03.06.2023, g. 00:40
MLB
Miami Marlins vs Oakland Athletics
Do meczu pozostało:
0dn.7godz.48min.
11.58 X9.40 22.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Ruch — Lech: Być bliżej grupy mistrzowskiej

Ruch — Lech: Być bliżej grupy mistrzowskiej

Ruch Chorzów w ramach 27. kole­j­ki Ekstrak­lasy pode­jmie obec­nego mis­trza Pol­s­ki Lecha Poz­nań. Lechi­ci w zeszłym tygod­niu wygrali z Cra­cov­ią i już otwar­cie moż­na mówić, że powoli wraca­ją na właś­ci­we tory w drodze o mis­tr­zost­wo. I cho­ci­aż może wydawać się, że ta teza została powiedziana przed­w­cześnie i pod­kreśla zau­fanie zarówno do piłkarzy, jak i sztabu szkole­niowego, to jed­nak bard­zo wyraźnie widać, że tren­er Urban jest w stanie zapanować nad całą drużyną i nakierować ich na sukces.

W poprzed­niej rundzie spotkanie pomiędzy tymi dwoma druży­na­mi zakończyło się remisem 2:2. Patrząc dzisi­aj na tabelę moż­na zauważyć, że również w niej te dwie drużyny są bard­zo blisko siebie. Lech obec­nie pla­su­je się na piątej pozy­cji w ligowej tabeli, Ruch na siód­mej. cho­ci­aż mają po tyle samo punk­tów. Pod­czas piątkowej przed­mec­zowej kon­fer­encji pra­sowej tren­er Urban zaz­naczał, że wszys­tkie drużyny, które wal­czą o tę górną część tabeli chcą zabez­pieczyć się jak najszy­b­ciej: Ruch jest dość specy­ficzną drużyną. Może to wyni­ka z tego, że jak dobrze zaczną to gra­ją tak do koń­ca. Nie przez przy­padek był i wicemistrzem kra­ju. W tym sezonie być może też tak będzie. To jeden z naszych rywali to gry o puchary – poza Cra­cov­ią i Pogo­nią. Dys­tans do Legii i Pias­ta jest dosyć duży. Między tymi cztere­ma druży­na­mi pozosta­je wal­ka o Europę. Każ­da z tych drużyn chce zabez­pieczyć sobie jak najszy­b­ciej miejsce w ósem­ce — mówił tren­er Jan Urban.

Jako, że w pier­wszej ósem­ce jest tak duży ścisk, to każde punk­ty są na wagę zło­ta. Szkole­niowiec Lecha wysuwa nawet tezę w myśl której dzisiejszy zwycięz­ca może być już pewny grupy mis­tr­zowskiej. Wywiezie­nie trzech punk­tów z Chor­zowa może się jed­nak okazać trud­niejsze, niż wyda­je się kibi­com: Ruch to zespół z zawod­nika­mi doświad­c­zony­mi – Zieńczuk, Iwańs­ki. Sur­ma. Korzys­ta­ją bard­zo ze swo­jego doświad­czenia. Młodzież przy nich funkcjonu­je bard­zo dobrze. Lip­s­ki jest niebez­pieczny, potrafi kre­ować sytu­acje i strze­lać bram­ki. Stępińs­ki zdoby­wa bram­ki i potrafi dobrze się utrzy­mać tyłem do bram­ki. Szy­bkość Maz­ka jest dla nich niezwyk­le waż­na. Tu druży­na, która gra pił­ka, podob­ny do Cra­covii. Spotkanie z Pasa­mi i Niebieski­mi było niezwyk­le emocjonu­jące, bo wiedzą, co robić z piłką. Będziemy musieli umieć się prze­ci­w­staw­ić. Ruch też lep­iej czu­je się z kon­trataku. Szuka­ją dużo prostopadłych podań. My prze­ci­w­staw­iliśmy się Cra­covii. Stworzyliśmy sobie więcej sytu­acji niż oni i to samo chce­my zro­bić w Chor­zowie. Na pewno nie jesteśmy od nich słab­si. Mamy dobrą sytu­ację w tabeli zwycięst­wo w tym spotka­niu spowodu­je, że moż­na być praw­ie pewnym ósem­ki — powiedzi­ał Urban.

Do Chor­zowa nie pojechało kilku zawod­ników. Oprócz Pawłowskiego i Roba­ka dzisi­aj wiec­zorem na zobaczymy również Matusza Lisa, Kami­la Jóźwia­ka, Nick­iego Bille i Karo­la Linettego.

Pier­wszy gwiz­dek usłyszymy punk­tu­al­nie o 20:30 na Sta­dion­ie Ruchu Chorzów.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.