06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.9godz.50min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za porażkę z Jagiellonią. Słabe spotkanie obrońców i Putnockiego

Oceniamy lechitów za porażkę z Jagiellonią. Słabe spotkanie obrońców i Putnockiego

Lech Poz­nań poległ z Jagiel­lonią Białys­tok w prze­dostat­nim meczu XVIII. kole­j­ki Lot­to Ekstrak­lasy. Wynik otworzyła kuri­ozal­na bram­ka Karo­la Świder­skiego, po fatal­nym wyjś­ciu Matusa Put­nock­iego. Bohater meczu z poprzed­niej kole­j­ki zaw­inił w niedzielę przy obu bramkach i tym samym Kole­jorz prz­er­wał ser­ię pię­ciu zwycięstw. Lech mógł awan­sować na trze­cią pozy­cję i przeskoczyć Legię w tabeli, a po tym meczu traci do lid­eru­jącej Jagiel­lonii aż 8 punktów.

Najlep­szy lechi­ta — Radosław Majewski

Śred­nia oce­na — 5,5

Matus Put­nocky — 5

Naj­gorszy w mecz Słowa­ka w barwach Kole­jorza. Pier­wsza bram­ka to przede wszys­tkim jego wina. Obroń­ca spoko­jnie zdążył­by do pił­ki, a jeśli nie, Świder­s­ki z piłką na trzy­dzi­estym metrze miał­by przed sobą jeszcze bramkarza w bram­ce. Źle obliczył lot pił­ki, albo w swoim algo­ryt­mie nie uwzględ­nił zam­rożonej murawy. Przy drugiej bram­ce zostaw­ił lukę przy krót­szym słup­ku i było już po ptakach. Matus nie pomógł w Białym­stoku swoim kole­gom, nawet roze­gra­nia nie wychodz­iły po jego myśli.

matus putnocky

Tomasz Kędzio­ra — 5

Podob­nie, jak u pozostałych zawod­ników stricte defen­sy­wnych, nie był to najlep­szy wys­tęp kap­i­tana pol­skiej młodzieżów­ki. Nie był na tyle pro­duk­ty­wny w defen­sy­wie i skuteczny pod włas­ną bramką, jak­byśmy sobie tego życzyli. Prze­grał poje­dynek główkowy, po którym Fiodor Cernych znalazł się z fut­bolówką w polu karnym Kole­jorza, a następ­nie zdobył bramkę.

Paulus Ara­ju­uri — 6

Gdy­by tym spotkaniem Paulus miał­by się pożeg­nać z Lechem, nie został­by zapamię­tany w Poz­na­niu z najlep­szej strony. Mimo strzelonego gola, Finowi zabrakło kon­cen­tracji w defen­sy­wie, szczegól­nie pod koniec spotka­nia, gdy nie ustrzegł się błędów.

Jan Bednarek — 5

Janek zagrał w tym sezonie 15 spotkań, z czego jed­no słabe - mówił na przed­mec­zowej kon­fer­encji tren­er Nenad Bjel­i­ca. Nieste­ty, musimy mu dopisać dru­gi sła­by wys­tęp do klasy­fikacji 20-let­niego stopera. Wychowankowi Lecha zabrakło deter­mi­nacji szczegól­nie przy drugiej bram­ce Jagiel­loni. Bard­zo niska tem­per­atu­ra najwidoczniej zmroz­iła mu nogi i ten nie zatrzy­mał Cerny­cha we włas­nym polu karnym i poz­wolił mu się odwró­cić z piłką.

Tamas Kadar — 6

Wyjątek wśród obrońców. Dobre spotkanie węgier­skiego obroń­cy, szczegól­nie z tyłu. Tamas był pewny w redukcji zagroże­nia pod bramką Kole­jorza, lecz wciąż sporo mu braku­je w roze­gra­niu do przodu.

Łukasz Trał­ka — 6

Jak zwyk­le, waleczny i skuteczny w odbiorze. Razem z Kadarem i Majew­skim należał do grona najlep­szych lechitów na placu.

Maciej Gajos — 6

Przyspieszał grę, próbował roz­gry­wać na jeden kon­takt, co cza­sa­mi skutkowało stratą. Mimo wszys­tko, nie zjadła go pres­ja meczu z byłym klubem i 25-latek znów był motorem napę­dowym Poz­nańskiej Lokomotywy.

Maciej Makuszews­ki — 6

Już w piątej min­u­cie skrzy­dłowy Kole­jorza mógł zal­iczyć kole­jną asys­tę, lecz jego dobrego dogra­nia nie wyko­rzys­tał Jevtić. Kon­tuz­ja barku wyk­luczyła Makuszewskiego z gry już w 40. min­u­cie, co w kon­tekś­cie jego wspani­ałej formy jest fatal­ną wiado­moś­cią dla sztabu tren­era Lecha.

maki

Radosław Majew­s­ki — 6

Prze­bo­jowy i ener­giczny. Były reprezen­tant Pol­s­ki pobudz­ił Kole­jorza do odra­bi­a­nia strat, ale jego moc­ne uderze­nie z prostego pod­bi­cia w 79. min­u­cie wybronił Mar­i­an Kele­men. Chwilę później fil­igra­nowy pomoc­nik z wąsem pod nosem opuś­cił plac gry.

Darko Jevtić — 6

Mógł otworzyć wynik spotka­nia już w piątej min­u­cie po dośrod­kowa­niu Makuszewskiego i pił­ka po jego strza­le zatrzepotała nawet w siatce, ale tylko bocznej. Po jego dośrod­kowa­niu z rzu­tu wol­nego padła bram­ka Ara­ju­uriego, lecz chorwack­iemu Ser­bowi, albo serb­skiemu Chor­wa­towi, sporo brakowało do dys­pozy­cji z Lubina.

Daw­id Kow­nac­ki — 5

Szy­b­ki, waleczny, spraw­iał sporo zamiesza­nia w bloku defen­sy­wy gospo­darzy, lecz razem z kolega­mi nie stworzyli żad­nej klarownej sytu­acji. Opuś­cił plac gry po pon­ad godzinie gry, tuż po stra­cie drugiego gola.

guma józio

Kamil Jóźwiak — 5

Musimy przyz­nać rację tren­erowi Bjel­i­cy. Jóźwiakowi może dobrze zro­bić wypoży­cze­nie do klubu z pier­wszej ligi na rundę wiosen­ną. W 73. min­u­cie prze­biegł w sprin­cie z piłką przy nodze pon­ad połowę dłu­goś­ci boiska, lecz gdy znalazł się z nią w polu karnym, wszedł w niepotrzeb­ny dry­bling i zgu­bił fut­bolówkę. Nie da się nie zauważyć, że 18-latkowi nie braku­je umiejęt­noś­ci, lecz spoko­jnej głowy. Umie grać z finezją, prze­cież pokazu­je do reg­u­larnie w rez­erwach, a ostat­nio nawet popisał się asys­tą w Pucharze Pol­s­ki. W pier­wszej drużynie wciąż braku­je mu chłod­nej głowy i regularności.

Marcin Robak — 5

Zep­suł akcję wykre­owaną przez Pawłowskiego i najpierw nie opanował pił­ki po pier­wszym kon­tak­cie, a później uderzył pros­to w obrońcę Jagiel­loni. Poza przyję­ci­a­mi pił­ki na pięć metrów i przewrotką rodem z Copa Cabany (która w ten biało­s­toc­ki mroźny wieczór wyglą­dała całkiem zabawnie), nie zaprezen­tował nic więcej, bie­ga­jąc na boisku przez pół godziny. Nawet sędzia Daniel Ste­fańs­ki z Byd­goszczy nie zli­tował się nad Marcin­em Robakiem z Led­ni­cy i nie dał mu wykon­ać rzu­tu karnego.

Szy­mon Pawłows­ki — 5

Zaw­itał na boisku na siedem­naś­cie min­ut przed koń­cowym gwiz­d­kiem i mało brakowało, a jego wejś­cie ura­towało­by cho­ci­aż punkt. 30-let­ni skrzy­dłowy wró­cił do gry po kon­tuzji i mogło być to wejś­cie smo­ka. Mógł być powrót mis­trza niczym każdy kole­jny film Quenti­na Taran­ti­no, a wyszedł come­back w sty­lu Jahne Aho­ne­na, czy Pio­tra Reis­sa. Wszys­tko przez Marci­na Roba­ka, który zmarnował doskon­ałe dogranie wychowan­ka MSP Szamo­tuły. Tak, czy siak. Szy­monie, dobrze Cię znów widzieć na boisku.

rutkowski-pawłowski

Karol Jaroni

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.