed­nak podać wbie­ga­jące­mu koledze z drużyny i ostate­cznie akc­ja zakończyła się stratą piłki.

Łukasz Trał­ka — 7

Kap­i­tan Lecha odbił się po śred­nim wys­tępie w Warsza­w­ie. Znów rządz­ił w środ­kowej stre­fie, mając u boku Macie­ja Gajosa. „Trała” prze­jął w tym spotka­niu sporo piłek i wygrał kil­ka poje­dynków. Pod­sumowu­jąc —  solid­ny występ.

Maciej Gajos — 7

Kiedyś już ustalil­iśmy, że czym bardziej Gajos jest niewidoczny, tym więk­szą robotę wykonu­je w defen­sy­wie. Możli­we, że to właśnie jego oglą­dał selekcjon­er reprezen­tacji Pol­s­ki. Najważniejsze, że z czystym sum­ie­niem mógł­by sobie powiedzieć, że zasłużył na powołanie.

Maciej Makuszews­ki — 6

Kopia wys­tępu Tomasza Kędzio­ry — w pier­wszej połowie niewidoczny, a w drugiej zan­otował kil­ka zry­wów. Nie takiej prawej strony sobie życzymy.

Mihai Radut — 8

Rumun dopiero po raz dru­gi w barwach Kole­jorza wyszedł w pod­sta­wowym składzie. Otworzył otworzył wynik spotka­nia w 15. min­u­cie, wyko­rzys­tu­jąc granie Marci­na Roba­ka po wybi­ciu Put­nock­iego. Radut pokon­ał w pięknym sty­lu bramkarza Ter­mali­ci strza­łem po krótkim słup­ku. Na szczęś­cie zimowy nabytek nie poprzes­tał na jed­nej bram­ce i przy­czynił się także do pod­wyższenia wyniku. Po jego dobrym dośrod­kowa­niu z rzu­tu rożnego padł dru­gi gol. Zakończył udany pokaz w 80. min­u­cie, ustępu­jąc miejs­ca debi­u­tan­towi — Tymo­teuszowi Puchaczowi.

Szy­mon Pawłows­ki — 5

Wszyscy mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś wró­ci stary dobry Szy­mon Pawłows­ki, który wygry­wał Lechowi mecze w poje­dynkę. Tym razem skrzy­dłowy Kole­jorza zal­iczył kole­jny sła­by i szarpa­ny występ.

Marcin Robak — 7

Bram­ka numer 1. była dowo­dem na to, jak wiele Robak ma do zaofer­owa­nia Lechowi. Sil­ny, skuteczny, rzad­ko które­mu obroń­cy uda­je się go pow­strzy­mać. Lid­er klasy­fikacji strzel­ców zal­iczył asys­tę zgry­wa­jąc piłkę Mihaiowi Radu­towi w 15. min­u­cie. Sporo pra­cow­ał także w defensywie.

Radosław Majew­s­ki — 8

Zaw­itał na boisku w drugiej połowie i zro­bił dokład­nie to, czego nie umi­ał zro­bić pod­czas Finału Pucharu Pol­s­ki — ustanow­ił wynik spotka­nia na 3:0. Fil­igra­nowy pomoc­nik Kole­jorza dobił strzał Pawła Tom­czy­ka, doku­men­tu­jąc swój akty­wny epi­zod w tym spotkaniu.

Paweł Tom­czyk — 7

Po raz dru­gi wys­tąpił w niebiesko-białych barwach w Lot­to Ekstrak­lasie i już kil­ka min­ut po wejś­ciu na boisko przy­czynił się do pod­wyższenia wyniku spotka­nia. Wykazał się dużym ciągiem na bramkę rywala, co moż­na było dostrzec także w meczach rez­erw. Wdarł się z piłką przy nodze w pole karne, wyko­rzys­tu­jąc swo­ją nieosią­gal­ną dla wielu szy­bkość i uderzył moc­no po zie­mi na bramkę gospo­darzy. Piłkę dobił ostate­cznie Majew­s­ki, choć „Pawka” może być dum­ny ze swo­jego występu.
Tymo­teusz Puchacz — 7

Młody skrzy­dłowy Lecha zal­iczył debi­ut w ofic­jal­nym meczu pier­wszej drużyny i również może być z niego zad­owolony. Przewi­etrzył lewą flankę Lecha, bo po obec­noś­ci Pawłowskiego panował tam lek­ki zaduch. Udało mu się dośrod­kować piłkę do Tom­czy­ka, lecz ten nie zamienił jej tym razem na bramkę.

 

Karol Jaroni

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.