13.04.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Puszcza Niepołomice vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.10godz.55min.
14.50 X3.50 21.70 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za pojedynek w Niecieczy — pewna obrona oraz skuteczny atak

Oceniamy lechitów za pojedynek w Niecieczy — pewna obrona oraz skuteczny atak

Przed meczem prze­ci­wko Ter­mal­ice w Niecieczy wielu sym­pa­tyków Kole­jorza miało obawy jak zespół zaprezen­tu­je się na muraw­ie po prze­granym finale Pucharu Pol­s­ki. Podopieczni Nena­da Bjel­i­cy nie dali jed­nak swoim rywalom szan­sy na rozwinię­cie skrzy­deł i pewnie zgar­nęli 3 punk­ty. Bram­ki strze­lali Mihai Radut, Radosław Majew­s­ki oraz padło trafie­nie samobójcze. Jak zaprezen­towali się poszczegól­ni gracze w tym meczu? Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wys­taw­iony­mi przez nas po tym spotka­niu ocenami.

Najlep­szy lechi­ta — Mihai Radut

Śred­nia ocen — 6,79

Matus Put­nocky — 7

Znów udowod­nił, że do jego moc­nych stron należy wprowadze­nie pił­ki do gry. Po jego wybi­ciu i ekspre­sowym prze­trans­portowa­niu pił­ki pod bramkę gospo­darzy lechi­ci zdobyli pier­wszą bramkę.

Pozostał czu­jny do koń­ca i obronił strzał z głów­ki, który leci­ał pros­to w okienko bram­ki. Co ważne, Słowak ukończył szes­nasty (!) mecz bez utraty bram­ki, wys­tępu­jąc w dwudzi­es­tu pię­ciu spotkaniach.

Tomasz Kędzio­ra — 5

Był praw­ie niewidoczny w akc­jach ofen­sy­wnych Lecha. Prze­budz­ił się w drugiej połowie, choć poza jed­nym groźnym dośrod­kowaniem nic konkret­nego nie stworzył. Szko­da, bo mając po drugiej stron­ie prze­cięt­nego rywala, prawy obroń­ca Lecha mógł zabłys­nąć przyglą­da­jące­mu się spotka­niu z try­bun Adamowi Nawałce.

Jan Bednarek — 7

Skuteczny w destrukcji. 21-latek stanow­ił ostat­nią instancję defen­sy­wy poz­nańskiego Lecha, częs­to ratu­jąc kolegów z opresji. Kole­jne dobre spotkanie w jego wykonaniu.

Maciej Wilusz — 6

Dawno w Lechu nie widzieliśmy doświad­c­zonego zawod­ni­ka spraw­ia­jącego wraże­nie niepewnego włas­nych umiejęt­noś­ci. Mimo nieszczęśli­wych strat bramek, przy których udzi­ał miał stop­er Kole­jorza, trze­ba mu odd­ać, że umie grać w piłkę, a jego gra może się podobać.

Volodymyr Kostevych — 8

Kole­jny dobry wys­tęp, w którym Ukrainiec bie­gał po lewej flance od bram­ki do bram­ki. Nie ustrzegł się kilku niepotrzeb­nych strat, lecz ostate­cznie stworzył sporo zagroże­nia pod bramką Ter­mali­ci. Sko­rzys­tał z nieobec­noś­ci Darko Jevti­cia i wykon­ał rzut wol­ny z okolic 22. metra. Pamię­ta­jmy, że właśnie bramką z rzu­tu wol­nego Kostevych przy­witał się z Poz­naniem pod­czas meczu sparingowego. Tym razem jego intenc­je wyczuł Dar­iusz Trela, choć na kwad­rans przed końcem spotka­nia dzię­ki poda­niu Majew­skiego zimowy nabytek Lecha znów znalazł się oko w oko z golkiperem Bruk-Betu, Ukrainiec zde­cy­dował się jed­nak podać wbie­ga­jące­mu koledze z drużyny i ostate­cznie akc­ja zakończyła się stratą piłki.

Łukasz Trał­ka — 7

Kap­i­tan Lecha odbił się po śred­nim wys­tępie w Warsza­w­ie. Znów rządz­ił w środ­kowej stre­fie, mając u boku Macie­ja Gajosa. „Trała” prze­jął w tym spotka­niu sporo piłek i wygrał kil­ka poje­dynków. Pod­sumowu­jąc —  solid­ny występ.

Maciej Gajos — 7

Kiedyś już ustalil­iśmy, że czym bardziej Gajos jest niewidoczny, tym więk­szą robotę wykonu­je w defen­sy­wie. Możli­we, że to właśnie jego oglą­dał selekcjon­er reprezen­tacji Pol­s­ki. Najważniejsze, że z czystym sum­ie­niem mógł­by sobie powiedzieć, że zasłużył na powołanie.

Maciej Makuszews­ki — 6

Kopia wys­tępu Tomasza Kędzio­ry — w pier­wszej połowie niewidoczny, a w drugiej zan­otował kil­ka zry­wów. Nie takiej prawej strony sobie życzymy.

Mihai Radut — 8

Rumun dopiero po raz dru­gi w barwach Kole­jorza wyszedł w pod­sta­wowym składzie. Otworzył otworzył wynik spotka­nia w 15. min­u­cie, wyko­rzys­tu­jąc granie Marci­na Roba­ka po wybi­ciu Put­nock­iego. Radut pokon­ał w pięknym sty­lu bramkarza Ter­mali­ci strza­łem po krótkim słup­ku. Na szczęś­cie zimowy nabytek nie poprzes­tał na jed­nej bram­ce i przy­czynił się także do pod­wyższenia wyniku. Po jego dobrym dośrod­kowa­niu z rzu­tu rożnego padł dru­gi gol. Zakończył udany pokaz w 80. min­u­cie, ustępu­jąc miejs­ca debi­u­tan­towi — Tymo­teuszowi Puchaczowi.

Szy­mon Pawłows­ki — 5

Wszyscy mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś wró­ci stary dobry Szy­mon Pawłows­ki, który wygry­wał Lechowi mecze w poje­dynkę. Tym razem skrzy­dłowy Kole­jorza zal­iczył kole­jny sła­by i szarpa­ny występ.

Marcin Robak — 7

Bram­ka numer 1. była dowo­dem na to, jak wiele Robak ma do zaofer­owa­nia Lechowi. Sil­ny, skuteczny, rzad­ko które­mu obroń­cy uda­je się go pow­strzy­mać. Lid­er klasy­fikacji strzel­ców zal­iczył asys­tę zgry­wa­jąc piłkę Mihaiowi Radu­towi w 15. min­u­cie. Sporo pra­cow­ał także w defensywie.

Radosław Majew­s­ki — 8

Zaw­itał na boisku w drugiej połowie i zro­bił dokład­nie to, czego nie umi­ał zro­bić pod­czas Finału Pucharu Pol­s­ki — ustanow­ił wynik spotka­nia na 3:0. Fil­igra­nowy pomoc­nik Kole­jorza dobił strzał Pawła Tom­czy­ka, doku­men­tu­jąc swój akty­wny epi­zod w tym spotkaniu.

Paweł Tom­czyk — 7

Po raz dru­gi wys­tąpił w niebiesko-białych barwach w Lot­to Ekstrak­lasie i już kil­ka min­ut po wejś­ciu na boisko przy­czynił się do pod­wyższenia wyniku spotka­nia. Wykazał się dużym ciągiem na bramkę rywala, co moż­na było dostrzec także w meczach rez­erw. Wdarł się z piłką przy nodze w pole karne, wyko­rzys­tu­jąc swo­ją nieosią­gal­ną dla wielu szy­bkość i uderzył moc­no po zie­mi na bramkę gospo­darzy. Piłkę dobił ostate­cznie Majew­s­ki, choć „Pawka” może być dum­ny ze swo­jego występu.
Tymo­teusz Puchacz — 7

Młody skrzy­dłowy Lecha zal­iczył debi­ut w ofic­jal­nym meczu pier­wszej drużyny i również może być z niego zad­owolony. Przewi­etrzył lewą flankę Lecha, bo po obec­noś­ci Pawłowskiego panował tam lek­ki zaduch. Udało mu się dośrod­kować piłkę do Tom­czy­ka, lecz ten nie zamienił jej tym razem na bramkę.

 

Karol Jaroni

Kursy na mecze Lecha

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.